Nie ma biznesu bez ryzyka – jak je prawidłowo ocenić? ABC Firmy

Nie ma biznesu bez ryzyka – jak je prawidłowo ocenić?

Ryzyko stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Zbyt ostrożnościowe podejście powoduje, że potencjał spółki nie zostaje w całości wykorzystany. Nadmierna brawura w decyzyjności może natomiast skutkować poniesieniem odpowiedzialności cywilnej, a nawet karnej. Czy znalezienie złotego środka jest możliwe?

Biznes

Granice transferów na rzecz wspólników w spółkach kapitałowych

Umowa o zarządzanie może zostać zawarta nawet przez czynności dorozumiane

Nieważność umowy menedżerskiej, podobnej do zlecenia, wynikająca z zawarcia jej sprzecznie z art. 210 §1 kodeksu spółek handlowych, nie wyłącza możliwości uznania, że dopuszczenie członka zarządu do wykonywania zadań z tym związanych, wykonywanie ich na zasadach charakterystycznych dla stosunku zlecenia i akceptowanie takiej sytuacji przez upoważniony do zawarcia umowy organ reprezentujący spółkę powoduje ponowne jej zawarcie w sposób dorozumiany (per facta concludentia).

Gonitwa po granty – jak dołączyć do najlepszych?

W obliczu globalnej konkurencji i ciągłej potrzeby innowacji, dotacje unijne stanowią dla przedsiębiorstw istotne wsparcie, które umożliwia realizację ambitnych planów rozwojowych. Jak z niego skorzystać w 2024 roku? Na co zwrócić uwagę?

Odpady opakowaniowe – nowe wyzwania dla Polski w zakresie gospodarowania odpadami

24 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Sektor opakowań w Polsce czekają duże zmiany w celu sprostania obowiązkom, które nakładają unijne przepisy.

Spółka z o.o. - wypłata dywidendy

Spółki z o.o., których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia weszły w okres sprawozdawczy, który potrwa do końca czerwca. Podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinna zostać podjęta uchwała o podziale zysku albo uchwała o pokryciu straty.

Teresa Siudem: Mniej opakowań to wyzwanie dla firm

Od 2030 roku wiele sztucznych opakowań zniknie z obrotu. Przedsiębiorcy, by dostosować się do nowych wymogów, muszą zmienić swoje biznesy, a niektórzy z nich przebranżowić się.

Dzierżawa znaku towarowego z niskim podatkiem

Przychody z udostępnienia znaków towarowych można rozliczać ryczałtem – przyznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Bezczynność pozwanego w sporze z kontrahentem – czy opłaca się „chować głowę w piasek”?

Otrzymanie korespondencji sądowej u większości adresatów powoduje stres i dyskomfort. Nierzadko jedną z reakcji na tego rodzaju psychiczne niedogodności jest próba ucieczki od problemu, poprzez jego zignorowanie.

Polska spółka holdingowa a fundacja rodzinna. Czy mogą działać razem?

Do fundacji rodzinnej można wnieść udziały w spółkach prawa handlowego, które mogą posłużyć do utworzenia struktury holdingowej. Czy takie wniesienie mienia będzie zwolnione z opodatkowania?

Przedsiębiorca w upadłości. Co dzieje się z patentami?

Patenty są istotnym narzędziem w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Prawo z patentu jako dobro niematerialne wchodzi do masy upadłości. Do masy upadłości wejdzie także prawo do uzyskania patentu czy prawo pierwszeństwa uprzedniego do jego uzyskania.

Budowa elektrowni atomowych. Co z gwarancjami zapłaty dla wykonawców?

Nowy rząd nie zrewidował planów poprzedników i kontynuuje przygotowania do wbicia łopaty na budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Potencjalni wykonawcy powinni jednak zwrócić uwagę na niedostrzegany szczegół, mający istotne znaczenie dla ich płynności i stabilności finansowej.

Celebryci reklamują alkohol. Czy mogą to robić bezkarnie?

Do sądów trafiły akty oskarżenia, dotyczące reklamy alkoholu w social mediach. Działania, które jeszcze w 2021 roku były uznawane za nienoszące znamion przestępstwa, prokuratorzy zaczęli uznawać za niezgodne z prawem.

Upadłość najemcy. Jak wynajmujący może dochodzić roszczeń?

Samo ogłoszenie upadłości nie powoduje jeszcze automatycznego rozwiązania umowy najmu. Wynajmujący zostaje z umową, której najemca nie jest w stanie realizować.

Brak szkody po stronie wierzyciela. Czy członek zarządu uniknie odpowiedzialności?

W celu stwierdzenia braku szkody w rozumieniu art. 299 § 2 kodeksu spółek handlowych po stronie niezaspokojonego wierzyciela spółki konieczne jest wykazanie, iż w postępowaniu upadłościowym wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia, nawet gdyby to postępowanie wszczęto wcześniej.

Teresa Siudem: Śledczy zmieniają kurs w sprawie reklamy alkoholu

Liczba obserwujących najbardziej „topowych” celebrytów na FB czy Instagramie idzie w miliony. Na taką oglądalność nie mogą liczyć telewizje, nie mówiąc o prasie drukowanej. Wobec tego reklamowanie alkoholu w mediach społecznościowych zaczyna być inaczej interpretowane.

Odpowiedzialność sprzedającego w transakcjach M&A

W naszej praktyce często spotykamy się z pytaniami – zarówno ze strony sprzedawców, jak i ze strony kupującego – jak w transakcji M&A kształtuje się odpowiedzialność sprzedawcy i jakie roszczenia względem sprzedawcy może podnosić kupujący?

Otwarcie restrukturyzacji to kłopot dla wierzyciela

Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego gwarantuje dłużnikom karencję w spłacie zobowiązań, pozwala na złapanie oddechu i przeprowadzenie działań umożliwiających kontynuowanie działalności. Wierzyciele mogą to jednak uznać za oszustwo.

Powództwa przedstawicielskie coraz bliżej

Polska jako jedno z ostatnich państw członkowskich UE nadal nie implementowała dyrektywy o powództwach przedstawicielskich. W maju została natomiast opublikowana kolejna wersja projektu nowelizacji, która zawiera kilka ważnych zmian.

Transakcje rajowe w systemie przepisów o cenach transferowych

Przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową powinni pamiętać o tym, że ciążą na nich dodatkowe obowiązki dotyczące m.in. sporządzania dokumentacji czy składania informacji.