Podstawowe zasady bilansowe

Zasady bilansowe obejmują zestaw powszechnie obowiązujących reguł, wytycznych i procedur w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania i prezentacji na ich podstawie sprawozdań finansowych. Celem tak zdefiniowanych zasad bilansowych jest dostarczanie informacji na temat kondycji majątkowej podmiotów gospodarczych oraz generowanych przez nie wyników finansowych w sposób rzetelny, jasny, pełny i użyteczny.

Wyceny na potrzeby rachunkowe w cenach transferowych

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji cen transferowych, i tym samym najbardziej czasochłonnym oraz trudnym do przygotowania, jest analiza cen transferowych. Polskie przepisy wskazują pięć standardowych metod, które mogą zostać zastosowane w celu weryfikacji cen transferowych.

Opłaty za niewłaściwe parkowanie przychodem kasowym

Przychód z tytułu otrzymanych opłat dodatkowych za naruszenie regulaminu parkingowego powinien być rozpoznawany przez podatnika w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, tj. w dniu otrzymania zapłaty.

Podstawowe zasady bilansowe (cz. 1)

Zasady bilansowe obejmują zestaw powszechnie obowiązujących reguł, wytycznych i procedur w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania i prezentacji na ich podstawie sprawozdań finansowych. Celem tak zdefiniowanych zasad bilansowych jest dostarczanie informacji na temat kondycji majątkowej podmiotów gospodarczych oraz generowanych przez nie wyników finansowych w sposób rzetelny, jasny, pełny i użyteczny.

Ogłoszenie upadłości wpływa na obowiązki księgowe

Czasami przedsiębiorcy, którzy popadli w tarapaty finansowe, nie mogą zamknąć firmy z powodu powstałych długów. Wtedy wyjściem staje się ogłoszenie upadłości. Jak wpływa to na obowiązki księgowe?

Rezerwy na zaległe urlopy

Jednym z aspektów rzetelnie sporządzonego sprawozdania jest wycena oraz ujęcie rezerw w tym również rezerwy urlopowej. Nie dotyczy ono spółek korzystających z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe spółki w likwidacji

Pomimo zaistnienia przesłanek do rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji, to kierownictwo w dalszym ciągu zobowiązane jest do spełniania szeregu obowiązków rachunkowych oraz księgowych, a w tym między innymi do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki po każdym zakończonym roku obrotowym.

Ujęcie sprzedaży półproduktów zgodnie z KSR 15

W pewnych szczególnych sytuacjach przedsiębiorstwa dokonują sprzedaży nie tylko swoich wyrobów gotowych ale także elementów niezakończonej produkcji, tj. półproduktów. Taka sytuacja występuję często gdy półprodukt ma uniwersalny charakter i jest ogólnie stosowany na rynku a przedsiębiorstwo przeprowadza cały cykl produkcyjny w przeciwieństwie do swojej konkurencji. Jak ująć taką sprzedaż w zgodzie z Krajowymi Standardami Rachunkowości?

Obowiązki raportowe MDR a sprawozdanie finansowe

Zbliża się okres badania sprawozdań finansowych spółek, których rok finansowy równy jest kalendarzowemu. W czasie ich badania przedstawiciele spółki co raz częściej spotykają się z pytaniem zadawanym przez audytora o wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Połączenia w rachunkowości – metoda nabycia oraz ustalenie wartości firmy

Celem łączenia spółek jest zwiększenie efektywności łączących się podmiotów. To zdarzenie gospodarcze musi mieć odzwierciedlenie również w księgach rachunkowych. Jaką metodę mogą zastosować spółki i kiedy to zdarzenie ująć w księgach?

Cyfrowe kopie dokumentów mogą stanowić dowód księgowy

Skanowanie i elektroniczne przechowywanie dokumentów (np. faktur), nawet po zniszczeniu ich papierowych wersji, pozwala podatnikom na uznawanie udokumentowanych nimi wydatków za koszty uzyskania przychodu.

Korekta cen transferowych – czym różni się od pozostałych korekt rozliczeń?

Korekty cen są nieodłączną częścią biznesu prowadzonego przez przedsiębiorców. Ich poprawna identyfikacja oraz rozliczenie są kluczowe dla zapewnienia rzetelności i zgodności z przepisami podatkowymi oraz standardami rachunkowości. Dotyczy to także obszaru cen transferowych.

Czynniki wpływające na jakość sprawozdawczości finansowej

Sprawozdanie finansowe to formalny dokument, zawierający zbiór informacji dotyczących sytuacji finansowej oraz wyników działalności gospodarczej jednostki w określonym okresie.

Jedna infolinia KAS – dobrodziejstwo czy przekleństwo?

Od kilku miesięcy trwają prace nad wdrożeniem nowej usługi Krajowej Administracji Skarbowej. Zebrane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opinie użytkowników – głównie właścicieli biur rachunkowych – wskazują, że projekt dot. zmian w infolinii KAS nie spełnia ich oczekiwań, co więcej wręcz utrudnia pracę.

Zapasy w ustawodawstwie polskim i MSSF – podobieństwa i różnice

Zrozumienie podobieństw i różnic między polskim ustawodawstwem a MSSF pozwala właściwie interpretować oraz prezentować informacje o zapasach w sprawozdaniach finansowych, zapewniając spójność i zgodność z obowiązującymi przedsiębiorstwo standardami.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe obejmują przychody i związane z nimi koszty. Przy księgowym rozliczaniu tych kategorii ekonomicznych należy uwzględnić zasady rachunkowości, zwłaszcza zasadę współmierności.

KSeF jako nowe narzędzie do weryfikacji transakcji

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), choć chwilowo odroczone przez Ministerstwo Finansów, jest nieuniknione. Nowe zasady wystawiania faktur, mające wejść niebawem w życie, zrewolucjonizują sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom w organizacjach

Nieprawidłowości i nadużycia mogą w istotny sposób wpływać niekorzystnie na finanse jednostki, prowadząc do poważnych strat finansowych, spowodować utratę zaufania klientów, a także sankcje karne. Potrzeba wykrywania i zapobiegania tym zagrożeniom to przyczyna funkcjonowania audytu śledczego.