Płace

Specjalista freelancer tańszy niż pracownik

Jeśli pracodawca potrzebuje eksperta z danej dziedziny do konkretnego projektu, może oszczędzić nawiązując współpracę z wolnym strzelcem. O ile charakter zlecenia na to pozwala.

Prawo pracy

Za brak badań szef wyciągnie konsekwencje

Okres próbny tylko jeden raz na to samo stanowisko

Umiejętności do wykonywania jednego rodzaju pracy pracodawca może sprawdzić tylko raz. A wskazany w umowie próbnej zamiar dalszego zatrudnienia nie jest dla pracodawcy wiążący.

Przyczyny, które nie mogą uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę

Korzystanie przez pracownika z nowych uprawnień wprowadzonych do kodeksu pracy nie może stanowić powodu rozwiązania umowy o pracę. W razie sporu, to na pracodawcy będzie spoczywał ciężar dowodu, że miał inne uzasadnienie.

Nie ma ofert bezterminowych

W interesie oferenta jest wskazanie terminu, w ciągu którego będzie oczekiwać odpowiedzi oblata. Jednak nawet gdy go nie wskaże, nie oznacza to, że jego propozycja będzie aktualna bezterminowo.

Na styku twórczości ludzkiej i sztucznej inteligencji

Według Urzędu Ochrony Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych osoba, która dostarcza komendy tekstowe do sztucznej inteligencji, nie tworzy obrazów powstających z użyciem tego narzędzia, gdyż nie jest „głównym umysłem” kierującym procesem twórczym.

Zmowa z dłużnikiem może być kosztowna

Szkoda wyrządzona wierzycielowi wskutek niewłaściwych potrąceń z wynagrodzenia pracownika może być wyższa niż kwoty uchronione przed egzekucją. O naprawienie tej szkody może on pozwać pracodawcę.

Nie każdy rodzic odmówi pracy po godzinach

Pracownik wychowujący dziecko do lat 8 nie może zablokować wykonywania pracy ponadwymiarowej, jeśli jest zatrudniony na część etatu.

Elastyczna organizacja pracy w teorii i w praktyce

Pracownik - rodzic może wnioskować o system skróconego tygodnia pracy czy obniżenie etatu na wybrany okres. Mogą to być miesiące wakacyjne, ale równie dobrze czas aż do ukończenia przez dziecko 8. roku życia.

Co warto wiedzieć o nowych zasadach pracy zdalnej

Zaledwie od kilku tygodni obowiązują nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Są również inne zmiany, na których zyskali rodzice i opiekunowie. A osoby dopiero startujące zawodowo mogą mieć większą pewność   zatrudnienia. Na pytania związane z tymi zagadnieniami odpowiada Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy.

Uczestnik PPK może podlegać ubezpieczeniom dobrowolnie

Zmiana tytułu do ubezpieczeń uczestnika PPK albo charakteru ubezpieczeń z obowiązkowego na dobrowolne nie stanowi podstawy do zaprzestania naliczania za niego wpłat do pracowniczego plany kapitałowego.

Z obowiązku wpłat socjalnych zwolni zła sytuacja finansowa

Ciągle obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego uprawnia pracodawcę do podjęcia decyzji, że nie przeleje odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli spełni ustawowe warunki.

Przy likwidacji firmy pracę straci też chroniony działacz związkowy

Nawet zwolnienia grupowe nie pozwalają wypowiedzieć umowy o pracę szczególnie chronionemu działaczowi związkowemu. Chyba że są prowadzone w związku z upadłością czy likwidacją pracodawcy.

Teczka pracownicza bogatsza o nowe dokumenty

Od 17 maja br. pracodawcy mają obowiązek przechowywać w części B akt osobowych pracowników m.in. wnioski o elastyczną organizację pracy związaną z rodzicielstwem.

Niedopłatę składki zdrowotnej można odroczyć lub spłacić w ratach

Roczne rozliczenie może skutkować niedopłatą nawet kilku tysięcy złotych. Jeśli ZUS przychyli się do wniosku o ulgę, przedsiębiorca ureguluje ją bez odsetek i nie będzie traktowany jak dłużnik.

Dodatkowy zarobek po godzinach to nie sprawa pracodawcy

Nowe przepisy w kodeksie pracy wskazują wprost, że bez wyraźnej podstawy prawnej lub bez zawarcia umowy o zakazie konkurencji nie można zakazać pracownikowi pracy w innej firmie.

Zmiana okoliczności otwiera na nowo drogę do ulgi w ZUS

Sytuacja majątkowa, rodzinna lub zdrowotna dłużnika może ulec zmianie. Stanowi to podstawę do wystąpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zaległych składek czy ich rozłożenie na raty.

Roszczenia mogą być skierowane do byłego lub nowego pracodawcy

Zbycie przez firmę części zakładu pracy nie zwalnia jej od odpowiedzialności za długi wobec dotychczasowych pracowników. Będzie odpowiadała solidarnie z nowym pracodawcą.

„Starego” pracownika nie trzeba informować na piśmie o nowych przerwach

Pracodawca nie ma obowiązku przekazywać uzupełnionej informacji o warunkach zatrudnienia osobom zatrudnionym przed 26 kwietnia br. Ale musi stosować wobec nich nowe przepisy.

Zarząd spółki: Trudno się bronić przed rzekomą odpowiedzialnością

W obecnym stanie prawnym były członek zarządu spółki może odpowiadać za zobowiązania, które nie istnieją. Może nawet nie wiedzieć, że przeciw spółce wszczęto powództwo.