ABC Firmy

FPP rezygnuje z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W związku z ostatnimi wydarzeniami Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) złożyła rezygnację z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

ABC Firmy

Ustawa o fundacji rodzinnej uchwalona. Nie będzie estońskiego CIT

W 2022 r. rekordowo wysokie kary za naruszenie RODO

W Europie kontrole obejmują cyfrowych gigantów, w Polsce – głównie aplikacje mobilne i sieciowe.

Urzędowi wolno pakować i zaszyfrować decyzję. NSA o e-doręczeniu

O tym, od kiedy biegnie termin do wniesienia odwołania przy e-doręczeniu, decyduje jego urzędowe potwierdzenie podpisane przez adresata.

Najczęstsze przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych

Dużym problemem dla administratorów jest wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczeń, jednak prawdziwym wyzwaniem jest kompleksowe i regularne dokonywanie ich przeglądów, czyli testowanie i mierzenie.

Inflacja drenuje portfele przedsiębiorstw

Utrzymanie płynności finansowej będzie jedną z większych bolączek przedsiębiorców w 2023 r. – oceniają eksperci. Rośnie ryzyko, że firmy będą musiały ograniczać działalność i inwestycje. Możliwa jest większa liczba upadłości.

Ustalenie istnienia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy niedopuszczalne

Niezaprotokołowanie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy jako podjętej oznacza jej niepodjęcie – uznał Sąd Najwyższy.

Komputer przypilnuje zdalnych pracowników

Przybywa narzędzi, które w mniej lub bardziej otwarty sposób pomagają monitorować podwładnych pracujących poza biurem.

Sprawniejszy proces decyzyjny w organie nadzorczym spółki

Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z jej członków biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. To rozwiązanie może zdyscyplinować członków rady do udziału w posiedzeniach, ale w razie konfliktu może być również wykorzystane przeciwko nim.

Budowanie mieszkań coraz droższe. Deweloperzy zaciągnęli hamulec

Koszty budowy w ciągu roku poszły w górę o 13,5 proc. Deweloperzy wstrzymują się z rozpoczynaniem inwestycji, na które mają już pozwolenia.

Co powinno się znaleźć w regulaminie zarządu spółki z o.o.?

Regulamin zarządu jest bardzo często kopalnią regulacji, które nie zostały w żaden sposób poruszone w przepisach prawa czy postanowieniach umowy spółki, a które w istotny sposób usprawniają funkcjonowanie zarządu, a przez to i samej spółki.

Trudno powstrzymać skutki decyzji orzekającej zwrot dofinansowania

Procedury sądowo-administracyjne przewidują możliwość wstrzymania wykonania decyzji, postanowień i innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jednak w przypadku decyzji nakazujących zwrot środków unijnych nawet wstrzymanie ich wykonania przez organ lub sąd nie zawsze będzie w pełni skuteczne.

Za ujawnienie tajemnicy spółki nawet do więzienia

Przestępstwem jest każde wykorzystanie lub ujawnienie tajemnicy spółki wbrew obowiązkowi, które ma swoje źródło w ustawie, a niekiedy również umowie.

Zabezpieczenie firmy przed hakerami to działanie w jej interesie

Przedsiębiorca broniący się przed utratą biznesowych tajemnic może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na usługi ekspertów do spraw walki z cyberprzestępczością.

Rosną koszty ubezpieczeń dla firm budowlanych

Inflacja powoduje, że towarzystwa podwyższają składki przy zawieraniu nowych umów, ale też zmusza przedsiębiorstwa do podnoszenia sum ubezpieczenia w trakcie umowy.

Posłowie chcą więcej pieniędzy dla ojców na rodzicielskim

Posłowie opozycji chcą podwyższenia zasiłku przysługującego ojcom z tytułu dodatkowego urlopu rodzicielskiego. I zapowiadają wniesienie poprawek w tym zakresie.

Można było zrobić to lepiej. Dr Godlewska-Bujok o zmianach w kodeksie pracy

Nie powinno się bezkrytycznie wdrażać unijnych regulacji dotyczących zatrudnienia nie zastanawiając się co właściwie obowiązuje na krajowym podwórku – mówi dr Barbara Godlewska – Bujok, prawniczka, ekspertka z prawa pracy

Konrad Piłat: Należy rozważyć rozszerzenie sądowej oceny interpretacji

Podatnicy nie powinni być pozbawiani tej drogi zweryfikowania przez sądy, czy prawo podatkowe jest zgodne z konstytucją lub prawem UE.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn wymaga zgłoszenia i udokumentowania

Podmiotowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn np. praw majątkowych w drodze dziedziczenia może mieć miejsce wtedy, gdy uprawniona osoba zgłosi ten fakt w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

ZUS ogłosił minimalną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r.

ZUS podał, ile wyniesie w 2023 roku minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej.