Biznes

Świadczenie pracy lub usług jako wkład na pokrycie akcji

W umowie prostej spółki akcyjnej rodzaj pracy/usługi i czas jej świadczenia powinien być określony, tak by możliwe było zweryfikowanie, czy akcjonariusz wniósł wkłady, do których się zobowiązał. W przypadku niewykonania tego zobowiązania akcje objęte za wkłady mogą zostać unieważnione przez sąd.

Biznes

2 mln zł kary dla menedżera za antykonkurencyjne porozumienia

Dotacja z tarczy 8.0 nie jest przychodem, ale wydatki są kosztem

Środki uzyskane z tarczy 8.0 nie stanowią przychodu podatkowego. Ale wydatki firmowe poniesione z tej dotacji, przedsiębiorca może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Kiedy członek zarządu odpowiada za naruszenia swoich podwładnych?

Menedżer zobowiązany do prowadzenia spraw spółki jest odpowiedzialny za dobór i skutki działania osób przez niego upoważnionych, niezależnie od stopnia winy w doborze osoby, której powierzył zadanie.

Fiskus pozwala rozliczyć w kosztach ubytki z transportu towarów

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach powstałe podczas transportu i magazynowania ubytki produktów.

Kredyty frankowe: kiedy przedsiębiorca ma status konsumenta

Wykorzystywanie przez przedsiębiorcę nieruchomości na potrzeby biznesu, nie przesądza o utracie statusu konsumenta. Statusu tego nie wyłącza także świadomość prawna czy ekonomiczna kredytobiorcy.

Sprawa DABUS: Czy sztuczna inteligencja może być wynalazcą?

Sztuczna inteligencja uznawana jest przez niektóre organy patentowe i sądy za twórcę. Ale tylko człowiek może być właścicielem patentu i czerpać korzyści z wynalazków, których autorem jest sztuczna inteligencja.

Czy sąd może rozłożyć na raty zasądzone świadczenie?

Tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do jego spełnienia.

Zwrot kosztów przejazdu ze zwolnieniem z PIT

Spółka nie musi potrącać podatku członkom rady nadzorczej, którym finansuje dojazdy na jej posiedzenia – potwierdza ostatnio fiskus.

Tworzenie zatorów płatniczych czynem nieuczciwej konkurencji

Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Poszkodowanym przedsiębiorcom przysługuje szereg roszczeń, z którymi mogą wystąpić przed sąd cywilny.

Kontrola inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych

Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy planujący ekspansję na rynek amerykański? Jakie inwestycje podlegają kontroli Komisji do spraw Inwestycji Zagranicznych? Czy istnieją wyjątki od obowiązkowych zgłoszeń? – na m.in. te pytania odpowiadają prawnicy z Kancelarii Baker McKenzie.

Brak informacji o przeszłości może drogo kosztować wykonawcę

Nie wolno pomijać faktu wykluczenia z innych postępowań, jeśli tożsame przesłanki wykluczenia występują w dokumentach zamówienia w kolejnych postępowaniach.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 – co się zmieniło?

1 lipca 2021 r. weszły w życie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjęte przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 29 marca 2021 r. Co to oznacza dla spółek giełdowych, jakie są najważniejsze zmiany?

Kary dla przedsiębiorców z branży odpadowej

23 września wejdzie w życie nowelizacja przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Wprowadza ona liczne zmiany, w tym dotyczące sankcji za niedozwolone działania bądź zaniechania.

Czy wierzyciel naruszył dobra osobiste przedsiębiorcy – dłużnika?

Działań wierzycieli, którzy podejmują określone czynności w granicach prawa, nie można oceniać jako bezprawnych. Jest to ich prawo, które mogą realizować, by dążyć do odzyskania wierzytelności.

Nowelizacja K.S.H.: co się zmieni w prawie spółek?

Rada nadzorcza będzie mogła badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji jej stanu majątku oraz żądać m.in. od zarządu i prokurentów sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki.

Przedsiębiorca-frankowicz w sporze z bankiem

Orzeczenia w sprawach konsumenckich mogą stanowić ważną wskazówkę interpretacyjną w sprawach przedsiębiorców. Jedną z możliwych podstaw ustalenia nieważności umowy kredytu jest art. 58 Kodeksu cywilnego.

Spółki: dopuszczalne ryzyko biznesowe a wymóg należytej staranności

Im większy zakres swobody w podejmowaniu decyzji gospodarczych przez członka zarządu spółki, tym większe mogą i powinny być oczekiwania co do rzetelności i sumienności oraz troski o interesy spółki ze strony jej władz.

Czy na dochodzenie wierzytelności trzeba będzie decydować się szybciej?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej od wielu lat stanowi istotny element w systemie windykacji należności od niesolidnych dłużników. Pozwala– przy relatywnie niedużym nakładzie kosztów – na przedłużenie okresu przedawnienia. Projektowane zmiany mają utrudnić takie działania.

Zamówienia publiczne w sektorze IT

Powodzenie wdrożenia systemu informatycznego zależeć będzie w dużej mierze od postępowania stron umowy według określonego sposobu działania, tzw. metodyki. W polskich przedsiębiorstwach podejście „zwinne" zdobywa coraz więcej zwolenników.