Jak działać zgodnie z RODO przy raportowaniu ESG?

Raport ESG to podsumowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G). Od 2025 r. będzie obowiązkowy dla części firm. Znajdą się w nim opisy, statystyki, tabele, wykresy m.in. o stosowanych praktykach, w tym dane osób działających w firmie. Czy będą to dane osobowe?

ESG ponownie w centrum uwagi

Już od lipca br. mają obowiązywać nowe ramy dla systemu raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Krąg podmiotów zobowiązanych do ujawniania tych danych będzie stopniowo poszerzany.

Wyzwania związane z analizą podwójnej istotności

Przy raportowaniu ESG podwójna istotność pomaga określić, które aspekty ESG są kluczowe zarówno dla organizacji, jak i jej interesariuszy w całym łańcuchu wartości.

Greenhouse Gas Protocol a obowiązujące zasady raportowania

Przedsiębiorstwa i inne organizacje coraz większą wagę przywiązują do zrównoważonego rozwoju i redukcji swojego śladu węglowego.

ESRS E3 – Woda i zasoby morskie

Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska opisane są w pięciu standardach tematycznych. Standard ESRS E3 poświęcony jest wodzie i zasobom morskim. Obejmuje on przede wszystkim wymogi dotyczące ujawniania informacji w zakresie zużycia wody w ramach działalności spółki/jednostki, w odniesieniu do jej produktów i usług, ale także wiele powiązanych informacji dotyczących poborów wody oraz zrzutów wody.

ESG: kolejny obowiązek czy inwestycja w rozwój biznesu?

ESG nazywane jest nową filozofią prowadzenia biznesu. W dobie globalnych wyzwań nie unikniemy już odpowiedzi na pytania, w jaki sposób możemy minimalizować wpływ na środowisko, jak postrzegamy podstawowe prawa pracownicze i prawa człowieka, jak kształtujemy strukturę zarządzania i finansowania w przedsiębiorstwie.

Dlaczego współpraca korporacji z sektorem MŚP jest ważna?

Obecnie przedsiębiorstwa znajdują się w dynamicznym otoczeniu biznesowym, w którym kwestie zrównoważonego rozwoju i ESG odgrywają coraz większą rolę. Rozwój społeczny, zmiany klimatyczne i wzrost świadomości społecznej stawiają przed firmami nowe wyzwania i oczekiwania. Dlatego też coraz więcej firm koncentruje się na aspektach środowiskowych, społecznych i zarządczych w swojej działalności.

Wyzwania i szanse przy wdrażaniu przepisów o ochronie sygnalistów w krótkim terminie

W Polsce naruszenia praw osób zgłaszających nieprawidłowości, znanych jako sygnaliści, stanowią poważne wyzwanie. Ochrona tych osób przez długi czas była niewystarczająca, choć w ostatnich latach zauważalne są postępy w tym obszarze.

Proces raportowania trzeba zaplanować

Zrównoważone raportowanie jest obecnie tematem odmienianym przez wszystkie przypadki. Można odnieść wrażenie, że jest to tematyka bardzo złożona. Z pewnością taka jest ze względu na fakt, że przekrojowo dotyczy różnych dziedzin, działów organizacji i procesów, a nawet wykracza poza granice wpływu bezpośredniego organizacji w łańcuchu wartości – mówi Maria Biela, biegły rewident, dział wdrożeń, Consolia ESG.

Branża budowlana musi zacząć realnie działać w kierunku zrównoważonego rozwoju

Sektor nieruchomości i budownictwa odpowiada na świecie za około 38% emisji gazów cieplarnianych, 36% zużycia energii, około 40% generowanych odpadów stałych, 33% zużycia wody oraz około 50% globalnego wydobycia surowców. Najwyższy czas uświadomić sobie jak duży wpływ na świat ma ten sektor przemysłu.

Przedsiębiorstwa mogą mylnie postrzegać troskę o środowisko

Fałszywe zatroskanie przedsiębiorcy o środowisko naturalne, gdzie rzeczywistym powodem zmian wprowadzonych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest chęć przyciągnięcia klientów oraz obcięcia kosztów, to greenwashing.

Odwaga sygnalistów: światło w cieniu praktyk biznesowych i prawnych

Przyszłość whistleblowingu rysuje się jako dynamiczny obszar, w którym ciągłe dążenie do poprawy standardów ochrony, budowania pozytywnej kultury organizacyjnej oraz adaptacji do zmieniającego się środowiska biznesowego i technologicznego stanowią klucz do skutecznego zapobiegania nadużyciom i promowania etyki w działalności gospodarczej i administracji publicznej.

Brak minimalnych gwarancji przy inwestycjach naruszy przepisy

Działania i inwestycje jednostki nie mogą być uznane za zgodnie z Taksonomią UE (ang. taxonomy- aligned), jeśli nie są prowadzone zgodnie z minimalnymi gwarancjami, nawet jeśli pozostałe warunki zostały spełnione.

Szanse i wyzwania dla działów HR

Raportowanie w obszarach ESG dla osób z działów HR będzie nie tylko wyzwaniem, ale też szansą na wniesienie kolejnej wartości do organizacji i pokazania, jak istotne są procesy związane z pracownikami.

Choroby wieku dziecięcego w ESG

W internecie można znaleźć grafikę, która w żartobliwy sposób przedstawia, jak szybko zwiększa się liczba ekspertek i ekspertów od ESG. Gepard, samolot, prędkość światła i dopiero ludzie od ESG. Mamy wiele eksperckich tytułów, ale za mało wiedzy i doświadczenia. Dużo potrzeb, ale też sporo nieporozumień. ESG w Polsce przeżywa fazę burzliwego rozwoju.

Raportowanie wpływu na powietrze, wodę, glebę

Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska opisane są w pięciu standardach tematycznych. Standard ESRS E2 poświęcony jest zanieczyszczeniom. Obejmuje on zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, w tym informacje na temat substancji potencjalnie niebezpiecznych oraz substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, a także informacje na temat mikrodrobin plastiku.

Rola zarządu i rady nadzorczej w procesie raportowania

ESG nie powinniśmy postrzegać tylko przez pryzmat sprawozdawczości. Sprawozdawczość jest ważna, ale jest tylko wynikiem podjętych wcześniej działań. ESG to strategia i spojrzenie w przyszłość. Nie będąc nowoczesnym – de facto – mówimy o powolnym końcu każdej firmy.

Raporty ESG będą digitalizowane, znakowane i audytowane

Nowe wymagania w zakresie sprawozdawczości ESG stawiają wysoko poprzeczkę przedsiębiorcom i całemu rynkowi, oczekując, że raporty ESG poza zwiększonym zakresem ujawnień będą digitalizowane, znakowane znacznikami XBRL i audytowane – mówi Maria Biela, biegły rewident, dział wdrożeń Consolia ESG.