Protest po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji Prawo pracy

Protest przeciwko władzom publicznym to nie strajk

Udział w proteście, którego adresatem nie jest pracodawca, może wiązać się dla pracownika z konsekwencjami dyscyplinarnymi w zakładzie pracy. Chyba że przypada poza godzinami pracy albo w czasie urlopu.

ZUS

Spóźniona składka nie przekreśla szans na zasiłek

Składki ZUS za sam wpis spółki do rejestru

Status wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej przesądza o obowiązku ubezpieczeń społecznych. Nie ma znaczenia, że spółka nie prowadzi działalności, nie zarabia i nikogo nie zatrudnia.

Pracownik odpracuje firmowe dofinansowanie kosztów jego nauki

Jeżeli pracodawca chce zobowiązać zatrudnionego, aby odpracował on przyznaną mu pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, musi zawrzeć taką klauzulę w umowie szkoleniowej.

Zmiana reguł home office nie może czekać na koniec pandemii

Pracodawcy powinni zaplanować, jak dostosować się do nowych przepisów o pracy zdalnej. Po ich wejściu w życie praca wykonywana poza siedzibą firmy na obecnych zasadach nie będzie spełniać nowych wymogów pracy zdalnej, co może grozić karami.

Powrót z pracy zdalnej podniesie składkę wypadkową

Zaniżone w pandemii wskaźniki wypadkowości mogą mieć przełożenie na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe od kwietnia 2022 r. Większa liczba wypadków przy pracy oznacza wyższą składkę.

Dodatek covidowy zwiększy wysokość zasiłku

W podstawie wymiaru zasiłku z tytułu choroby lub macierzyństwa należy uwzględniać dodatek covidowy, jak również zwiększone wynagrodzenie zasadnicze za wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

ZFŚS: czas na drugą ratę odpisów socjalnych

Opóźnienie w przelaniu kolejnej transzy środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie wiąże się z obowiązkiem doliczenia odsetek. Pracodawca naraża się jednak na grzywnę do 5000 zł.

Brak faktycznej gotowości do pracy wyklucza prawo do wynagrodzenia

Jednorazowe zgłoszenie pracodawcy gotowości do podjęcia pracy może świadczyć o tym, że pracownik tak naprawdę nie chciał jej podjąć. Może to przesądzić o niezasadności jego roszczenia.

Zakaz konkurencyjnej działalności ma sens

Spółka, która płaci byłym wspólnikom za powstrzymywanie się od aktywności w tej samej branży, może rozliczyć wydatki w podatkowych kosztach.

Marek Kobylański: Ryby na zwolnieniu

Tym razem mamy rzadki przykład projektu ustawy, który jest zgodny z interesem zarówno przedsiębiorców, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Trwająca umowa o pracę a emerytura pomostowa

Jednym z warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej jest rozwiązanie stosunku pracy najpóźniej w dniu wydania decyzji przez ZUS. Jednak wyjątkowo sąd przyzna świadczenie, mimo późniejszego zakończenia umowy.

Wykonywanie czynności związkowych nie jest czasem pracy

Jeśli pracownik wykonuje czynności związkowe poza godzinami pracy, to pracodawca nie musi udzielać mu w zamian innego dnia wolnego. Za czas wykonywania czynności związkowych pracownik nie otrzyma też dodatkowego wynagrodzenia.

Co grozi pracownikowi za umyślne działanie na szkodę firmy

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy umyślnie obejmuje nie tylko tę stratę, ale też utracone przez firmę korzyści. Znacznie dłuższy jest ponadto okres przedawnienia roszczeń pracodawcy.

Po pandemii cudzoziemcy spoza Unii masowo wyjadą. Na jaką pomoc mogą liczyć?

Obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, który nie uzyska nowego tytułu pobytowego czy zezwolenia na pracę w Polsce w ciągu 30 dni od odwołania stanu epidemii, będzie musiał opuścić nasz kraj. W wyjeździe i powrocie mogą mu pomóc polskie instytucje.

Czy ulgowy ZUS nie przysługuje osobie współpracującej z firmą małżonka?

Preferencyjne zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne nie dotyczą osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dyscyplinarka za czyn ciągły nawet po miesiącu od naruszenia

Gdy pracownik dopuszcza się naruszeń swoich obowiązków stanowiących czyn ciągły, miesięczny termin na rozwiązanie umowy z jego winy biegnie od ustania ostatniego z tych zachowań.

Naciągacz nie dostanie odszkodowania za dyskryminację przy naborze do pracy

Osoba, której nie chodzi o zdobycie pracy, ale o uzyskanie statusu kandydata, aby dochodzić odszkodowania, nie jest objęta pojęciem dostępu do zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Jej żądanie może zostać uznane za nadużycie prawa.

Przed podwyżką składek ZUS uchroni założenie spółki z o.o.

Wzrost obciążeń dotknie i jednoosobowe działalności, i członków zarządu pełniących funkcję na podstawie powołania. Można ich uniknąć zakładając wieloosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odmowa powrotu do biura uzasadni rozwiązanie umowy

Jeżeli warunki wykonywania pracy stacjonarnie są bezpieczne, pracodawca ma prawo odwołać polecenie pracy zdalnej, a pracownik musi je wykonać, nawet gdy obecnie przebywa za granicą.