Jak opodatkować wynagrodzenie ukraińskiego pracownika?

Gdzie powinno być opodatkowane i oskładkowane wynagrodzenie ukraińskiego pracownika przebywającego na terytorium Ukrainy zatrudnionego przez polskiego pracodawcę?

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w systemie KSeF

KSeF to system finansowo-księgowy, który ma umożliwić przedsiębiorcom przesyłanie e-faktur. Jako obowiązkowy miał zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2024 r., Ministerstwo Finansów przekłada jednak ten termin.

Co warto wiedzieć o instrumentach finansowych

Instrumenty finansowe są jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi inwestycyjnych w działalności jednostek gospodarczych. Zasadniczo są one dzielone na instrumenty kapitałowe oraz instrumenty dłużne.

Ustalenie miejsca świadczenia usług

Usługi call center na rzecz odbiorców w Niemczech, świadczone na zlecenie niemieckiego podmiotu, nie stanowią czynności opodatkowanej VAT w Polsce.

Jak wiarygodnie ustalić koszty realizacji umowy

Właściwe rozpoznanie przychodów i powiązanych z nimi kosztów jest kluczową kwestią przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, niezależnie od stosowanych standardów rachunkowości. Nieprawidłowe rozpoznanie przychodów ze względu na błąd bądź oszustwo sprawozdawcze (celową manipulację) jest jednym z najczęstszych zniekształceń takiego sprawozdania.

Nieodpłatne świadczenia w firmowych przychodach

W praktyce gospodarczej przedsiębiorcy otrzymują czasami towary lub usługi, w zamian za które nie muszą ponosić płatności w pieniądzach, ani wykonywać żadnego innego świadczenia wzajemnego. W takich przypadkach uzyskują oni nieodpłatne świadczenie, którego wartość musi być uwzględniona w rachunku podatkowym.

Oddział w Polsce jako zakład

Utworzenie w Polsce oddziału zagranicznego przedsiębiorcy nie w każdym przypadku skutkuje koniecznością rozliczania podatku dochodowego w naszym kraju.

KSeF to wyzwanie dla biur rachunkowych, ale i przedsiębiorców

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r. Nie będzie już żadnych kompromisów i nowe przepisy zaczną obowiązywać za niecały rok. Zstaje więc niewiele czasu na wdrożenie wszystkich nowości i aktualności do systemów finansowo-księgowych, które umożliwią przesyłanie e-faktur.

Koszty finansowania zewnętrznego

Budowa składnika majątku trwałego lub jego nabycia wymagającego dostosowania oprócz oczywistych decyzji inwestycyjnych związana jest również z określeniem czy inwestycja będzie sfinansowana ze środków własnych czy obcych.

Kapitały w prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna stanowi nowy typ spółki kapitałowej, której funkcjonowanie uregulowane zostało w Kodeksie spółek handlowych. Stanowi ona rozwiązanie cechujące się prostszymi procedurami i zasadami w zakresie struktur zarządczych w porównaniu z dotychczas istniejącymi spółkami kapitałowymi, tj. spółką z o.o. oraz spółką akcyjną.

Krajowy System e-Faktur – co warto wiedzieć

Od stycznia 2022 r. faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji – przedsiębiorcy mogą je stosować dobrowolnie, obok faktur papierowych i faktur elektronicznych. Jednak na podstawie decyzji wykonawczej Rady UE od stycznia 2024 r. fakturowanie przy pomocy KSeF stanie się w Polsce rozwiązaniem obowiązkowym.

Najczęstsze błędy w rachunku przepływów pieniężnych

Cash is king głosi słynne hasło, ważne zwłaszcza w czasach recesji i zawirowań gospodarczych.

Czy można skorygować brak NIP na fakturze lub paragonie

Podatnik nie jest uprawniony do ujęcia w rejestrze „oczywistych omyłek” paragonów bez NIP nabywcy, co w konsekwencji nie daje możliwości ponownego udokumentowania przedmiotowych transakcji paragonami zawierającymi takie numery.

Nowe zasady nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych

Można już odliczać dni do wielkiej zmiany przepisów akcyzowych. Od 13 lutego 2023 r. nabycia wewnątrzwspólnotowe większości wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywać się będą na nowych zasadach.

Jak zaksięgować wynik finansowy podmiotu innego niż bank i zakład ubezpieczeń

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami i kosztami ich uzyskania, skalkulowaną dla danej kategorii jednostek, np. przedsiębiorstw, w określonym okresie sprawozdawczym, np. roku obrotowym. Trzeba go odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Korygowanie błędów w sprawozdaniu finansowym

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdania finansowego zdarzają się błędy. Wówczas nasuwają się pytania jak je poprawić? Jeśli dodatkowo stwierdzony błąd dotyczy poprzednich okresów sprawozdawczych pojawiają się kolejne wątpliwości.

Wycena instrumentów finansowych

Metoda wyceny instrumentów finansowych zależy przede wszystkim od ich klasyfikacji zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. Podejściem wyjściowym wskazanym w Standardzie, które można wybrać w każdym przypadku, jest wycena do wartości godziwej przez wynik finansowy.

Pierwsza oferta publiczna – nowy etap w życiu spółki akcyjnej

Przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej (IPO – Initial Public Offer) ma niebagatelne znaczenie dla strategii rozwoju spółki. Proces ten oznacza bowiem zwiększenie grona właścicieli jednostki gospodarczej, a co za tym idzie również podział zysku oraz prawa do decydowania o jej losach.