Rezerwy na umowy powodujące obciążenia

Galopująca w ostatnich miesiącach inflacja, gwałtowne wzrosty cen surowców, energii i usług spowodowały, że rentowność kontraktów zawartych nawet kilka miesięcy temu mogła znacznie się obniżyć, a ich realizacja zacząć generować straty.

O dywidendzie słów kilka

Z końcem września upływa termin na zwołanie w spółkach zwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), na którym zostanie podjęta m.in. uchwała o zatwierdzeniu (bądź nie) sprawozdania finansowego. Jeżeli w danym roku obrotowym spółka wygenerowała zysk, to nieodzownym elementem takiego zgromadzenia jest również podjęcie uchwały na co on zostanie przeznaczony.

Uproszczenia w ewidencji bilansowej (1)

Przedsiębiorca może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jego sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Osoba na B2B sama rozlicza nieodpłatne świadczenia

Spółka przyznająca benefity współpracownikom prowadzącym działalność gospodarczą nie pełni obowiązków płatnika. Kontraktor samodzielnie zapłaci podatek.

Zawiązanie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw na niewykorzystane urlopy

Czasami pracownicy nie wykorzystują należnego im urlopu w danym roku. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek, do 30 września następnego roku kalendarzowego, udzielić pracownikom urlopu za rok ubiegły. Z tego tytułu może więc być zobowiązany do utworzenia rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów.

Otrzymanie faktury z oznaczeniem „Intracommunity Triangulation”

W obrocie towarowym niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym towar jest transportowany lub wysyłany bezpośrednio do ostatniego nabywcy, z pominięciem dostawców-pośredników.

Skutki przejęcia firmy procesującej płatności

Pixlwizz to notowana na giełdzie spółka, która produkuje i sprzedaje gry wideo. Została założona w 1986 roku. Liczba posiadaczy komputerów domowych rosła, a założyciele spółki chcieli zaistnieć jako twórcy gier, obsługujący ten nowy rynek. Od tego czasu firma stale się rozwijała, zdobywając pozycję jednego z czołowych producentów gier na świecie.

Przedsiębiorcy nie są gotowi na KSeF

Prawdopodobnie od 2024 roku każda firma działająca w Polsce, zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak i zatrudniająca tysiące osób organizacja, będzie używała Krajowego Systemu e-Faktur. Niestety nadal prawie połowa przedsiębiorców nie słyszała o zmianach wdrażanych przez Ministerstwo Finansów.

Zmiana stanu produktów – czym jest i jak ją wyliczyć

Zmiana stanu produktów to pozycja sprawozdania finansowego, która sprawia wiele trudności w jej zrozumieniu oraz wyliczeniu. Warto dowiedzieć się jak działa i jak ją prawidłowo ustalić.

Jak zaksięgować kapitały pieniężne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą uzyskiwać przychody z kapitałów pieniężnych, które we właściwy sposób należy zapisać w księgach rachunkowych.

Odliczenie VAT możliwe tylko po akceptacji faktury

Faktura wystawiona przez nabywcę w ramach samofakturowania, która nie została zatwierdzona przez dostawcę, nie wywołuje żadnych skutków podatkowych.

Są nowe ułatwienia i nowe obowiązki dotyczące cen transferowych

Część zmian wynikających ze znowelizowanych rozporządzeń będzie miała wpływ również na dokumentacje sporządzane na potrzeby roku podatkowego 2021.

Fiskus ogranicza amortyzację przez spółki nieruchomościowe

Zdaniem dyrektora KIS w przypadku nieruchomości, które nie są środkami trwałymi i tym samym nie są amortyzowane, podatnicy nie mają prawa do podatkowych odpisów.

Czy Polska Spółka Holdingowa stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna

Dochody spółki holdingowej ze zbycia udziałów lub akcji spółek zależnych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku. Preferencje dotyczą też uzyskanych przez nią przychodów z dywidend.

Ubytki magazynowe w kosztach podatkowych

Tylko stratę powstałą na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot, można uznać za zdarzenie, które uzasadnia jej rozliczenie w rachunku podatkowym.

Branża chce regulacji zawodu księgowego

Trwają prekonsultacje społeczne w sprawie regulacji zawodu księgowego. Przez Ministerstwo Finansów rozważane są trzy scenariusze: pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt.

Jak zaksięgować ulepszenie w obcych środkach trwałych postawionych w stan likwidacji

Środek trwały w formie „ulepszenia obcego środka trwałego” może być przeznaczony do likwidacji. Postawienie takiego środka trwałego w stan likwidacji wymaga podjęcia udokumentowanej decyzji o jego wycofaniu z użytkowania oraz zaprzestania jego ujmowania w ewidencji księgowej.

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą przez radę nadzorczą, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Jeżeli akcjonariuszem spółki jest osoba prawna, nie może ona bezpośrednio prowadzić spraw spółki i jej reprezentować jako powołany do tej funkcji członek zarządu.