Kto stracił, a kto dopiero straci na restrukturyzacji Getin Noble Banku

Piątkowy komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku nie był zaskoczeniem dla rynku finansowego. Bank miał olbrzymią lukę kapitałową, od lat nie przynosił zysków, a plany naprawcze nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. W tej sytuacji, częstszym pytaniem było nie czy, ale kiedy i jakie działania zostaną podjęte wobec Getinu. Na skutek piątkowej decyzji BFG o wszczęciu restrukturyzacji żaden z interesariuszy Banku nie zyskał, ale wielu albo już straciło, albo dopiero straci.

Reklama w mediach społecznościowych – wskazówki UOKiK dla influencerów

Oznaczenia treści reklamowych mają być czytelne i widoczne już na wstępie publikacji. Od samego początku musi być też znana odbiorcy marka, którą prezentuje influecner – rekomenduje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak miarkowana jest kara umowna?

Zastrzeżenie w umowie kary umownej w określonej wysokości nie oznacza, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi w każdym przypadku przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości przewidzianej w umowie. Kwota ta może zostać zmniejszona, gdy spełnione zostaną określone przesłanki.

Bezpieczeństwo danych w firmie przy korzystaniu z usług podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w związku z ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Oznacza to konieczność przestrzegania wymogów RODO, umowy powierzenia oraz przestrzegania standardów technicznych i norm bezpieczeństwa.

Piotr Duda pisze do Zbigniewa Ziobry. Chodzi o handel w niedziele

Szef "Solidarności" Piotr Duda zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą, aby omijanie zakazu handlu w niedzielę było surowiej karane i traktowane już jako przestępstwo.

Zatrucie Odry: 3010 złotych na pracownika. Prezydent Duda podpisał ustawę

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę "o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze".

Szykują się kolejne zmiany ważne dla firm ws. sukcesji

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwróciło się o ocenę funkcjonowania ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją firm, które weszły w życie w listopadzie 2018 r. Szykują się kolejne zmiany ważne dla firm.

Hanna Żuchowska-Stacha: Kontrakty na budowę „pod klucz”

Każdy kontrakt może być inny. Zawsze należy go przeanalizować przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty czy o podpisaniu umowy.

Krótszy okres odpowiedzialności zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółki na gruncie art. 299 k.s.h. ma charakter deliktowy, a przesłankami tej odpowiedzialności są zdarzenie szkodzące i powiązana z nim przyczynowo szkoda, przy czym, poza wypadkami uregulowanymi odmiennie, odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy – tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Nieprawidłowe oznakowanie środka spożywczego – jakie konsekwencje?

Kształtowanie komunikacji dotyczącej produktu jest procesem wymagającym dużej ostrożności. Omyłki w oznakowaniu mogą skutkować uznaniem, że etykieta wprowadza w błąd lub nawet, że środek spożywczy został zafałszowany.

Kiedy rezygnacja członka zarządu zwalnia go z odpowiedzialności?

Ustępujący członek zarządu powinien zweryfikować czy istnieją zobowiązania spółki, których płatność pozostaje zagrożona. Złożenie oświadczenia o rezygnacji nie zwalnia go z odpowiedzialności za wydarzenia w spółce, które rozpoczęły się w trakcie trwania jego kadencji.

Istotne zmiany w ustawie sankcyjnej

Przepisy regulujące polski reżim sankcyjny wobec Rosji doczekały się nowelizacji. I chociaż jest ona kierunkowo właściwa, zawiera szereg kontrowersyjnych pod względem prawnym rozwiązań, takich jak tymczasowy zarząd przymusowy lub przejęcie majątku za odszkodowaniem. Jakie powinny być zatem sankcje, aby spełniały swoją rolę?

Wyzysk – co się zmieniło i jak to będzie wyglądać w praktyce?

Od dnia 30 czerwca 2022 roku możliwość skorzystania z ochrony jaką daje przepis dotyczący wyzysku stała się dostępna dla większej ilości osób przez dłuższy czas. Mimo stosunkowo częstych zmian kodeksu cywilnego brzmienie tego przepisu uległo zmianie dopiero po raz pierwszy od roku 1964.

W walce z Covid firmy są zdane na siebie i kodeks pracy

Mimo wzrostu zakażeń koronawirusem, nie przywrócono wymogu noszenia maseczek w zakładach pracy. Pracodawcy mogą jednak wprowadzić własne nakazy i zakazy na podstawie obowiązujących przepisów.

Przy przejęciu pracodawcy liczą się fakty, a nie wola stron

Jeśli placówka, w której jest zatrudniony pracownik, przechodzi pod władanie innego podmiotu, staje się on jego pracodawcą. Nie ma znaczenia wiedza stron, że następuje przejęcie zakładu pracy lub jego części.

Trybunał Konstytucyjny: obrót gruntami to nie zawsze działalność gospodarcza

Rozróżnienie pomiędzy nieruchomościami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności oraz posiadanymi przez przedsiębiorcę jedynie na użytek prywatny jest niezwykle istotne z perspektywy wysokości zobowiązania podatkowego.

Postępowanie restrukturyzacyjne – najważniejsze informacje

Jakie możliwości ma spółka w sytuacji, gdy nasilają się problemy związane z płynnością i z terminowym regulowaniem zobowiązań? Przedsiębiorstwo może kontynuować funkcjonowanie w dotychczasowy sposób, co niestety może nieuchronnie prowadzić do konieczności złożenia wniosku o upadłość i przeprowadzenia postępowania upadłościowego, którego celem jest jego likwidacja.

Katarzyna Karpiuk, Piotr Woźniakiewicz: W oczekiwaniu na fundację rodzinną

To, jakie narzędzia może wykorzystać przedsiębiorca, w dużej mierze zależy od formy prawnej prowadzonej działalności.