FPP rezygnuje z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W związku z ostatnimi wydarzeniami Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) złożyła rezygnację z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ustawa o fundacji rodzinnej uchwalona. Nie będzie estońskiego CIT

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej, ale odrzucił estoński CIT. Nie umniejsza to wagi regulacji, które ułatwią budowę wielopokoleniowego biznesu i jego łagodną sukcesję.

Prawo upadłościowe: nowa dyrektywa jest potrzebna

Polska potrzebuje usprawnienia postępowań upadłościowych, a Europa harmonizacji prawa upadłościowego – mówi Paweł Kuglarz, radca prawny.

W 2022 r. rekordowo wysokie kary za naruszenie RODO

W Europie kontrole obejmują cyfrowych gigantów, w Polsce – głównie aplikacje mobilne i sieciowe.

Najczęstsze przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych

Dużym problemem dla administratorów jest wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczeń, jednak prawdziwym wyzwaniem jest kompleksowe i regularne dokonywanie ich przeglądów, czyli testowanie i mierzenie.

Ustalenie istnienia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy niedopuszczalne

Niezaprotokołowanie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy jako podjętej oznacza jej niepodjęcie – uznał Sąd Najwyższy.

Sprawniejszy proces decyzyjny w organie nadzorczym spółki

Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z jej członków biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. To rozwiązanie może zdyscyplinować członków rady do udziału w posiedzeniach, ale w razie konfliktu może być również wykorzystane przeciwko nim.

Co powinno się znaleźć w regulaminie zarządu spółki z o.o.?

Regulamin zarządu jest bardzo często kopalnią regulacji, które nie zostały w żaden sposób poruszone w przepisach prawa czy postanowieniach umowy spółki, a które w istotny sposób usprawniają funkcjonowanie zarządu, a przez to i samej spółki.

Za ujawnienie tajemnicy spółki nawet do więzienia

Przestępstwem jest każde wykorzystanie lub ujawnienie tajemnicy spółki wbrew obowiązkowi, które ma swoje źródło w ustawie, a niekiedy również umowie.

Sąd Unii Europejskiej: klub żużlowy przegrał ze spółką. Poszło o nazwę Falubaz

Sąd Unii Europejskiej podtrzymał decyzję Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), która unieważniła znak towarowy ze względu na działanie rejestrującego w złej wierze.

Sąd dla europejskich patentów

Jednolity Sąd Patentowy będzie jedynym właściwym sądem dla wielu sporów patentowych. W ciągu sześciu tygodni po rozprawie wyda decyzję, którą będzie można zaskarżyć do sądu apelacyjnego.

Gminna spółka bez wpływu na rynek - NSA o konkurencji

Nie narusza zasad konkurencji utworzenie przez kilka samorządów nowej firmy gospodarującej odpadami – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Maciej Rogalski: Ryzyko niekonstytucyjnego ograniczenia biznesu

Decyzje rezerwacyjne prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie częstotliwości 5G powinny przejść kontrolę sądową.

Łukasz Bernatowicz: Chybiona recepta na patologie

Mniej mieszkań i jeszcze wyższe ceny – takie będą skutki patolegislacji, którą forsuje resort rozwoju.

Artur Nowak-Far: Regulacja franczyzy - tak, ale diabeł tkwi w szczegółach

Rząd chce ograniczyć możliwość nadużywania słabszej pozycji franczyzobiorców w relacjach z franczyzodawcami. W ramach tej samej inicjatywy można by również wyeliminować inne patologie rynkowe.

Umowy wdrożeniowe IT – uprawnienia i obowiązki stron

Do sporów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dochodzi często w momencie odbioru programu komputerowego, z uwagi na ujawnione w nim wady. Pojawiają się wówczas wątpliwości: jakie przepisy znajdują zastosowanie do umów wdrożeniowych oraz z jakich uprawnień mogą skorzystać strony.

Przymusowe umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli jeden ze wspólników utrudnia współpracę lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, może zostać usunięty ze spółki decyzją pozostałych wspólników. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdzie się odpowiedni zapis.

Czy każda uchwała wspólników spółki z o.o. może być podjęta poza zgromadzeniem?

Gdy Kodeks spółek handlowych stanowi wprost o konieczności zachowania tajności głosowania, czy też zwołania zgromadzenia wspólników, najbezpieczniej jest podjąć uchwałę w tym trybie.