Nieobecność niepłatna nie obniża urlopu

Katalog absencji, które powodują proporcjonalne obniżenie wymiaru wypoczynku, nie obejmuje tej usprawiedliwionej niepłatnej po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

Tylko trzy lata na żądanie zwrotu składek zapłaconych za pracownika

Żądanie pracodawcy od pracownika zwrotu równowartości składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych do organu rentowego w sytuacji określonej w art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w aspekcie zasad współżycia społecznego z art. 411 pkt 2 kodeksu cywilnego nie powinno wykraczać poza terminy przedawnienia przewidziane dla odpowiedzialności pracownika w art. 291 kodeksu pracy (w zw. z art. 300 k.p.).

Praca na etacie w firmie konkubenta nie jest zakazana

Fakt, że strony umowy o pracę pozostają ze sobą w związku partnerskim, nie oznacza, że stosunek pracy jest pozorny. Decydujące jest to, czy pracownik rzeczywiście wykonuje polecenia pracodawcy, a pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie.

Nowa płaca minimalna znacznie zwiększy obciążenie budżetu przedsiębiorców

W przyszłym roku koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego najniższą pensję wzrośnie o 744,57 zł średnio na miesiąc. A początkujący przedsiębiorcy zapłacą przez rok blisko 610 zł więcej składek ZUS.

Podanie o refundację zapłaconych składek na nowym druku

Wniosek niepełnosprawnego przedsiębiorcy o refundację składek ZUS złożony na starym formularzu zostanie odrzucony.

Cel szkolenia decyduje o opodatkowaniu

Jeśli opłacenie lekcji języka obcego dla członka zarządu nie wiąże się z jego zadaniami służbowymi lub obowiązek nauki nie wynika z zawartej umowy o zarządzanie, to uczestnik kursu uzyska przychód, a spółka powinna pobrać zaliczkę na PIT.

Pracodawca sam nie może podważać zwolnienia lekarskiego

Podejrzenie, że pracownik symuluje niezdolność do pracy, nie uprawnia pracodawcy do samodzielnego podjęcia decyzji o odmowie wypłaty wynagrodzenia chorobowego.

ZUS nie może odmówić zasiłku, gdy było ubezpieczenie

Organ rentowy ma prawo do badania, a także kwestionowania podstaw ubezpieczenia, w tym umów o pracę, ponieważ rodzą one skutki w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Jednak w takiej sytuacji to na tym organie spoczywa obowiązek udowodnienia pozorności umowy lub jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Posiłki profilaktyczne jako smaczny benefit bez składek i podatku

Pracownikom wykonującym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych firma musi zapewnić bezpłatne posiłki, tzw. regeneracyjne. Taki typ posiłku ma być przyrządzony z odpowiednio dobranych składników o określonej przepisami wartości energetycznej.

Aby dostać wyższe świadczenie, trzeba spełnić wszystkie warunki

Ponowne przeliczenie emerytury na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma zastosowanie wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich przewidzianych w nim przesłanek.

Fundusz socjalny: wystarczy 10 zł różnicy

(…) w prawie polskim nie znajdziemy w żadnym przepisie prawa progów, wysokości różnicowania wypłaconych świadczeń z funduszy socjalnych. Starostwo Powiatowe wypłacając świadczenia z zfśs nie naruszyło przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wypłacone świadczenia nie zostały również zanegowane przez żadnego z pracowników, którzy mieli poczucie prawidłowego zastosowania przepisów prawa, jak i regulaminu. Zaznaczyć należy również, że ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera wyłącznie definicję „działalności socjalnej”. W przepisach prawa nie odnajdziemy żadnych zakreślonych przez pracodawcę progów, jaka miałaby to być różnica, czy 50 zł, czy może 500 zł.

Przedsiębiorca nie dostanie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia na etat

Pracownik, który zachorował w czasie umowy o pracę, ma prawo do świadczenia również za okres choroby trwającej w ciągłości po jej rozwiązaniu. Chyba że ma inny tytuł do ubezpieczeń.

PIT i ZUS od kart lunchowych dla pracowników

Pracodawca może rozważyć sfinansowanie kart lunchowych ze środków obrotowych firmy lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą przez radę nadzorczą, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Jeżeli akcjonariuszem spółki jest osoba prawna, nie może ona bezpośrednio prowadzić spraw spółki i jej reprezentować jako powołany do tej funkcji członek zarządu.

ZUS musi wiedzieć gdzie chorujesz

W czasie wystawiania zwolnienia lekarskiego warto poprosić lekarza o wpisanie tego adresu, pod którym będziemy się kurować. Nie musi to być adres zameldowania.

Przedsiębiorców czeka rekordowa podwyżka składek

O 207 zł miesięcznie i 2486 zł rocznie wzrośnie ZUS od stycznia 2023 r. dla jednoosobowego biznesu.

Rząd szykuje wielką podwyżkę składek ZUS

O blisko 2,5 tys. zł więcej wpłacą do ZUS w 2023 r. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Skąd taki rekordowy wzrost składek?

Niewypłacona emerytura jest świadczeniem niezrealizowanym

Jeżeli emeryt lub rencista zmarł przed wypłatą świadczenia, nie powinno ono wejść do spadku. Świadczenie to przysługuje członkom rodziny wymienionym w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.