Sąd: Naprawienie błędu w rozliczeniach to nie zysk podatnika

Pracodawca, który uiszcza zaległe składki w ramach swoich publicznoprawnych obowiązków jako płatnik, nie dokonuje żadnego przysporzenia swoim zleceniobiorcom.

Wycena zamortyzowanego kosztu według MSSF 9

Dynamicznie rozwijający się rynek instrumentów finansowych uwidacznia potrzebę doskonalenia przyjętych, powszechnie obowiązujących standardów.

Przejęcie firmy oferującej usługi cyberbezpieczeństwa

Parki technologiczne (zwane również parkami naukowymi) to przestrzenie przeznaczone do wynajmu przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie badań naukowych lub technologicznych. Zwykle parki takie składają się z budynków przekształconych w laboratoria oraz biur wykorzystywanych na potrzeby prac projektowych lub opracowywania oprogramowania.

Kiedy zawrzeć umowę na badanie sprawozdań finansowych

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, badanie sprawozdania finansowego staje się nie tylko narzędziem zwiększającym zaufanie klientów i inwestorów, ale także umożliwia lepsze zarządzenie ryzykiem oraz planowanie działań biznesowych na podstawie rzetelnych informacji finansowych.

ESEF – zamiast ułatwień kolejne wyzwania

Dla spółek z głównego parkietu Giełdy Papierów Wartościowych zamknięcie 2022 roku to również potyczka z raportowaniem ESEF, która nie dla wszystkich skończyła się pełnym sukcesem. Zbiorowe znakowanie not okazało się problematyczne nie tylko dla emitentów, ale również dla dostawców oprogramowania. Na w pełni dostępne, przejrzyste i porównywalne dane w formie elektronicznej będziemy musieli jeszcze poczekać.

Jakie dokumenty księgowe są niezbędne do wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych bazuje na danych finansowo-księgowych podatnika. Dlatego do prawidłowego określenia i dopełnienia obowiązków z tego zakresu kluczowa jest współpraca zespołu doradztwa podatkowego z działem finansowym czy księgowym spółki.

Bieżący monitoring jako alternatywa dla klasycznej kontroli

Niespodziewana kontrola może istotnie zdezorganizować funkcjonowanie kontrolowanego podmiotu. Program Współdziałania – nowa forma współpracy z administracją skarbową – ogranicza możliwość kontrolowania podatnika i przewiduje wyłączną kompetencję Szefa KAS w tym zakresie. Jednocześnie, pozytywne przejście audytu wstępnego oraz podpisanie umowy o współdziałanie otwierają nowe możliwości interakcji z administracją.

Przeniesienie na najemcę kosztów związanych z nieruchomością

W przypadku umów najmu sprzedawcy często obciążają najemców kosztami dodatkowymi związanymi z realizacją umowy. Na tym tle pojawiają się wątpliwości, czy dodatkowe opłaty powinny zostać opodatkowane jako element kalkulacyjny wynagrodzenia za usługę najmu, czy też traktować je należy jako czynności odrębne.

Audyt: ocena systemu kontroli jest odrębną usługą

Opracowany przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego poradnik dla członków rad nadzorczych ma pomagać we współpracy z biegłym rewidentem, choć może wprowadzać w błąd.

Ujawnienia informacji związanych ze wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej

W związku z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wniosła poprawki do Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Wszystko dla zapewnienia właściwego odzwierciedlenia skutków reformy w sprawozdaniach finansowych.

Raportowanie niefinansowe na podstawie standardów ESRS dotyczących środowiska naturalnego

W artykule zostanie poruszony temat raportowania niefinansowego z zakresu środowiska naturalnego na podstawie projektów Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju.

Specjaliści ds. finansów chcą rozwijać kompetencje i karierę

Według nowego raportu przygotowanego przez AICPA & CIMA we współpracy z PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, ponad połowa specjalistów ds. finansów bierze pod uwagę zmianę pracy by móc rozwijać swoją karierę. Jakie skutki niesie to dla organizacji i co firmy mogą zrobić, by zatrzymać najlepszych ludzi? Rozmawiamy z Jakubem Bejnarowiczem, dyrektorem regionalnym na Europę w AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants.

Raportowanie spółek giełdowych zgodnie z wymogami ESEF

Na podmiotach dopuszczonych do obrotu papierami wartościowymi na rynku giełdowym w Unii Europejskiej spoczywa wiele obowiązków. Jednym z nich jest sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Jak zaksięgować zakup składnika majątku z zastrzeżeniem prawa własności

Przedsiębiorstwa w celu prowadzenia działalności gospodarczej nabywają różnego rodzaju składniki majątku, np. nieruchomości, pojazdy, maszyny i urządzenia. Mogą one być zakupione z zastrzeżeniem prawa własności po uregulowaniu ostatniej raty. Zastrzeżenie takie wywołuje określone konsekwencje na gruncie prawa bilansowego i podatkowego w aspekcie uznania takiego składnika majątku za środek trwały oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej.

Sprawozdawczość finansowa – jedyną stałą jest zmiana

Przed nami kolejne zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a także wyzwania związane z rolą, jaką wiarygodna sprawozdawczość może odegrać we wspieraniu agendy klimatycznej i – szerzej – zrównoważonego rozwoju.

Długotrwałe umowy o usługi to nie tylko umowy budowlane

Kontrakty dotyczące usług o okresie realizacji dłuższym niż pół roku są regulowane dedykowanymi przepisami rachunkowymi umożliwiającymi m.in. wcześniejsze rozpoznanie przychodu i zysków, a ich typowym przykładem są umowy budowlane. Regulacje te jednak można, a w wielu przypadkach należy stosować do znacznie szerszego katalogu umów.

Nadwyżki gotówkowe w firmie – okazja czy wyzwanie

Pomimo niesprzyjającego klimatu gospodarczego wiele przedsiębiorstw stoi obecnie przed wyzwaniem związanym z decyzją odnośnie do sposobu zagospodarowania wygenerowanych nadwyżek gotówkowych.

JPK_KR obowiązek czy szansa na usprawnienia w zakresie raportowania

Obecnie polski rynek gospodarczy stoi w obliczu postępującej cyfryzacji urzędu skarbowego oraz procesu raportowania. Już niedługo przedsiębiorcy będą zobligowani m.in. do wystawienia ustandaryzowanych faktur w formie elektronicznej oraz przesyłania do właściwego urzędu skarbowego JPK_KR oraz JPK_PKPIR.