Biznes chce współpracować z samorządami Samorząd

Biznes chce współpracować z samorządami

O współpracy przedsiębiorców z samorządami lokalnymi dyskutowali uczestnicy forum „Mazowsze inspiruje przedsiębiorczość”, zorganizowanego w 20. rocznicę podpisania traktatu o przystąpieniu do UE, przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców i Marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Kiedy możliwe jest wykluczenie z przetargu

Weryfikacja zdolności podmiotowej wykonawcy do realizacji zamówienia – powinna być dokonana kompleksowo, rzetelnie i z uwzględnieniem okoliczności faktycznych sprawy. Wynik tej weryfikacji musi prowadzić do jednoznacznego wniosku: czy wykonawca podlega wykluczeniu czy nie.

Przy odszkodowaniu trzeba stosować zalecenia sądów

Obowiązkiem, a nie możliwością jest wykonywanie przez strony postępowania wszystkich zaleceń sądów administracyjnych – orzekł WSA.

Marek Kobylański: Elektroniczny tytuł wykonawczy nie działa jak trzeba

Niestety, to, co miało ułatwić pracę w administracji i poprawić skuteczność jej działania, nie działa tak, jak trzeba. Chodzi o elektroniczny tytuł wykonawczy.

Farmy fotowoltaiczne i zasada dobrego sąsiedztwa

Prężny rozwój farm fotowoltaicznych rodzi pytanie jak aktualnie wygląda kwestia lokowania inwestycji tego rodzaju w przypadku braku planu miejscowego.

Sąd: Opłaty za kanały technologiczne to nie sprawa gminy

Poprawienie uchwały przed radę nie wpłynęło na unieważnienie przez sąd jednego z jej postanowień.

Sąd: Prezydent powinien był udostępnić symbol i numer

Decyzje oraz postanowienia wydane przez organy administracji w indywidualnych sprawach stanowią informację publiczną.

Sąd: Sposób wydatkowania pieniędzy na program można określić ogólnie

Lepiej wyodrębnić kwoty na poszczególne zadania, ale nie można uznać za istotnie naruszenie prawa m.in. określenia środków dla kilku zadań łącznie.

Sąd: Jest podatek od nieruchomości, choć nie ma obrotów

Gmina miała prawo wymierzyć podatek od nieruchomości hotelowi, który nie mógł prowadzić działalności w czasie pandemii koronawirusa.

Sąd: Zarządzaniem cmentarzem zajmuje się burmistrz

Powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikacja w uchwale rady miejskiej jest niezgodne z zasadami legislacji.

Poleganie na zasobach trzecich na potrzeby kryterium oceny ofert

Brzmienie przepisu art. 118 ust. 1 prawa zamówień publicznych wskazuje wprost, że możliwość powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego jest dopuszczalna jedynie na potrzeby „potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” lub „kryteriów selekcji”.

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie czynnej

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje obecnie jedynie możliwość ustalenia minimalnego procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

W trosce o dobra kultury

Nowe instytucje kultury na początek zadbają o dwa bezcenne zbiory znajdujące się w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii.

Sąd: wiedza o biletach na koncert jest jawna

Miejska instytucja kultury nie może odmówić informacji o tym, jaka liczba wejściówek na wydarzenie dostępna jest jeszcze w puli i w jaki sposób można je kupić.

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu

Na etapie podjęcia uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cały czas możliwe są zmiany procedury planistycznej, jak również możliwe jest kompletne z niej zrezygnowanie.

Dolnośląskie technika i szkoły branżowe z unijnym dofinansowaniem

Pieniądze będzie można przeznaczyć na rozwój zajęć zwiększających kompetencje kluczowe, w tym te informatyczne i związane ze sztuczną inteligencją oraz prowadzenie staży uczniowskich.

Pożyczka dla gminy na spłatę pilnych zobowiązań

Czy gmina może „pożyczyć” środki finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Chodzi o spłatę pilnych zobowiązań bieżących wynikających z wynagrodzeń dla pracowników i składek. Zwroty środków byłyby po kilku tygodniach – pyta radna.

Środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 2 mln zł na sfinansowanie deficytu. Podano w niej, że kredyt będzie spłacany z podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy takie rozwiązanie jest legalne – pyta radny.

Sąd: Rolnik nie musi informować o możliwości negocjacji cen

Źródłem uprawnienia do ustalenia ceny w drodze negocjacji nie może być uchwała określająca zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.