Jawność wynagrodzeń tuż-tuż

Unijna dyrektywa wprowadza rozwiązania, które mają zagwarantować równość wynagrodzeń oraz zapobiec dyskryminacji ze względu na płeć. Największe wymagania w tym zakresie będą musieli spełnić najwięksi pracodawcy.

Małgorzata Kurzynoga: Przepisy o luce płacowej wprowadzą rewolucję w ogłoszeniach o pracę

Informowanie przed rekrutacją o proponowanej pensji wraz z zakazem sprawdzania historii zarobków mogą przyczynić się do zwalczania nierówności w wynagrodzeniach.

Zarzuty za zbyt wysokie pensje w Orlenie? Limity wynagrodzeń menedżerów do poprawki

Zamieszanie wokół zarobków w Orlenie uwidoczniło konieczność zmiany przepisów. Rady nadzorcze powinny mieć mniej swobody w kształtowaniu płac.

Szef będzie się musiał tłumaczyć z nierówności w płacach

W interesie pracodawców jest podjęcie działań, które pozwolą osiągnąć zgodność z dyrektywą jeszcze przed jej wdrożeniem. Chodzi w szczególności o wykrycie i zniwelowanie nieuzasadnionych różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

„Siła wyższa” – wynagrodzenie wliczane do podstawy zasiłku trzeba uzupełnić

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej należy uzupełnić do kwoty, jaką by uzyskał, gdyby takiego zwolnienia nie brał.

Zasady dokonywania potrąceń zależą od rodzaju zajętej wierzytelności

Reguły dokonywania potrąceń różnią się w zależności od rodzaju egzekwowanego roszczenia oraz świadczenia podlegającego potrąceniom. Inne należy stosować do wynagrodzenia za pracę, a inne do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Od 25 marca 2024. pracodawca, który otrzyma zajęcie wynagrodzenia pracownika, ma obowiązek dokonywać na jego podstawie również potrąceń z zasiłków – o ile je wypłaca.

PPK: upadłość pracodawcy nie przekreśla możliwości dalszego oszczędzania

W razie ogłoszenia upadłości firmy zaprzestaje ona finansowania wpłat do PPK. Jednak uczestnik PPK może zadeklarować dalsze finansowanie swoich wpłat. Ma też prawo później zmienić zdanie.

Pracodawca nie ukryje stawek zarobków

Już teraz pracownik może żądać podania informacji o wynagrodzeniu innych osób zajmujących podobne stanowisko i wykonujących pracę porównywalną. Obecnie jednak musi uprawdopodobnić roszczenie z tytułu nierównego traktowania w wynagradzaniu. Niedługo to się zmieni.

Płaca minimalna jeszcze wyższa. Minister pracy zapowiada rewolucję

Do płacy minimalnej nie będą wliczane premie i dodatki. Poziom najniższego wynagrodzenia (obecnie 4242 zł) ma osiągać „czysta” pensja, czyli płaca zasadnicza.

Spór o zaniżone wynagrodzenie rozstrzygnie sąd

To pozwany pracodawca będzie miał obowiązek wykazania w sądzie, że wypłacanie pracownikowi niższej pensji nie było wynikiem bezpośredniej ani pośredniej dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Nie do każdej egzekucji nowe zasady

Tylko zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane po 24 marca 2024 r. obejmuje także zasiłki. Nawet jeśli postępowanie egzekucyjne wobec pracownika podjęto wcześniej.

Najważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2023 roku

Ubiegły rok obfitował w wiele interesujących i ważnych orzeczeń z zakresu prawa HR. Dotyczyły m.in. ochrony działaczy związkowych czy gwarancji powrotu rodzica na zajmowane stanowisko, ale też dodatku za pracę w nadgodzinach niepełnoetatowców.

Poziom zarobków przestanie być tajemnicą

Pracownicy zyskają prawo do informacji umożliwiających weryfikację poziomu ich wynagrodzenia w odniesieniu do analogicznych stanowisk. Co do zasady nie będą jej jednak mogli „wynieść” poza zakład pracy.

Wpłaty do PPK finansowane przez uczestnika bez ograniczeń z ustawy kominowej

Jeżeli uczestnik PPK jest objęty ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, to wpłaty do PPK - finansowane przez pracodawcę - nie mogą powodować przekroczenia limitów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, określonych tą ustawą. Może to powodować obniżenie wpłat pracodawcy do PPK.

Zrzeczenie się roszczeń na przyszłość nie jest skuteczne

Nawet jeżeli pracownik oświadczy, że zrzeka się przyszłych roszczeń finansowych wobec pracodawcy, może o nie wystąpić. Firma będzie je musiała wypłacić, chyba że sąd uzna, że żądania naruszają klauzule generalne.

Procedury płacowe mają przeciwdziałać dyskryminacji

Pracodawcy będą zobowiązani do udostępniania pracownikom kryteriów stosowanych do określenia wynagrodzeń, ich poziomów oraz progresji. Kryteria te mają być obiektywne i neutralne pod względem płci.

Fiskus i ZUS łatwiej ściągną dług pracownika

Od 25 marca br. na podstawie jednego zajęcia pracodawca będzie musiał dokonywać potrąceń zarówno z wynagrodzenia za pracę, jak i z zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Czy zarządca sanacyjny może stracić zapłatę? Będzie orzeczenie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy wypowie się w sprawie odmowy wypłaty lub obniżenia wynagrodzenia zarządcy sanacyjnemu z powodu jego niedociągnięć podczas przeprowadzania restrukturyzacji spółki.