Rząd podwyższy minimalną pensję o 490 zł

Rozważamy podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca do 3500 zł – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Zła kondycja firmy zwolni z wpłaty na fundusz socjalny

Również w okresie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może zdecydować, że nie przeleje odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli spełni ustawowe warunki.

Dłuższą dniówkę w systemie równoważnym różnie się kwalifikuje

Praca ponad zaplanowany w grafiku czas nie tworzy jednolitej pracy nadliczbowej. Mogą wystąpić nadgodziny dobowe, średniotygodniowe czy praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Związkowcy chcą dwóch podwyżek minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.

W odpowiedzi na galopująca inflację strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego, którą reprezentują NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, złożyła do Ministerstwa Finansów propozycję wynagrodzeń, która miałaby wejść w życie od stycznia 2023 roku.

Włodarczyk, Marciniak-Mierzwa: Unia chce parasola ochronnego nad 4 mln osób

Projekt dyrektywy zakłada, że osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych po spełnieniu określonych przesłanek zostaną uznane za pracowników, dzięki czemu uzyskają prawo do m.in.minimalnego wynagrodzenia, płatnego urlopu czy ochronę przed zwolnieniem. Wdrożenie zmian może kosztować platformy nawet 4,5 mld euro rocznie.

Dieta za podróż służbową pójdzie w górę. Wiemy o ile

Do 38 zł wzrośnie dieta za dobę podróży służbowej w kraju, przeznaczana na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

Tylko zamiar powrotu zapewni wynagrodzenie za okres bez pracy

Jeżeli bezprawnie zwolniony pracownik nie wyrazi woli powrotu do pracy po uzyskaniu wyroku przywracającego go na etat, nie ma prawa do poborów za czas pozostawania bez zatrudnienia.

Pensja za czas zwolnienia z obowiązków liczona jak za urlop

Zwalniając pracownika ze świadczenia zadań w okresie wypowiedzenia, pracodawca musi mu wypłacać wynagrodzenie obliczone na zasadach pensji za czas wypoczynku.

Niejasne przepisy o podwyżce minimalnego wynagrodzenia

Związkowcy i przedsiębiorcy oczekują wyjaśnień od resortu rodziny jak interpretować przepisy, które niewiele mówią o podwójnym zwiększeniu minimalnego wynagrodzenia przy wysokiej inflacji.

Odprawa za wypowiedzenie zmieniające tylko wyjątkowo

Jeżeli w wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca zaproponuje pracownikowi warunki pracy obiektywnie do przyjęcia (stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom i adekwatne dla tego stanowiska wynagrodzenie), to odmowa przyjęcia takich warunków może być potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. To powoduje, że odprawa pieniężna tej osobie nie będzie przysługiwać.

Prawo do otrzymania odprawy nie jest bezwzględne

Po wypłaceniu odprawy osobie zwolnionej z przyczyn niedotyczących pracownika może się okazać, że świadczenie nie było należne. W takim przypadku powstaje obowiązek jego zwrotu.

Pensje Ukraińców najlepiej przelać na konto w Polsce

Pracodawca nie może potrącić kosztów zagranicznego przelewu bez pisemnej zgody pracownika.

ZUS musi dobrze uzasadnić podważenie wysokości pensji

Ocena organu rentowego, czy wynagrodzenie pracownika jest godziwe, nie może ograniczyć się do analizy siatki wynagrodzeń u pracodawcy czy statystyk. Powinna się ona opierać na obiektywnych wzorcach.

Koniec z darmowym dyżurem pod telefonem. Szykują się zmiany w Kodeksie pracy

Informatycy i serwisanci dostaną pieniądze za oczekiwanie w domu na wezwanie do usunięcia awarii.

Nowe zasady wypłaty zasiłków to mniej kłopotów dla pracodawców

Zmiana przepisów wyeliminowała możliwość nadużywania zwolnień lekarskich. Pracownicy nie mają już także narzędzia do ucieczki przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Resorty infrastruktury, finansów i pracy we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Transportu Drogowego przygotowały wytyczne w zakresie stosowania nowych przepisów dotyczących kierowców w transporcie międzynarodowym.

Zapomogi dla zatrudnionych Ukraińców bez podatku

Skarbówka potwierdza, że wsparcie dla pracowników z Ukrainy jest zwolnione z PIT.

Kilka wypłat w miesiącu komplikuje stosowanie ulgi dla klasy średniej

Jeśli pracownik poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzyma premię, nagrodę czy dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaliczkę na podatek za ten miesiąc trzeba przeliczyć uwzględniając wszystkie wypłaty.