Ład podatkowych komplikacji

Przedsiębiorcom trudno będzie rozliczyć się bez profesjonalnej pomocy. Możliwy jest wzrost cen usług księgowych.

VAT marża nie dla nowych towarów

Procedura szczególna przewidziana przepisami ustawy o VAT, dotycząca opodatkowania marży, stanowi korzystne rozwiązanie dla prowadzących działalność związaną z odsprzedażą towarów używanych.

Jak zaksięgować wypłatę zysków spółek komandytowych na rzecz ich wspólników

Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatników CIT nie przełożyło się na istotnie utrudnienia dla ich księgowych.

Jak zaksięgować opłatę cukrową

Od początku roku w Polsce obowiązuje nowa opłata od środków spożywczych. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek słodkie napoje muszą ją właściwie rozliczyć w księgach rachunkowych.

Księgowość organizacji non-profit

Fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą muszą ją we właściwy sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych.

Analiza due diligence – przebieg badania

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu kluczowym elementem działalności inwestora staje się sprawna i skuteczna analiza dostępnych informacji. Obecnie nie jest problemem dostęp do informacji tylko właściwa weryfikacja ich przydatności pod kątem procesu decyzyjnego. Doskonałym przykładem oceny wielu informacji dotyczących transakcji biznesowej jest due diligence.

Rachunkowość: zagrożenie kontynuacji działalności i co dalej

Sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z określonymi zasadami. Jedną z nich jest zasada kontynuacji działalności (going concern principle). Zakłada ona, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmienionym istotnie zakresie. W ustawie o rachunkowości zasada ta została wskazana w art. 5 ust. 2 i choć zawiera się tylko w dwóch zdaniach może mieć kluczowe znaczenie dla kształtu całego sprawozdania finansowego.

Audyt wewnętrzny pomoże określić jakie ryzyka mogą wpływać na klientów

Określenie ryzyk, które mogą mieć wpływ na relacje z klientami, w tym dostarczane im usługi bądź towarów, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Tylko właściwe opracowanie działań zaradczych, a także kroków do podjęcia w czasie kryzysu uchroni firmę przed katastrofą.

Kwalifikacja przychodów z najmu – przełomowa uchwała NSA

Od dłuższego czasu, w sprawie kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu organy podatkowe i podatnicy zajmowali dwa przeciwstawne stanowiska. Uchwała NSA rozstrzygnęła tę kwestię.

Nowy pakiet VAT e-commerce w całej Unii Europejskiej

Komisja Europejska od kilku lat pracuje nad stworzeniem jednolitego i prostego sposobu rozliczania oraz ewidencji podatku od towarów i usług, aby w całej Unii Europejskiej zostały wprowadzone ujednolicone i przejrzyste przepisy. Ma to ułatwić handel transgraniczny i zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorców w stosunku do firm pochodzących z państw trzecich.

50 proc. koszty od honorarium autorskiego w umowie o pracę

Zasadniczą korzyścią wynikającą z zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w umowie o pracę jest zmniejszenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy oraz zwiększenie wysokości wynagrodzenia netto pracownika. Podwyższone koszty dotyczą tylko części przysługującego wynagrodzenia autorskiego – pozostała część jest rozliczana z kosztami ustawowymi w zryczałtowanej formie.

"Polski Ład" PiS wprowadzi zamieszanie w rezydencji podatkowej spółek

Poza szeregiem zmian odnoszących się do podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, projekt Nowego Ładu przewiduje także wprowadzenie przepisu mającego – w zamyśle – doprecyzować kwestię rezydencji podatkowej osób prawnych. Niestety, w proponowanym brzmieniu przepis prowadzi do chaosu.

CIT a najem urządzenia przemysłowego za granicą

Pojęcie urządzenia przemysłowego obejmuje wszelkie urządzenia wykorzystywane w profesjonalnym obrocie, przy czym muszą one być związane z działalnością danej firmy.

Sąd o odliczeniu VAT: ogłaszanie wyników badań służyło komercjalizacji

Brak konkretnej transakcji opodatkowanej nie zawsze musi prowadzić do utraty prawa do odliczenia.

Kiedy firma zaliczy w koszty świadczenie za urlop pracownika

Świadczenie dodatkowe za urlop pracownika zagranicznego może stanowić koszt podatkowy pod warunkiem jego należytego udokumentowania.

Czy pensja żony jest kosztem w firmie męża?

Zatrudniona na podstawie umowy o pracę w firmie męża współmałżonki generuje koszty firmowe.

Rozliczenie księgowe kontraktów długoterminowych

Wiele przedsiębiorstw realizuje w toku swej działalności kontrakty, których wykonanie trwa kilka miesięcy a nawet lat. Umowy takie są realizowane przez firmy budowlane pełniące rolę generalnych wykonawców, firmy informatyczne dostarczające dostosowane rozwiązania, ale również przez producentów maszyn i urządzeń, którzy budują maszyny i instalacje na zlecenie klientów. Kontrakty takie wymagają odpowiedniego księgowania.