Kiedy cesja wierzytelności nie podlega VAT

Różnica między ceną zakupu wierzytelności a jej wartością nominalną nie może być uznana za wynagrodzenie za transakcję nabycia tzw. trudnej wierzytelności. Nabycie nie jest więc w takim przypadku odpłatnym świadczeniem usług.

Tani prąd nie dla wszystkich. Ostatni moment na złożenie oświadczenia

Nie każdy przedsiębiorca z sektora MŚP skorzysta z zamrożonych cen energii. Nawet kancelarie prawne mają problem z interpretacją ustawy.

Błąd w wystawieniu dokumentu akcji nie obciąża akcjonariusza

Wystawienie nieważnego dokumentu akcji jest czynnością obciążającą spółkę i nie powinno ograniczać praw akcjonariusza do zbycia akcji do czasu wydania prawidłowo sporządzonego dokumentu akcji, niezależnie od możliwości żądania przez akcjonariusza wydania nowego dokumentu na podstawie art. 357 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Umów należy dotrzymywać, ale od zasady są wyjątki

W biznesie zdarzają się sytuacje, których nie da się przewidzieć, a ich konsekwencje mogą spowodować znaczne straty lub bankructwo jednej ze stron kontraktu. W takich przypadkach prawo dopuszcza możliwość zmiany lub rozwiązania umowy, po spełnieniu pewnych warunków.

Rok po Brexicie – które przepisy mają zastosowanie?

Wybór jurysdykcji na linii Polska-UK regulują teraz przepisy umów międzynarodowych i prawa krajowego obu państw, a powoływanie się na przepisy unijne w postępowaniach sądowych wszczętych przed sądami angielskimi po 31 grudnia 2020 r. nie jest co do zasady możliwe.

Nie da się szybko zakończyć kontraktu, gdy stroną jest upadły

Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. Podobne zasady dotyczą postępowań restrukturyzacyjnych.

Zwrot dofinansowania – czy można liczyć na jakąś ulgę?

Kwota określona w decyzji administracyjnej wydanej przez instytucję zarządzającą na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi należność, którą beneficjent ma obowiązek zwrócić w terminie i w sposób określony w tej decyzji. Są jednak sytuacje, w których płatność tej należności może zostać odroczona, rozłożona na raty, a nawet umorzona.

Poradnik: jakie prawa ma kupujący?

Niezależnie od tego w jaki sposób dokonamy zakupu i czy jesteśmy przedsiębiorcą czy konsumentem, przysługują nam określone prawa, jeśli zakupiona rzecz nie spełnia naszych oczekiwań.

Zagraniczne diety idą w górę

Pracownikowi wysłanemu w delegację do innego państwa po 28 listopada 2022 r. firma będzie musiała wypłacić wyższe diety i zwrócić wyższe koszty noclegów.

Czym jest zmiana stanu produktów

Pojęcie zmiana stanu produktów pojawia się w załącznikach nr 1 i 5 do ustawy o rachunkowości. Jest to element rachunku zysków i strat. Ustawodawca umożliwia sporządzenie tego rachunku w jednym z dwóch wariantów: porównawczym lub kalkulacyjnym.

Due Diligence – kluczowy etap przy zakupie przedsiębiorstwa

Podmiot, który planuje zakup innej firmy, przed jego dokonaniem powinien przeprowadzić analizę m.in. sytuacji prawnej i finansowo-majątkowej w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk. Dla inwestorów analiza ta może stanowić swojego rodzaju zawór bezpieczeństwa.

Tomasz Pietryga: Hakerzy muszą się trzymać z dala od firmy

Nowe technologie stały się nieodłącznym elementem życia w każdym jego wymiarze, również biznesowym. Warto więc zadbać o ich bezpieczeństwo.

Jak zabezpieczyć firmę przed kryzysem?

W przypadku zawirowań gospodarczych nie ma prostych recept, ale jest za to kilka sprawdzonych rozwiązań.

Pieniądze „uciekają” z firmy? Śledztwo może wskazać przyczynę

Zarządzający nie zdają sobie często sprawy z tego, co oznacza korupcja wewnątrz firmy. Problemem nie jest zdemaskowanie osoby, tylko to, co dalej z tą wiedzą zrobić.

Zmiany w zatorach płatniczych

Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę przedsiębiorstw.

Pozew wspólników tylko teraz

W grudniu jest ostatni dzwonek dla wspólników nieprzerejestrowanych spółek na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych.

Polski Ład zmienił przepisy o limitowaniu kosztów usług niematerialnych

Podatnicy mają prawo do ochrony swoich praw: poprzez wnioskowanie o stwierdzenie nadpłaty za lata 2018-2021 albo ujęcie uprzednio limitowanych kosztów w bieżących rozliczeniach.

Firma windykacyjna rozliczy VAT od usługi odzyskiwania odszkodowań

Powiernicza cesja wierzytelności i jej zwrotny przelew to czynności pomocnicze do kompleksowej usługi ściągania długów przez windykatora. Nie są one zatem dla wierzyciela czynnościami podlegającymi podatkowi od towarów i usług.