Wojciech Ostaszewski: A po pracy odpoczynek. Dla wszystkich

Brak regulacji o czasie odpoczynku dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jest zaniechaniem ustawodawczym.

Sztuczna inteligencja w rekrutacji na ryzyko pracodawcy

Podmiot zatrudniający odpowie za naruszenie zakazu dyskryminacji w procesie rekrutacyjnym, jeśli korzysta z systemu odrzucającego kandydatów na podstawie kryteriów dyskryminujących.

Praca zdalna przyjęta przez Sejm bez poprawek

Posłowie nie zgodzili się na zwiększenie wymiaru dni w roku, w których pracownik może okazjonalnie wykonywać swoje obowiązki na odległość. Nie poprali też wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących pracy zdalnej.

Więcej kobiet w zarządach spółek. Kompromis po 10 latach

Do 30 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE mają w taki sposób wdrożyć przepisy europejskie, by spółki giełdowe zatrudniały co najmniej 40 proc. kobiet na stanowiskach zarządczych niewykonawczych, i co najmniej 33 proc. kobiet na stanowiskach dyrektorów, zarówno wykonawczych, jak i niewykonawczych.

Co i jak kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy?

Inspekcja może pojawić się u pracodawcy niespodziewanie i niezwłocznie przystąpić do czynności kontrolnych. W wyniku kontroli PIP może m.in. nakazać wypłatę wynagrodzenia, powiadomić inne organy władzy np. ZUS, czy urząd skarbowy, wystawić mandat, a nawet wystąpić z powództwem na rzecz osoby wykonującej pracę.

Firmy ostrożnie podchodzą do ewentualnej redukcji etatów

Ponad połowa badanych firm przewiduje pogorszenie swej sytuacji w 2023 r., a co szósty pracownik obawia się, że jego pracodawca zamknie działalność. Co piąty liczy się ze zwolnieniem z pracy.

Jak utworzyć komisję ds. zgłoszeń w sprawach sygnalistów

Kto powinien wchodzić w jej skład i wedle jakich zasad ma funkcjonować?

Odejście z firmy nie zwalnia z zachowania poufności

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa mają zastosowanie także do byłych pracowników.

Unijne prawo nie reguluje wynagrodzenia za nadgodziny

Trybunał Unii Europejskiej nie pomoże w każdej sprawie z zakresu czasu pracy. Kwestie dotyczące nadgodzin są poza jego jurysdykcją, chyba że chodzi np. o okresy odpoczynku, a nie zapłatę.

Weryfikacja składki wypadkowej to szansa na oszczędności

Przez błędy w danych o liczbie wypadków i osób ubezpieczonych wielu pracodawców nadpłaca składkę wypadkową. Po korekcie mogą odzyskać nadwyżkę nawet za kilkanaście lat wstecz.

Granice kontroli pracownika zdalnego

Potrzeby firm w zakresie nadzoru nad osobami pracującymi zdalnie są inne niż w przypadku pracy stacjonarnej. Wprowadzając środki kontrolne należy zwrócić uwagę na wiele zasad, które wynikają nie tylko z projektowanej nowelizacji kodeksu pracy.

Telepraca przejdzie do lamusa

Po zmianie kodeksu pracy odpadnie podstawa prawna do stosowania telepracy. W konsekwencji konieczne będzie ułożenie na nowo zasad współpracy z osobami pracującymi poza biurem.

Decyzja o świadczeniu rehabilitacyjnym zależy od rokowań

Organy orzecznicze ZUS orzekają o zdolności / niezdolności do pracy, rokowaniu odzyskania zdolności do pracy wskutek leczenia i rehabilitacji, oraz o okresie, w jakim to rokowanie jest możliwe.

Biznes może pozbawić prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu etatu

Już samo posiadanie innego niż stosunek pracy tytułu do ubezpieczenia chorobowego, czym jest m.in. umowa zlecenia lub prowadzenie działalności gospodarczej, spowoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że z tytułu umowy zlecenia czy prowadzonej działalności nie były uzyskiwane dochody, a nawet czy praca była faktycznie wykonywana.

Organizacja strajku a ochrona danych osobowych

Przy organizacji referendum strajkowego po stronie pracodawców i związków zawodowych występują liczne ograniczenia w zakresie możliwości przetwarzania danych osobowych pracowników i członków związków zawodowych.

Działacz związkowy nie zawsze chroniony przed zwolnieniem

Działalność związkowa nie może być pretekstem nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowania przez niego funkcji. A naruszenie prawa w ramach działalności związkowej może stanowić podstawę odpowiedzialności pracowniczej.

Zmiany w pracy zdalnej cały czas możliwe

Zwiększenie do 30 wymiaru dni w roku, w których pracownik może okazjonalnie wykonywać swoje obowiązki na odległość. Taka poprawka zyskała akceptację komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która zajmowała się projektem nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw

Wyższe kwoty za delegacje służbowe wchodzą w życie

Od 29 listopada 2022 r. wzrośnie wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku służbowych podróży zagranicznych.