Kiedy należy potrącać koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

Moment potrącalności kosztów podatkowych z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz finansowanych przez pracodawcę składek ZUS co do zasady nie budzi wątpliwości. Niestety w odniesieniu do wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło jest inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy – kompetencje, przebieg, głosowanie

Emitent obligacji może w warunkach emisji zdecydować o ustanowieniu zgromadzenia obligatariuszy. Stanowi ono reprezentację ogółu obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii lub objętych tym samym kodem.

Umowa franczyzy – w jaki sposób określić wynagrodzenie?

Opłaty bieżące stanowią istotną część wynagrodzenia za korzystanie z franczyzy. Mają one charakter świadczenia okresowego, który spełniany jest w ustalonych wartościach. Jak powinny zostać określone?

Wydatki na samochód trzeba uzasadnić

Przedsiębiorca musi wykazać, że zabezpieczenie leasingowanego auta przed zniszczeniem ma związek z jego działalnością. Inaczej nie rozliczy kosztów.

TSUE: rekompensata za opóźnienie nie zależy od wysokości długu

Ani nieznaczne opóźnienie, ani też znikoma wartość zadłużenia nie zwalniają z obowiązku zapłaty minimalej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – uznał TSUE.

Prawo do niewdrożenia PPK nie jest bezterminowe

Pracodawca prowadzący PPE do 31 lipca musi przekazać Polskiemu Funduszowi Rozwoju oświadczenie o liczbie pracowników i uczestników tego programu. Spadek partycypacji w PPE może spowodować obowiązek wdrożenia PPK.

Ostatni dzwonek na wykup nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Do 31 sierpnia 2024 r. użytkownicy wieczyści zabudowanych nieruchomości mogą złożyć żądanie odpłatnego nabycia własności tej nieruchomości. Jednostka samorządu terytorialnego jest związana żądaniem o zawarcie umowy sprzedaży, jeśli spełnione są przesłanki ustawowe.

Przesunięć budżetowych nie można swobodnie dokonywać

Wójt gminy nie może dokonywać przesunięcia w planie finansowym pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi bez upoważnienia udzielonego przez radę gminy w uchwale budżetowej.

Będzie jawny cennik wiedzy o dłużnikach. Rząd przyjął projekt ustawy

Biura informacji gospodarczej będą działały bardziej przejrzyście – zakłada rządowy projekt.

Emisja obligacji – obowiązki emitenta i zasady księgowania

Emisja obligacji polega na przekazaniu kapitału podmiotom gospodarczym przez inwestorów (obligatariuszy). Jest to popularny sposób uzyskiwania dodatkowego finansowania na działalność tych podmiotów i na konkretne projekty.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r. trzeba złożyć w rejestrze do 15 lipca

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy firm, które muszą prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz firm, które dobrowolnie wybrały ich prowadzenie.

Jak zaplanować aplikowanie o finansowanie publiczne?

Każdy konkurs charakteryzuje się innymi wymaganiami i zasadami. Do najbardziej skomplikowanych należą konkursy o dotacje na projekty B+R. Istotne jest więc odpowiednio wcześniejsze zaplanowanie przebiegu prac nad wnioskiem aplikacyjnym.

Transakcje M&A – wymogi organów antymonopolowych

W ostatnich latach przepisy antymonopolowe coraz intensywniej wpływają na dynamikę procesów przeprowadzania transakcji M&A. Nowe regulacje mnożą wymogi uzyskania zgód regulacyjnych, a praktyka organów antymonopolowych i orzecznictwo sądów stawiają przedsiębiorcom coraz większe i bardziej złożone wyzwania w nawigowaniu transakcjami z perspektywy antymonopolowej.

Jak prawo karne może pomóc wierzycielowi odzyskać należności?

Obowiązek naprawienia szkody przez dłużnika lub inne środki przewidziane w kodeksie karnym – to alternatywne sposoby na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Prawnik rozliczy w kosztach dwa samochody

W kancelarii adwokackiej przyda się zarówno duży SUV do dłuższych tras, jak i mniejsze auto do jazdy po mieście.

Teresa Siudem: Prawo karne ratunkiem dla wierzyciela

Zdarza się, postępowanie egzekucyjne jest nieskuteczne, bo np. dłużnik ukrył majątek. Są sposoby, przewidziane w prawie karnym, które mogą zmobilizować go do zwrotu należności.

Obowiązek naprawienia szkody – zagrożenia dla zarządów spółek

Sąd karny może orzec wobec członka zarządu obowiązek naprawienia, w całości albo w części, szkody wyrządzonej przestępstwem albo zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, stosując przy tym przepisy prawa cywilnego.

Kiedy darowizna może być objęta skargą pauliańską

To, że przed ogłoszeniem upadłości została zawarta umowa darowizny nieruchomości, nie zawsze oznacza, że doszło do pokrzywdzenia wierzycieli w wyniku czynności nieodpłatnej.