Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej "Stop szantażowi Unii Europejs Ustrój i kompetencje

Ziobro apeluje ws. uchwał anty-LGBT. "Rozzuchwalenie agresora"

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaapelował do radnych sejmików wojewódzkich, aby nie ulegali szantażowi Unii Europejskiej.

Ustrój i kompetencje

W Lublinie i Gorzowie Wlkp. mają najszybsze „wuzetki”

Wykonawca robót budowlanych nie jest tylko zwykłym odtwórcą projektu

Zastrzeżenie w postaci wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej o określonej kubaturze nie ogranicza ilości oferentów.

W przetargu nie chodzi o liczbę oferentów, ale o wybór najlepszego

NSA słusznie akcentuje, że zamawiający powinien mieć prawo do wyłonienie takich ofert, które odpowiadają charakterowi i specyfice danego zamówienia

Właściciel ma prawo domagać się dojazdu do swojej posesji

Budowa drogi wojewódzkiej ma gwarantować zachowanie bezpieczeństwa, ale nie wyklucza to obowiązku jej zarządcy przebudowy lub budowy w innym miejscu wcześniej istniejącego legalnego zjazdu.

Jak rozliczyć VAT z faktur za porady podatkowe

Gmina korzystająca z usług doradczych powinna przyporządkować je do wykonywanych przez siebie czynności. Jeśli się nie da, stosuje proporcjonalne rozliczenie.

Czy zero euro może być uznane za wynagrodzenie w umowie o zamówienie publiczne?

Wyroku Trybunał Sprawiedliwości z 10 września 2020 r. wskazuje zamawiającym sposób, w jaki powinni postępować w sytuacji, gdy wykonawcy zaoferują cenę, która może w pierwszej chwili wydawać się niewiarygodna.

Pozwolenie wodnoprawne – zmiany w przepisach

Dostawcy ścieków przemysłowych ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne będą mogli od 10 września 2021 r. dołączyć do wniosku umowę o odprowadzanie ścieków zawartą z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

Bliźniak czy zabudowa jednorodzinna dwulokalowa

Planując inwestycję, należy mieć na uwadze, że organ architektoniczno-budowlany może odmówić realizacji zabudowy jednorodzinnej dwulokalowej zbliżonej funkcjonalnie do zabudowy bliźniaczej na terenach, gdzie prawo miejscowe tej ostatniej zakazuje.

Prawo pierwokupu przysługuje gminie na określonych zasadach

O tym, czy określona nieruchomość spełnia przesłanki uzasadniające skorzystanie przez gminę z ustawowego prawa pierwokupu, rozstrzygają sądy powszechne, a nie sądy administracyjne.

Gospodarka odpadami powinna być optymalna

Organ administracyjny odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko, jakie niesie ze sobą prowadzenie tego rodzaju działalności.

Sąd: rada powiatu nie może głosować korespondencyjnie

Rada powiatu jest zobowiązana do podejmowania uchwał na sesji, także wtedy, gdy obraduje w trybie zdalnym lub korespondencyjnym.

Czy każdy budżet może być obywatelski

Jesień w samorządowych urzędach to czas pracy nad projektami przyszłorocznych budżetów. Dokument przedstawiony radzie lub sejmikowi nie musi zawierać tylko propozycji pochodzących od samorządowego organu wykonawczego.

Jerzy Kowalski: W poszukiwaniu gotówki

Nie wszystkie samorządy terytorialne prowadzą postępowania związane z budżetami obywatelskimi. Są oczywiście takie, które nie stronią od inicjatyw mieszkańców proponujących społeczne inicjatywy uzupełniające budżety lokalne przygotowane przez urzędników samorządowych.

Sąd: nie można zmuszać kierowców do trudnych manewrów

Ruch na drodze należy organizować tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w każdej sytuacji – stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

"Polski Ład" PiS: nowa kompetencja dla Krajowej Rady RIO

Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład. Rząd chce przyznać w nim nową kompetencję KR RIO.

Kiedy można zwolnić z opłat komunalnych za śmieci

Na sesji rady gminy planowane jest uchwalenie nowych stawek opłat za odpady komunalne na 2022 rok i wprowadzenie zwolnienia dla rodzin wielodzietnych – 50 proc. opłaty za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Zwolnienie ma dotyczyć rodzin, które terminowo regulowały dotąd opłaty za odpady. Chodzi o docenienie tych rodzin a nie wszystkich, które często nie wnoszą opłat. Czy będzie to legalne? – pyta radna.

Pieniądze na poprawę dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Środki będzie można przeznaczyć m.in. na utworzenie i utrzymanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego, a także na kursy jego obsługi.

Dziecko do żłobka, rodzic do pracy - są dotacje

„Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech" to nazwa działania 10.1 łódzkiego programu regionalnego. Do 11 października trwa do niego nabór wniosków.

Gdańsk wygrał sądową batalię o Westerplatte

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy korzystny dla samorządowców wyrok dotyczący działki przejętej pod budowę Oddziału Muzeum II Wojny Światowej.