ABC Firmy

Najczęstsze przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych

Dużym problemem dla administratorów jest wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczeń, jednak prawdziwym wyzwaniem jest kompleksowe i regularne dokonywanie ich przeglądów, czyli testowanie i mierzenie.

Finanse

Inflacja drenuje portfele przedsiębiorstw

Budowanie mieszkań coraz droższe. Deweloperzy zaciągnęli hamulec

Koszty budowy w ciągu roku poszły w górę o 13,5 proc. Deweloperzy wstrzymują się z rozpoczynaniem inwestycji, na które mają już pozwolenia.

Co powinno się znaleźć w regulaminie zarządu spółki z o.o.?

Regulamin zarządu jest bardzo często kopalnią regulacji, które nie zostały w żaden sposób poruszone w przepisach prawa czy postanowieniach umowy spółki, a które w istotny sposób usprawniają funkcjonowanie zarządu, a przez to i samej spółki.

Rosną koszty ubezpieczeń dla firm budowlanych

Inflacja powoduje, że towarzystwa podwyższają składki przy zawieraniu nowych umów, ale też zmusza przedsiębiorstwa do podnoszenia sum ubezpieczenia w trakcie umowy.

Trudno powstrzymać skutki decyzji orzekającej zwrot dofinansowania

Procedury sądowo-administracyjne przewidują możliwość wstrzymania wykonania decyzji, postanowień i innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jednak w przypadku decyzji nakazujących zwrot środków unijnych nawet wstrzymanie ich wykonania przez organ lub sąd nie zawsze będzie w pełni skuteczne.

Za ujawnienie tajemnicy spółki nawet do więzienia

Przestępstwem jest każde wykorzystanie lub ujawnienie tajemnicy spółki wbrew obowiązkowi, które ma swoje źródło w ustawie, a niekiedy również umowie.

Zabezpieczenie firmy przed hakerami to działanie w jej interesie

Przedsiębiorca broniący się przed utratą biznesowych tajemnic może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na usługi ekspertów do spraw walki z cyberprzestępczością.

Nowe rozporządzenie dla Polskiej Strefy Inwestycji – najważniejsze zmiany

Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego dopiero po upływie terminu zakończenia inwestycji, określonego w decyzji o wsparciu. Zmieniono również brzmienie niektórych kryteriów jakościowych, aby wyeliminować istniejące wątpliwości interpretacyjne.

Umowy wdrożeniowe IT – uprawnienia i obowiązki stron

Do sporów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dochodzi często w momencie odbioru programu komputerowego, z uwagi na ujawnione w nim wady. Pojawiają się wówczas wątpliwości: jakie przepisy znajdują zastosowanie do umów wdrożeniowych oraz z jakich uprawnień mogą skorzystać strony.

Poręczenie wekslowe spółki zależnej za dług członka zarządu spółki dominującej

Dla skuteczności udzielenia przez spółkę zależną poręczenia na wekslu wystawionym przez członka zarządu spółki dominującej wraz ze współmałżonkiem, z którym pozostaje on we wspólności majątkowej wymagana jest zgoda zgromadzenia wspólników spółki dominującej.

Przymusowe umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli jeden ze wspólników utrudnia współpracę lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, może zostać usunięty ze spółki decyzją pozostałych wspólników. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajdzie się odpowiedni zapis.

Jak zatrudniać pracowników prowadząc działalność w Niemczech?

Założenie działalności gospodarczej w Niemczech często wiąże się z zatrudnieniem pracowników. Mimo, że wiele kwestii związanych z prawem pracy jest zharmonizowanych w ramach UE, niemieckie przepisy przyznają pracownikom, w niektórych aspektach, więcej praw niż polskie prawo pracy. Prawnicy kancelarii Baker McKenzie, Christian Koops i Piotr Jaśkiewicz, omawiają kluczowe zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu pracowników w Niemczech.

Czy każda uchwała wspólników spółki z o.o. może być podjęta poza zgromadzeniem?

Gdy Kodeks spółek handlowych stanowi wprost o konieczności zachowania tajności głosowania, czy też zwołania zgromadzenia wspólników, najbezpieczniej jest podjąć uchwałę w tym trybie.

Dodatkowy podatek na estońskim CIT

Wynagrodzenie za umorzenie udziałów może być potraktowane przez fiskusa tak jak przekazanie zysku.

Kontrole budowlane – prawa i obowiązki przedsiębiorców

Udaremnianie i utrudnianie czynności organów nadzoru budowlanego podlega karze, nawet do roku pozbawienia wolności.

Czy pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika

Kiedy wykorzystanie zdjęcia pracownika, np. na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, jest legalne?

Rozliczenie dużych inwestycji

Kiedy pokrycie zobowiązań podwykonawców jest kosztem?

Sankcja ubezgłośnienia. Chaos w spółkach publicznych

Akcjonariusze spółki publicznej muszą być niezwłocznie poinformowani o zmianie siły głosów na walnym zgromadzeniu. Spóźnione poinformowanie rynku nie przywróci prawa głosu akcjonariuszowi, który uchybił terminowi ustawowemu.

Doradca podatkowy: Straty z lockdownów trzeba uwzględniać

Podatek za czas pandemii powinien być mniejszy – uważa Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.