Doradca rady nadzorczej – wsparcie dla spółki czy źródło wewnętrznych konfliktów?

Jeżeli statuty spółek akcyjnych nie zostaną zmienione, od października tego roku rady nadzorcze zyskają nowe uprawnienia bez żadnych ograniczeń, w tym finansowych.

Kary nakładane na związki przedsiębiorców – nowe zasady

Podwyższeniu ma ulec maksymalny wymiar kar pieniężnych nakładanych na związki przedsiębiorców przez organ ochrony konkurencji i konsumentów. A w przypadku niewypłacalności związku, przewiduje się odpowiedzialność solidarną jego członków.

Dla kogo restrukturyzacja? Pięć ważnych pytań i odpowiedzi

Możliwie szybkie podjęcie decyzji o rozpoczęciu programu naprawczego zwiększa szanse na przywrócenie dobrej kondycji przedsiębiorstwa. Jest wiele przykładów firm, które nie upadłyby, gdyby wcześniej zdecydowały się na podjęcie kroków restrukturyzacyjnych.

Konkurs mobilizuje do lepszej sprzedaży

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na program motywujący pośredników do zwiększenia obrotów.

Zła kondycja firmy zwolni z wpłaty na fundusz socjalny

Również w okresie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może zdecydować, że nie przeleje odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeśli spełni ustawowe warunki.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Nierównomierny rozkład ryzyka kontaktowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym np. przerzucenie na wykonawców całości ryzyka zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, może skutkować brakiem ofert lub ich zawyżoną wyceną.

Rachunkowość w czasach podwyższonej inflacji

Według danych GUS inflacja w Polsce rok do roku w marcu przekroczyła 10 proc., a wstępne wyniki za kwiecień wskazują na jej dalszy wzrost. Sytuacja ta powoduje, że bazujące na wartościach historycznych ujęcie księgowe w wielu przypadkach coraz bardziej oddala się od wartości rynkowych. Ustawa o rachunkowości daje jednak pewną przestrzeń do uwzględnienia zmiany cen.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (2)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą pozyskać środki trwałe w drodze darowizny lub w formie aportu. Przysporzenie takie musi zostać odpowiednio zapisane w księgach.

Magdalena Maślak-Gościmińska, Jacek Karp: Rachunek sumienia

Walkę z rosyjskim agresorem utrudniają zawiłe przepisy ustawy.

Nieodpłatne umorzenie udziałów – sądy swoje, fiskus swoje

Organy podatkowe uważają nieodpłatne dobrowolne umorzenie udziałów w spółkach za transakcję kontrolowaną i nakładają na podatników obowiązki wynikające z przepisów o cenach transferowych. Inny pogląd jest wyrażany w orzecznictwie.

Wpływ list sankcyjnych na działalność polskich firm

W przypadku zamrożenia środków finansowych czy zasobów gospodarczych kontrahenta objętego sankcją, nie ma obowiązku rozwiązania z nim umowy.Nie można jednak swobodnie dysponować tymi środkami czy zasobami, przekazywać je lub udostępniać.

Menedżerowie coraz surowiej karani przez Prezesa UOKiK

Choć możliwość karania menedżerów za zmowy cenowe czy inne porozumienia ograniczające konkurencję jest przewidziana w przepisach od ponad 7 lat, to Prezes UOKiK długo czekał z wykorzystaniem tego typu sankcji. Worek z karami powoli zaczyna się rozwiązywać. Coraz częściej nakładane są też kary na zarządzających za naruszenia przepisów o ochronie konsumentów.

Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Od 1 grudnia 2021 r. możliwe jest wnoszenie i doręczanie pism oraz dokumentów przez system teleinformatyczny – Krajowy Rejestr Zadłużonych, wgląd w akta sprawy online, a także do katalogu formularzy, które mają ułatwić sporządzanie pism w poszczególnych postępowaniach.

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – najnowsze propozycje zmian

Za sprawą nowelizacji ustawy o zatorach płatniczych, ochrona firm z sektora MŚP przed opóźnieniami w płatnościach ma stać się skuteczniejsza, postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów efektywniejsze, a kary za opóźnienia surowsze.

NSA: element promocyjny nie ma znaczenia dla opłaty reklamowej

Szyldem jest zarówno tablica, jak i urządzenie reklamowe, którego celem jest informowanie o działalności prowadzonej na nieruchomości. Może on również zawierać logo, hasło czy grafikę.

Firmy w pułapce PFR. Muszą zwrócić miliardy, ale ich na to nie stać

Ponad 29 mld zł z tarcz finansowych ma zostać zwrócone. Części firm na to jednak nie stać.

Przejmujący dług ma te same obowiązki co pierwotny kredytobiorca

Odpłatne przejęcie długu z tytułu umowy kredytowej wywołuje dla nowego dłużnika/kredytobiorcy skutki w CIT analogiczne do zaciągnięcia kredytu. W związku z tym dla przejmującego obciążenie otrzymane wynagrodzenie za przejęcie długu nie stanowi przychodu podatkowego, a spłaty kredytu nie generują kosztów uzyskania przychodów. Kosztem są jednak odsetki płacone przez przejemcę.

Co robić, gdy rosną ceny a inwestycja jest w trakcie realizacji

W przypadku braku zgody zamawiającego na podwyższenie wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności takich jak: wojna, pandemia, wzrost cen, wykonawca może podjąć przewidziane prawem działania, by zminimalizować straty.