Znak towarowy unijny, polski, a może oba?

Na terytorium Polski występują dwa prawa do oznaczenia, tj. polski znak towarowy (przyznawany decyzją Urzędu Patentowego RP) oraz znak towarowy Unii Europejskiej (udzielany w drodze decyzji EUIPO). Podstawowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przy decyzji o wyborze prawa, to zakres terytorialny korzystania z oznaczenia oraz koszty związane z rejestracją.

Kiedy ma miejsce konwersja w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego następuje dopiero po konwersji wierzytelności układowej, a więc po automatycznym „użyciu” jej w charakterze wkładu do spółki w restrukturyzacji.

Pieniądze skradzione „na wnuczka” i na inne sposoby można odzyskać

Przestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody manipulacji i wyłudzania danych dostępowych.

WHT przy wypłatach do alternatywnych funduszy inwestycyjnych

Nie każde wypłaty o charakterze dywidend, odsetek czy należności licencyjnych dokonywane na rzecz zagranicznego wspólnika będą, w przypadku chęci stosowania zwolnienia z podatku u źródła, powodowały obowiązek stosowania przepisów o ryczałtowym opodatkowaniu dochodów.

E-sprawozdania – o czym warto pamiętać?

E-sprawozdanie finansowe to elektroniczna forma dokumentu zawierająca podstawowe dane na temat działalności przedsiębiorstwa i jego kondycji finansowej. Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące tego procesu.

Obniżenie wartości nominalnej udziałów neutralne na gruncie CIT

Obniżenie wartości nominalnej udziałów spółki bez wynagrodzenia na rzecz wspólników jest neutralne na gruncie ustawy o CIT.

Dlaczego spółka z o.o. jest bezpieczna dla wspólników i zarządu?

Jednym z istotniejszych kryteriów wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej jest bezpieczeństwo wspólników i członków zarządu. Przepisy kodeksu spółek handlowych dają szeroki wachlarz możliwości, z których możemy wybierać decydując się na otwarcie firmy. Jednym z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za brak zgłoszenia wycieku danych grożą sankcje

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) ukarał dwa banki łącznie na ponad 1,5 mln złotych za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych. Powodem były zagubione lub omyłkowo wysłane przesyłki z dokumentami.

Korekty finansowe w projektach realizowanych w latach 2014-2021

Uznanie przez właściwą instytucję, że podczas wydatkowania środków doszło do naruszeń, może skutkować nałożeniem korekt finansowych na beneficjenta.

Status wspólnika sp. z o.o. wobec nabycia udziałów z majątku wspólnego

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)nabyte (objęte) przez jednego małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego wchodzą co prawda w skład tego majątku, jednakże wspólnikiem spółki staje się tylko małżonek będący stroną czynności prowadzącej do nabycia (objęcia) udziałów.

Nieudany program rządu. Miało być 100 milionów, wyszło zero

"Tarcza dla pogranicza” okazała się fikcją. Przedsiębiorcy zamiast odszkodowań woleliby rządowe inwestycje w turystykę.

Co robić, aby rodzinny majątek przetrwał pokolenia

Im bardziej są zdywersyfikowane inwestycje rodzinnej firmy, tym mniejsze jest ryzyko, że problemy polityczne czy gospodarcze dotkną całego jej majątku w jednakowym stopniu.

PPK: przestój nie zwalnia z finansowania wpłat za wszystkich pracowników

Za czas przestoju pracodawca nie musi naliczać i dokonywać wpłat na pracowniczy plan kapitałowy (PPK) wyłącznie za pracowników objętych przestojem. Tacy uczestnicy mogą jednak nadal oszczędzać w tym programie.

Wnoszenie majątku do fundacji rodzinnej warto dobrze przemyśleć

Sposób wniesienia majątku do fundacji rodzinnej jest w praktyce jednym z kluczowych kroków, który należy starannie przeanalizować i zaplanować biorąc pod uwagę jego konsekwencje podatkowe.

Rata leasingowa samochodu osobowego jako koszt w PIT

Część odsetkowa opłaty wynikającej z umowy leasingu samochodu osobowego, w przeciwieństwie do części kapitałowej opłaty, stanowi w całości koszt uzyskania przychodów podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Chcesz kupić spółkę – skorzystaj z ulgi konsolidacyjnej

Konsolidacja to naturalny proces w gospodarce, prowadzący do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, wykorzystywany w celu osiągnięcia koncentracji kapitału, czy też korzyści skali. Aby ułatwiać ekspansję inwestycyjną polskich firm, ustawodawca przewidział możliwość preferencyjnego traktowania kosztów poniesionych w związku z przejmowaniem innych podmiotów – ulgę konsolidacyjną.

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy?

Jak zdobyć środki na zmianę profilu działalności, rozwój swojego pomysłu biznesowego albo wykorzystanie własności intelektualnej? Przedstawiamy trzy projekty, które mogą zainteresować przedsiębiorców.

Granica między majątkiem fundacji rodzinnej a jej fundatora

Każde mienie fundatora, z którego swobodnie korzysta on lub jego rodzina, nie powinno być wnoszone do fundacji rodzinnej. Istnieje ryzyko opodatkowania świadczenia polegającego na korzystaniu z takich aktywów.