ESG: kolejny obowiązek czy inwestycja w rozwój biznesu?

ESG nazywane jest nową filozofią prowadzenia biznesu. W dobie globalnych wyzwań nie unikniemy już odpowiedzi na pytania, w jaki sposób możemy minimalizować wpływ na środowisko, jak postrzegamy podstawowe prawa pracownicze i prawa człowieka, jak kształtujemy strukturę zarządzania i finansowania w przedsiębiorstwie.

Publikacja: 03.06.2024 11:15

ESG: kolejny obowiązek czy inwestycja w rozwój biznesu?

Foto: Adobe Stock

ESG jest zbiorem standardów funkcjonowania firmy świadomej środowiskowo i społecznie. ESG to czynniki pozafinansowe, które firmy wdrażają do swoich strategii biznesowych i które raportują. Kwestie ESG można podzielić na trzy główne obszary: środowisko (E), społeczeństwo (S) i ład korporacyjny (G).

Aby wdrożenie ESG przyniosło faktycznie mierzalne korzyści, powinno być zintegrowane z długoterminową strategią biznesową przedsiębiorstwa na szczeblu środowiskowym, społecznym i zarządzania. Jak wynika z raportu ESG opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG, badania jasno pokazują, że największe obawy przedsiębiorców związane są z obowiązkami raportowania niefinansowego, których źródłem jest dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), w polskim porządku prawnym znana jako dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie ze wskazaną dyrektywą wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą publikować w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat kwestii niefinansowych, takich jak aspekty środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego. Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS).

Raportowanie niefinansowe będzie obejmować m.in. przedstawienie modelu biznesowego i strategii biznesowej podmiotu, opis konkretnych celów dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, analizę funkcjonujących w jednostce regulacji dotyczących ESG oraz działań organów administrujących, zarządzających oraz nadzorujących w tym zakresie.

Ważne!

Motywatorem raportowania będzie nie tylko ryzyko kar za brak dostosowania się do regulacji, ale będą to także kwestie związane z pozyskiwaniem finansowania i rozwojem współpracy z kontrahentami.

Z całą pewnością wprowadzenie ESG w firmie pozwoli zwiększyć wiarygodność dla instytucji finansowych oraz obecnych i potencjalnych kontrahentów. Nawet w przypadku braku obowiązku raportowania rynek może oczekiwać udostępnienia informacji na temat realizacji zadań na gruncie zrównoważonego rozwoju (chociażby w aspekcie pozostawienia firmy w łańcuchach dostaw).

Szerszy dostęp do danych

Wdrożenie ESG pozwoli zachować transparentność i budować nie tylko zaufanie klientów i kontrahentów, ale także pracowników. Obszar „S” (Social) zakłada zapewnienie pracownikom poczucia dobrostanu, przyjaznych warunków pracy, przejrzystych zasad wynagradzania i awansu, a także przewidywalnej ścieżki kariery. Dzięki wprowadzonemu raportowaniu zainteresowane grupy użytkowników otrzymają szerszy dostęp do porównywalnych, wiarygodnych, wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju. Dla samych jednostek raportujących jest to szansa na udowodnienie, że są społecznie odpowiedzialne, a dzięki temu będzie im także łatwiej uzyskać dostęp do kapitału na dalszy rozwój.

Bez wydatków się nie obędzie

Nie ulega wątpliwości, że wdrożenie strategii ESG i jej raportowanie będzie wiązać się z poniesieniem znacznych kosztów z tym związanych. Nie jest zaskoczeniem, że wydatki stanowią główny obszar zainteresowania rynku. Aby kompleksowo zrealizować cele ESG, przedsiębiorcy nie unikną inwestycji w szkolenia, edukację, narzędzia do gromadzenia danych, innowacje procesowe czy zatrudnienie specjalistów i doradców z branży. Niemniej, w ocenie ekspertów, w dalszej perspektywie inwestowanie w ESG doprowadzić ma do zwrotów finansowych – spółki z założenia osiągać mają lepsze wyniki finansowe, albowiem mają być postrzegane jako mniej ryzykowne, a zatem bardziej konkurencyjne niż te, które nie dbają o środowisko. Czy taka argumentacja jest jednak dla biznesu przekonująca? Okazuje się, że znaczna część przedsiębiorców postrzega ESG jako kolejne obciążenie, a nie szanse na rozwój i osiągnięcie korzyści. Chociaż świadomość o ESG wzrasta, to jednak obserwacja rynku prowadzi do wniosku, że trzeba będzie poczekać na odnotowanie przez spółki realnie mierzalnych korzyści, aby te widziały sens poczynionych na gruncie ESG inwestycji.

Potencjał na rozwój i korzyści

Powyższe dowodzi, że ESG nie sprowadza się jedynie do obowiązków związanych z raportowaniem czy tworzeniem nowych strategii i regulaminów, ale można z niego wyciągnąć konkretne korzyści dla swojego biznesu. Niemniej, wdrożenie ESG w firmie wiąże się z podjęciem wielu czynności, w tym na poziomie zarządczym. Sprawozdania zrównoważonego rozwoju staną się częścią sprawozdania z działalności, co oznacza zwiększenie odpowiedzialności organów spółki za ten obszar raportowania. W dyrektywie nałożono na osoby zarządzające spółkami obowiązek analizowania aspektów dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak zmiana klimatu, prawa człowieka, a także powiązania ich z możliwościami finansowymi i ryzykiem dla przedsiębiorstwa. Wydaje się nieuniknione nawiązanie stałej współpracy z liderem ESG, który będzie dbać o zachowanie najwyższych standardów raportowania. W zależności od jednostki konieczne okazać się może utworzenie zespołu ESG, który w perspektywie długoterminowej strategii ujednolici i zrealizuje innowacje procesowe i produktowe. Z całą pewnością nowe obowiązki związane z ESG stanowią potencjał dla rozwoju aplikacji, które będą automatyzować raportowanie niefinansowe, pozwolą skutecznie zarządzać danymi środowiskowymi i zostaną stworzone na wzór – funkcjonujących już z powodzeniem na rynku – narzędzi służących raportowaniu finansowemu.

Zdaniem autorki

Wraz z upływem lat Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na stworzenie ram prawnych związanych z ochroną środowiska, gospodarką ekologiczną oraz neutralnością klimatyczną. Bez względu na głosy krytyki wobec koncepcji ESG niewątpliwie nieuniknione jest wprowadzenie przez jednostki obowiązków sprawozdawczych związanych ze zrównoważonym rozwojem i jest tylko kwestią czasu, kiedy obowiązki te staną się na rynku powszechne. Wydaje się, że w dalszej perspektywie to właśnie kwestie związane z ESG w obecnych realiach prawnych będą znacząco zwiększać konkurencyjność, a nawet staną się elementem niezbędnym do utrzymania się na rynku.

ESG jest zbiorem standardów funkcjonowania firmy świadomej środowiskowo i społecznie. ESG to czynniki pozafinansowe, które firmy wdrażają do swoich strategii biznesowych i które raportują. Kwestie ESG można podzielić na trzy główne obszary: środowisko (E), społeczeństwo (S) i ład korporacyjny (G).

Aby wdrożenie ESG przyniosło faktycznie mierzalne korzyści, powinno być zintegrowane z długoterminową strategią biznesową przedsiębiorstwa na szczeblu środowiskowym, społecznym i zarządzania. Jak wynika z raportu ESG opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG, badania jasno pokazują, że największe obawy przedsiębiorców związane są z obowiązkami raportowania niefinansowego, których źródłem jest dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), w polskim porządku prawnym znana jako dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży