Tylko holistyczne podejście do ESG zapewni sukces raportowania

Każda firma, wdrażając raportowanie ESG w swojej organizacji, musi spojrzeć na ten proces całościowo, obejmując wszystkie ważne elementy, takie jak ład organizacyjny, zarządzanie w obszarach ESG czy ustalanie strategii, celów i całego systemu kontroli – mówi Adam Dobek, szef Działu Rozwoju Produktów firmy AppTrend (system Consolia ESG).

Przyszłość sprawozdawczości ESG: dyrektywa CSRD

Dyrektywa CSRD zmieni zupełnie obraz przedsiębiorstw. Wymusi ona raportowanie danych, które precyzyjnie pokażą, jak działalność firmy wpływa na klimat, społeczeństwo, a także jak w jej ramach działa ład korporacyjny. Co ważne, dzięki odpowiednim standardom raportowania dane te będą porównywalne.

Po co firmie strategia zrównoważonego rozwoju?

Wdrożenie i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju pozwala m.in. na ciągły rozwój przedsiębiorstwa. Właściwie opracowana i skutecznie wdrażana strategia biznesowa pozostaje niewątpliwie kluczem do długofalowego sukcesu i rozwoju firmy. Jej znaczenie dla prowadzenia przedsiębiorstwa jest nieocenione, gdyż pozwala na efektywne zarządzanie zasobami, podejmowanie właściwych decyzji oraz dostosowywanie się organizacji do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

ESRS: swego rodzaju „zęby” dyrektywy CSRD

Największe spółki giełdowe publikują czynniki zrównoważonego rozwoju począwszy od raportów za rok 2017. Niestety, wymogi regulacyjne zostały skonstruowane w taki sposób, że nie przejęli się nimi ani sprawozdający, ani odbiorcy publikowanych informacji. Dlatego konieczne się okazało opracowanie nowej architektury sprawozdawczej, czyli właśnie ESRS-ów jako pewnego rodzaju „zębów” dyrektywy CSRD.

Koniec z teoretyzowaniem na temat ESG

Era, gdy czynniki zrównoważonego rozwoju, a dokładnie te związane z oddziaływaniem biznesu na środowisko – (enviromental – E), społeczeństwo (social – S) i ład korporacyjny (governance – G) były dla firm pieśnią przyszłości, dobiegła końca. Przedsiębiorcy nie mogą dłużej odkładać obowiązków sprawozdawczych w tym zakresie na później. Dlaczego?

ESG i świat (do)BANI, jaka jest rola edukacji?

Lepszy świat zaczyna się od lepszej szkoły, niezależnie od tego, kiedy tę szkołę rozpoczynamy lub ją kończymy.

Raportowanie ESG: czas na konstruktywną destrukcję

Powszechne raportowanie zrównoważonego rozwoju otwiera nową erę samoświadomości biznesu odnośnie do swojego wpływu na otoczenie. Każdy raport z analizy ryzyk ESG to dla zarządów wyzwanie, w jaki sposób dostosować do tej pory funkcjonujący model biznesowy do ograniczonej ilości zasobów, mnogości zapisów prawnych, większej reaktywności społecznej – mówi Magdalena Miele, prezeska zarządu Global Cosmed SA.

Raporty ESG będą weryfikowane przez biegłych rewidentów

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) została przyjęta przez Unię Europejską w grudniu 2022 roku i weszła w życie 5 stycznia 2023 roku. Dyrektywa ta miała na celu doprecyzowanie wymogów w odniesieniu do raportowania niefinansowego. Państwa członkowskie mają obowiązek zaimplementować dyrektywę do krajowych porządków prawnych do 6 lipca 2024 roku, a największe firmy będą zobowiązane przygotować raportowanie niefinansowe za rozpoczęty właśnie rok 2024.

Przedsiębiorcy już muszą rozpocząć prace nad raportowaniem ESG

Zrównanie istotności raportowania finansowego i raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju jest ogromną zmianą, szczególnie dla podmiotów, które jeszcze nie raportowały kwestii ESG, a będą to robić w wyniku implementacji dyrektywy CSRD do polskiego porządku prawnego.