Smart city to również elektromobilność

Inteligentne, przyjazne mieszkańcom miasto łączy szereg elementów, m.in. szerokopasmowy internet, nowoczesne platformy komunikacji, miejskie mobilne aplikacje, ale też płynny, wygodny i zrównoważony system transportowy.

W McDonald’s liczy się inkluzywność

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu poświęcono uwagę wszystkim płaszczyznom ESG. W debacie „Rzeczpospolita liderek – wyzwania w obszarze zarządzania, ESG i zmian społecznych” Renata Prys, People Director w McDonald’s Polska, rozmawiała z pozostałymi panelistkami na temat społecznego wymiaru zrównoważonego rozwoju w kontekście różnorodności w biznesie.

Wspólnie na rzecz transformacji

Biznes oczekuje wsparcia państwa na drodze do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, m.in. w postaci przewidywalnych przepisów, które umożliwią odpowiednie przygotowanie, oraz terminów, w których przedsiębiorstwa będą w stanie wdrożyć zmiany zakładane w regulacjach.

Working together towards transformation

Business expects support from the state on the way to achieving its sustainability goals, among other things, in the form of predictable regulations that facilitate adequate preparation, and deadlines within which companies will be able to implement the changes envisaged in the regulations.

Byczkowska: Kryzys pobudza innowacyjność

Wyzwania związane z trudnym otoczeniem i dążeniem do neutralności klimatycznej to szansa na zwiększanie naszej konkurencyjności – mówi Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarządzająca BASF Polska.

Byczkowska: Crisis spurs innovation

The challenges of a difficult environment and the pursuit of climate neutrality are an opportunity to increase our competitiveness, says Katarzyna Byczkowska, Managing Director of BASF Poland.

Jak skutecznie walczyć z rakiem piersi w Polsce

Jednym z najważniejszych wyzwań w ochronie zdrowia jest dziś profilaktyka i leczenie raka. Zwłaszcza raka piersi. To obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed systemem ochrony zdrowia.

How to effectively fight breast cancer in Poland

One of the most important challenges in health care today is the prevention and treatment of cancer — breast cancer, in particular. This is currently one of the most important challenges facing the health system.

Latos: Diagnostyka to optymalizacja w ochronie zdrowia

Powinniśmy myśleć nie tylko o utrzymaniu dużej skali inwestycji, ale również o jej zwiększeniu – mówi Maciej Maksymilian Latos, dyrektor finansowy Roche Polska.

Latos: Diagnostics provides optimisation in health care

“We should think not only about maintaining a large scale of investment, but also about increasing it”, says Maciej Maksymilian Latos, CFO of Roche Polska.

Ponichtera: Innowacje w centrach danych dla zrównoważonego rozwoju

Już na desce kreślarskiej musimy zaprojektować rozwiązania, które spowodują poprawienie efektywności energetycznej samego budynku – mówi Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

Ponichtera: Innovation in data centres for sustainable development

“The solutions that will result in improved energy efficiency of the building itself must already be planned at the design stage”, says Adam Ponichtera, director of the Polish branch of Data4.

Poszytek: Największe branżowe talenty walczą o medale w Gdańsku

Tyle się mówi o łowieniu talentów. My je mamy, one są na zawodach EuroSkills w Gdańsku. Przyjechało 600 najbardziej utalentowanych osób z całej Europy – mówi dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu „Erasmus+” i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poszytek: Top industry talents compete for medals in Gdańsk

There is so much talk about talent scouting. And it’s happening here, at the EuroSkills competition in Gdańsk. Six hundred of the most talented people from all over Europe have come”, says Dr hab. Paweł Poszytek, Director General of the Foundation for the Development of the Education System, Director of the National Agency of the Erasmus+ Programme and of the European Solidarity Corps.

Świat po nadejściu czarnego łabędzia

Cyfryzacja, zakres interwencji państwa, polityka czy branża medyczna. Pandemia zmieniła wszystkie sfery życia publicznego na całym świecie.

The world after the black swan

Digitalisation, the scope of state intervention, politics and the medical industry. The pandemic has changed all spheres of public life around the world.

Wernerowicz: Jest dobrze, więc ludzie realizują potrzeby konsumpcyjne

Sytuacja gospodarstw domowych wygląda na dobrą. Nie ma bezrobocia i ludzie biorą pożyczki. Wierzą, że będą w stanie jest spłacić- mówi Ewa Wernerowicz, prezes spółki Soonly Finance.

Jak uniknąć pułapki algorytmów

Nowe regulacje rynku usług cyfrowych trochę pomogą z walce z dezinformacją i szkodliwymi treściami w internecie.