Dochodzenie roszczeń przeciwko instytucjom rynku finansowego – projekt zmian

6 lipca 2022 r. opublikowany został senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 754, dalej „Projekt”), który zakłada zmiany m.in. w zakresie przedawnienia roszczeń deliktowych przeciwko instytucjom rynku finansowego podlegającym nadzorowi KNF.

Ograniczenia w dostawach energii – konsekwencje dla firm

Niektóre budynki użyteczności publicznej, galerie handlowe czy biurowce, do których dostarczana jest energia elektryczna, mogą podlegać ograniczeniom w dostawie energii. Za brak dostosowania się do tych ograniczeń, odbiorcy mogą ponieść surowe konsekwencje.

Wojna w Ukrainie – jak waloryzować kontrakty budowlane?

Wykonawcy i zamawiający otrzymali wskazówki od instytucji publicznej dot. waloryzacji wynagrodzeń w umowach budowlanych z powodu wystąpienia na rynku nadzwyczajnych okoliczności rzutujących na koszty realizacji robót.

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe

Jedynie podatnik może dokonać skutecznej zapłaty podatku, gdyż jest to świadczenie, którego w drodze czynności cywilnoprawnych nie można przenieść na inną osobę niż podatnik, nawet za jej zgodą.

Czy można odroczyć zapłatę ceny

- Spółka wygrała przetarg na nabycie lokalu komunalnego. Zwrócono się z prośbą do wójta gminy, aby zapłatę ceny odroczyć do 15 dni, bo czekają na uruchomienie kredytu bankowego. Jest już wyznaczony termin aktu notarialnego. Czy w umowie notarialnej przenoszącej własność można wpisać ww. opcję płatności – na zasadzie swobody stron? Czy RIO może to kwestionować? Czy może to być naruszenie dyscypliny finansów publicznych – pyta radny.

Nie można szacować czegoś, co nie może stanowić przychodu

Podział przez wydzielenie ZCP, a także ewentualna opłata (tzw. exit fee) z tego tytułu są neutralne podatkowo i nie ma w tym zakresie ryzyka doszacowania dochodu na podstawie przepisów o cenach transferowych.

Przewoźnik nie ujmie w kosztach odszkodowań za zgubienie przesyłki

Wadę wykonanej usługi stanowią wszelkie skutki nienależytego wykonania umowy, w tym uszkodzenia towarów powstałe w transporcie, a także niedostarczenie ich w określonym czasie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza do lamusa

Gdy firma się rozrasta, warto w odpowiednim momencie rozważyć restrukturyzację i dostosowanie formy prowadzenia biznesu do nowej rzeczywistości, a więc rozważyć czy i kiedy opłaca się przekształcenie JDG w spółkę.

Kara umowna w kontraktach budowlanych

Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być wyrażona w kwocie pieniężnej; wystarczy, że można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy – uznał Sąd Najwyższy.

Nowe wymogi dla spółek publicznych od 3 sierpnia

Spółki notowane na giełdzie powinny zweryfikować procedury compliance związane z dostępem do informacji poufnych, by dostosować je do nowych regulacji.

Solidny compliance może uodpornić firmę na kryzysy

Profesjonalne zarządzanie to rozwiązywanie problemów wewnątrz organizacji, zanim organy zwrócą na nie uwagę albo reputacja firmy upadnie. Długoterminowo to także oszczędności kosztów.

Branża windykacyjna w czasie kryzysu gospodarczego

Powrót do obiegu środków „zamrożonych” jako zaległe zobowiązania to warunek poprawienia kondycji finansowej polskiej gospodarki. Już wiemy, że jego skutki będą długofalowe, dlatego działalność firm windykacyjnych może uchronić nas przed tak głęboką recesją – uważa Michał Ryszewski, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.

"Wakacje kredytowe również na mieszkania przedsiębiorców"

O dominacji konsumenckiego charakteru umowy może świadczyć przede wszystkim fakt, że większa część nieruchomości przeznaczona jest na cele mieszkalne – ocenia Radosław Górski, radca prawny.

Różnice w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych według MSR 7 i KSR 1

Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 na poziomie ogólnym jest zgodny z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7. Różnice dotyczą szczegółowych zagadnień. Standard nr 7 odznacza się większym stopniem elastyczności rozwiązań. Nie zawiera też wzoru sprawozdania.

Firmy stratne na sankcjach bez specjalnych ulg

Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali zapłaty od rosyjskich podmiotów, mogą na dotychczasowych zasadach wystąpić do fiskusa o umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenie zapłaty na raty.

GO Sport - pierwsza upadłość z listy sankcyjnej. Co z wierzycielami?

Żaden z wierzycieli powiązanych z firmami wpisanymi na listę sankcyjną nie może otrzymać choćby złotówki z podziału masy upadłości – wskazuje mec. Bartosz Sierakowski, doradca restrukturyzacyjny, kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

Justyna Solnica: Finansowanie społeczne zagrożone

Krótki okres przejściowy może skutkować zamrożeniem polskiego rynku platform crowdfundingowych z 10 listopada 2022 r.

Płacący estoński CIT mają problem z ukrytym zyskiem

Spółka udzielająca pożyczki i podmiotowi powiązanemu i zarabiająca na odsetkach zapłaci podatek z tytułu dochodów stanowiących ukryte zyski.