Inspektorzy pracy przeprowadzili w roku ubiegłym 23,6 tys. kontroli, podczas których badana była legalność zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej przez 176 tysięcy obywateli polskich. Nielegalne zatrudnienie ujawniono podczas 5,6 tys. kontroli, a nieprawidłowości dotyczyły 13,8 tys. osób. W tej grupie 2,6 tys. pracujących wykonywało pracę bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków umowy o pracą, a 12,8 tys. osób nie było zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. Najwięcej przypadków nielegalnego zatrudnienia inspektorzy pracy odnotowali w transporcie i gospodarce magazynowej. Największe nasilenie nielegalnej pracy obywateli polski ujawniono w województwie śląskim 2 866 osób, małopolskim 2 236 osób i wielkopolskim 1 659 osób.

Zwiększone zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców sprawia, że inspektorzy pracy zintensyfikowali kontrole legalności zatrudnienia zagranicznych pracowników. W 2017 r. inspektorzy pracy zrealizowali 7,2 tys. kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Sprawdzono legalność zatrudnienia 45 989 cudzoziemców. Blisko 86 proc. z nich stanowili obywatele Ukrainy. Nielegalną pracę świadczyli obywatele 36 państw. Większość zatrudnionych na czarno świadczyła pracę dla mikrofirm zatrudniających do 9 osób. Praca na czarno występuje głównie w podmiotach małych, powierzających pracę maksymalnie kilku osobom. Podmioty te prowadzą najczęściej działalność w sposób niezorganizowany (bez obsługi kadrowo-księgowej czy administracyjnej), realizują krótkoterminowe zlecenia, a ich byt też często bywa krótki.

Najczęściej cudzoziemcy pracowali na czarno w sekcjach gospodarki: przetwórstwo przemysłowe, usługi administrowania i działalność wspierająca (agencje ochrony, serwis sprzątający), budownictwo, transport i gospodarka magazynowa.

Największa grupa nielegalnie zatrudnionych pracowała bez wymaganego zezwolenia – 4157 osób. Kontrole wykazały, że 1739 osób wykonywało pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę. Bez umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej pracowało 806 cudzoziemców. Badając legalność zatrudnienia inspektorzy pracy stwierdzali także przypadki niezgłaszania cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego oraz nieprawidłowości w zakresie zadeklarowanych danych o wysokości wypłacanego wynagrodzenia.

Skala naruszeń przepisów dotyczących legalności zatrudnienia skłoniła PIP do podjęcia innych niż kontrolne działań mogących przyczynić się do ograniczenia liczby przypadków nielegalnego świadczenia i powierzania pracy. Wiele osób nieświadomie godzi się na pracę na czarno bez żadnej umowy. Stąd potrzeba uświadomienia osobom zatrudnianym korzyści, jakie daje zawarcie umowy o pracę. By to osiągnąć, PIP realizuje kolejny etap trzyletniej ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie". Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Cele kampanii: • Propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie" i przyjmujących ofertę pracy nielegalnej;

• Uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania „pracy legalnie" oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie;

• Piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

• Informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.

Ważnym elementem kampanii jest strona internetowa www.prawawpracy.pl, gdzie promowane są treści związane z legalnym zatrudnianiem. Na stronie internetowej znalazła się baza wiedzy (obowiązki pracodawcy i pracownika, w tym cudzoziemca, wzory dokumentów), szkolenia (terminy, materiały szkoleniowe), materiały kampanii (wydawnictwa, spoty radiowe, plakaty, infografiki), akty prawne, informacje w języku ukraińskim, a także przydatne linki.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Kampania została objęta honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, a w jej realizację zaangażowani są: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – partner strategiczny oraz Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność", Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – partnerzy wspierający.

Źródło: www.pip.gov.pl