Procedura zgłoszeń wewnętrznych musi określać kanały zgłoszeń Prawo pracy

Procedura zgłoszeń wewnętrznych musi określać kanały zgłoszeń

Jeżeli organizacja chce rzetelnie podejść do tematu ochrony sygnalistów, już dziś powinna przeanalizować, jakie kanały zgłoszeń nieprawidłowości będą optymalne dla jej pracowników i innych powiązanych z nią osób.

ZUS

Wiele firm oszczędzi przez najbliższy rok na składce wypadkowej

Szef będzie się musiał tłumaczyć z nierówności w płacach

W interesie pracodawców jest podjęcie działań, które pozwolą osiągnąć zgodność z dyrektywą jeszcze przed jej wdrożeniem. Chodzi w szczególności o wykrycie i zniwelowanie nieuzasadnionych różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

Sztywne normy nie zablokują szkolenia osób niepełnosprawnych

Pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może podnosić kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Czasu tej nauki nie wlicza się do czasu pracy.

Konsultacje związkowe czasem trzeba powtórzyć

Pracodawca musi ponowić indywidualne konsultacje ze związkami zawodowymi, jeżeli pracownik uzyskał ochronę stosunku pracy, zanim otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę.

Za zatrucie w pracy nieświeżą żywnością odpowie pracodawca

Dla ustalenia związku zdarzenia z pracą wystarcza stwierdzenie, że pozostawało ono z pracą w związku czasowym, miejscowym lub funkcjonalnym.

„Siła wyższa” – wynagrodzenie wliczane do podstawy zasiłku trzeba uzupełnić

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej należy uzupełnić do kwoty, jaką by uzyskał, gdyby takiego zwolnienia nie brał.

Ujawnienie publiczne a ochrona sygnalistów. Na co trzeba się przygotować

Wewnętrzny kanał zgłoszeń dostosowany do organizacji, gwarancja braku działań odwetowych i deklaracja, że firma podejmie działania następcze, zmniejszy ryzyko, że sygnalista poda informacje o naruszeniach do wiadomości publicznej.

Zasady dokonywania potrąceń zależą od rodzaju zajętej wierzytelności

Reguły dokonywania potrąceń różnią się w zależności od rodzaju egzekwowanego roszczenia oraz świadczenia podlegającego potrąceniom. Inne należy stosować do wynagrodzenia za pracę, a inne do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Od 25 marca 2024. pracodawca, który otrzyma zajęcie wynagrodzenia pracownika, ma obowiązek dokonywać na jego podstawie również potrąceń z zasiłków – o ile je wypłaca.

PPK: upadłość pracodawcy nie przekreśla możliwości dalszego oszczędzania

W razie ogłoszenia upadłości firmy zaprzestaje ona finansowania wpłat do PPK. Jednak uczestnik PPK może zadeklarować dalsze finansowanie swoich wpłat. Ma też prawo później zmienić zdanie.

Pracodawca nie ukryje stawek zarobków

Już teraz pracownik może żądać podania informacji o wynagrodzeniu innych osób zajmujących podobne stanowisko i wykonujących pracę porównywalną. Obecnie jednak musi uprawdopodobnić roszczenie z tytułu nierównego traktowania w wynagradzaniu. Niedługo to się zmieni.

To ostatni moment na wniosek członka komisji wyborczej o dni wolne od pracy

Pismo o udzielenie wolnego od pracy w związku z udziałem w pracach komisji wyborczej pracownik powinien złożyć z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Zawieszenie przepisów nie działa wstecz

Pracodawcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą w porozumieniu z pracownikami zawiesić stosowanie niektórych przepisów prawa pracy. Nie może to jednak prowadzić do pozbawienia zatrudnionych uprawnień, które już stały się wymagalne.

Z liczbą przyczyn rozwiązania umowy o pracę nie warto przesadzać

Praktyką życia prawnego w stosunkach pracy staje się uzasadnianie wypowiedzenia (czy innych form rozwiązania umowy) nie jedną, lecz całą gamą przyczyn.

Instytucja przywrócenia do pracy wymaga poprawy

Pracownicy chronieni przed zwolnieniem, w tym działacze związkowi, mogą żądać „tymczasowego” przywrócenia do pracy na czas trwania procesu. Sądy pracy mają niewielkie możliwości odrzucenia tego żądania.

Spór o zaniżone wynagrodzenie rozstrzygnie sąd

To pozwany pracodawca będzie miał obowiązek wykazania w sądzie, że wypłacanie pracownikowi niższej pensji nie było wynikiem bezpośredniej ani pośredniej dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Kilka wypłat, ale jeden limit składek ZUS

Jeżeli zleceniobiorca oddelegowany do pracy za granicę otrzyma w danym miesiącu przychód za okres dłuższy niż miesiąc, najniższej podstawy składek ZUS nie mnoży się odpowiednio do liczby miesięcy pracy.

Zasady zgłoszeń wewnętrznych trzeba określić w procedurze

Procedurę whistleblowingową będą musiały wdrożyć wszystkie podmioty, które przekroczą próg 50 osób wykonujących pracę zarobkową. Ale sygnaliści będą też chronieni w mniejszych organizacjach.

Zgłoszenie o naruszeniu może od razu wyjść na zewnątrz

Sygnalista będzie miał prawo wyboru, czy skorzystać z wewnętrznego, czy zewnętrznego kanału zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości. Ograniczona będzie natomiast możliwość ujawnienia publicznego.

Uznanie długu przerywa bieg przedawnienia

Jeśli dłużnik uzna zobowiązanie, termin przedawnienia jest liczony na nowo, co istotnie przedłuża czas na dochodzenie roszczenia. Uznania długu nie można przy tym cofnąć ani odwołać.