Tomasz Pietryga: Wspólna organizacja zamiast łączyć – dzieli Biznes

Tomasz Pietryga: Wspólna organizacja zamiast łączyć – dzieli

Dlaczego przedsiębiorcy nie chcą silnego, wpływowego samorządu, który broniłby ich interesów?

Czy administrator hipoteki może przejąć ją na własność?

Powstaje pytanie, czy administrator hipoteki może, w zamian za wierzytelność zabezpieczoną, przejąć na własność, w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym prowadzonym wobec właściciela obciążonej nieruchomości, samą nieruchomość obciążoną hipoteką?

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego: 180 dni na badania, 60 dni na szkolenia

Po odwołaniu z 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy będą musieli wykonać obowiązki zawieszone na ten okres. Wraca fikcja doręczania pism wysłanych pocztą, a także wyższe odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników.

Więcej władzy i narzędzi dla akcjonariuszy mniejszościowych

Jak polepszyć ich sytuację bez skazywania ich na spór korporacyjny?

Jaki jest „właściwy czas” na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Prawo i orzecznictwo nie jest jednoznaczne, opóźnienie może mieć daleko idące konsekwencje.

Wspólność prawa do znaku towarowego a licencja

Prawo do znaku może przysługiwać kilku osobom, generuje to wiele problemów i pytań, m.in. kto może podejmować czynności zarządu względem wspólnego prawa.

Czy firma może pytać pracownika, czy ma inną pracę

Zakaz zakazywania innego zatrudnienia nie wyłącza lojalności pracownika.

Obniżenie kosztów operacyjnych hubu innowacji – korzyści dla firm

Na przedsiębiorców, którzy planują na terenie Polski inwestycje w innowacje czekają zachęty podatkowe. Wśród nich jest m.in. ulga badawczo-rozwojowa, ulga na innowacyjnych pracowników oraz IP BOX.

Sanacja jako narzędzie do odzyskania rentowności

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje postępowanie sanacyjne, które umożliwia dłużnikowi podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej oraz mające na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy.

Spory międzynarodowe – czy polski sąd może orzekać w sprawie uchwał?

Pozew przeciwko uchwałom podjętym w polskiej spółce z kapitałem zagranicznym należy złożyć do polskiego sądu. Swoich praw trzeba jednak bronić także w państwie, w którym swoją siedzibę ma spółka zagraniczna.

Dno spowolnienia gospodarczego za nami? Spodziewane jest ożywienie, ale niemrawe

PKB zmalał w pierwszym kwartale realnie o 0,3 proc. rok do roku po zwyżce o 2,3 proc. w czwartym kwartale. Załamał się popyt konsumpcyjny. Gospodarkę stabilizował solidny wzrost popytu inwestycyjnego oraz eksportu.

Chat GPT a bezpieczeństwo danych

Informacje uzyskane od Chat GPT nie zawsze są prawdziwe. Ta technologia może się mylić. Kto poniesie odpowiedzialność w przypadku błędnych odpowiedzi, które mogą naruszać dobra osobiste osób lub podmiotów, których dotyczą?

Jak zabezpieczyć pozycję udziałowców w spółkach kapitałowych?

Uprawnienia osobiste mogą być przyznane zarówno akcjonariuszowi w spółce akcyjnej, jak i wspólnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Określane są w statucie lub umowie spółki i nie przechodzą na nabywcę udziałów lub akcji.

Wyższe koszty finansowania nie sprzyjają inwestycjom

Najemcy magazynów często wolą zostać tam, gdzie są. W starszych obiektach czynsze mogą być niższe. Z drugiej strony, nowe magazyny są wyposażone w nowocześniejsze technologie, co sprawia, że są mniej energochłonne.

Przedsiębiorcy już wkrótce mogą odczuć brak pracowników z Ukrainy

Ukraińcy, którzy nie widzieli w pierwszych miesiącach tego roku tak dużego wyboru ofert zatrudnienia jak wcześniej, gdy nasza gospodarka miała się lepiej, zaczęli szukać pracy gdzie indziej, zwłaszcza w Europie zachodniej i Kanadzie.

Bez zatwierdzenia układu nie ma podatkowej korzyści

Przedsiębiorca nie rozliczy wierzytelności w kosztach, jeśli nie doszło do jej skutecznego umorzenia.

Ustawa o SUP: kilka opłat i kary

Polskie władze potrafiły w ciągu miesiąca powołać ustawą komisję do spraw rosyjskich wpływów, ale prace nad ustawą o systemie kaucyjnym trwają już półtora roku. Bez kaucji ustawa o SUP oznacza dla biznesu głównie kary.

Odpowiedzialność byłego menadżera za zobowiązania podatkowe

Członek zarządu, choćby należycie dbał o sprawy podatkowe i dochowywał najwyższej staranności, może przekonać się po latach, że ciążył na nim obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W jaki sposób może bronić przed zarzutami?