Rozliczenia międzyokresowe Rachunkowość

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe obejmują przychody i związane z nimi koszty. Przy księgowym rozliczaniu tych kategorii ekonomicznych należy uwzględnić zasady rachunkowości, zwłaszcza zasadę współmierności.

Finanse

Ocena nowej inwestycji z perspektywy strategicznej i znaczenie wahań cen akcji

Premia pieniężna z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotów

Kwoty premii wpływają na podstawę opodatkowania dokonanych przez podatników dostaw towarów w wybranych okresach rozliczeniowych. W wielu przypadkach generuje to konieczności skorygowania jednorazowo dużej liczby faktur. Istotnym z punktu widzenia podatników narzędziem, które upraszcza dokonywanie takiego rozliczenia jest tzw. zbiorcza faktura VAT korygująca.

Firmy zapłacą podatek od straty

Podatek minimalny dotyczy spółek, które w roku podatkowym osiągnęły m.in. stratę podatkową ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom w organizacjach

Nieprawidłowości i nadużycia mogą w istotny sposób wpływać niekorzystnie na finanse jednostki, prowadząc do poważnych strat finansowych, spowodować utratę zaufania klientów, a także sankcje karne. Potrzeba wykrywania i zapobiegania tym zagrożeniom to przyczyna funkcjonowania audytu śledczego.

Ulga na innowacyjnych pracowników – pierwsze doświadczenia

Ulga na innowacyjnych pracowników została wprowadzona do ustawy o CIT od 1 stycznia 2022 r., niemniej w praktyce to miniony rok 2023 dla większości podatników był pierwszym okresem, w którym mogli oni rozliczyć tę ulgę.

Ulga na robotyzację sposobem na obniżenie kosztów

Ulga na robotyzację w swym założeniu ma pomagać firmom w rozwoju efektywności produkcji, a tym samym dążyć do zwiększenia ich konkurencyjności zarówno na rynku krajowym i międzynarodowym. Ma ona na celu ułatwienie dostępu do wyspecjalizowanych urządzeń przemysłowych. Skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie dysponują budżetem pozwalającym na poniesienie znaczących nakładów inwestycyjnych. Dzięki jej zastosowaniu robotyzacja linii produkcyjnej, a tym samym zwiększenie jej wydajności, stanie się łatwiej dostępne dla większej liczby przedsiębiorstw.

Usługi ubezpieczeniowe nie podlegają opodatkowaniu u źródła

Nabywane usługi ubezpieczeniowe nie stanowią „świadczeń o podobnym charakterze” do gwarancji i poręczeń, a w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce.

Czy czeka nas nowa era sprawiedliwości podatkowej

Od 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać w Polsce całkiem nowe przepisy podatkowe będące efektem implementacji do polskiego prawodawstwa przepisów unijnej dyrektywy w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych.

Opłaty śmieciowe pobierane przez dewelopera bez VAT

Od momentu odbioru lokalu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku do chwili przeniesienia własności na rzecz nabywcy, deweloper działa w charakterze właściciela budynku i powinien pobierać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od przyszłych właścicieli bez VAT.

Ulga IP BOX – koszty uwzględniane w kalkulacji wskaźnika nexus

Możliwość skorzystania z preferencji podatkowej IP BOX interesuje wiele firm z branży IT. O ile rezultat tej ulgi tj. objęcie 5 proc. stawką podatku kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (intellectual property – IP) jest stosunkowo prosty do wyjaśnienia, to sam sposób kalkulacji dochodu (podstawy opodatkowania) objętego preferencyjną stawką może nastręczać podatnikom wielu trudności.

Skutki w VAT z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy

Otrzymane od klienta środki z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy lub rezygnacji z zamówienia będą stanowić wynagrodzenie za odpłatne świadczenie przez spółkę usług na rzecz klienta, które będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

KSeF – kolejny krok podatkowej (r)ewolucji cyfrowej

Mimo tego, że wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego (KSeF) zostało, na razie jeszcze bez koniecznej zmiany przepisów, przesunięte w czasie, trzeba pamiętać, że stanowić ono będzie najważniejszy do tej pory krok w cyfrowej ewolucji procesów podatkowych.

Korekta faktury ustrukturyzowanej – faktura korygująca

W obecnym porządku prawnym posługiwanie się fakturami ustrukturyzowanymi jest dobrowolne. Faktury ustrukturyzowana może być skorygowana w dwojaki sposób. W artykule opisujemy korektę poprzez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej w formie faktury ustrukturyzowanej.

Miejsce świadczenia usługi

Właściwe opodatkowanie usług świadczonych przez podmioty z branży transportowej stanowi istotne i wciąż dyskutowane zagadnienie. Pojawia się pytanie, o to czy usługa ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w kraju.

Czy badanie należytej staranności to zawsze konieczność?

Nie ulega wątpliwości, że podatek u źródła i badanie należytej staranności to kwestie wymagające szczególnej uwagi i dokładności. Dla wielu podatników (płatników) jest to trudne zadanie, ale niezbędne do zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatkowego i uniknięcia nieporozumień z organami podatkowymi.

Jak powinna rozliczyć CIT fundacja rodzinna mająca siedzibę w Niemczech

Zagraniczne fundacje rodzinne nie mogą skorzystać ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 125 ustawy o CIT.

KSeF odeśle noty korygujące do lamusa

Po wejściu w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wszystkie błędy, a więc także te, które nie wpływają na wartość faktury, trzeba będzie poprawiać poprzez wystawienie faktury korygującej.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Współpraca pomiędzy działem finansowym a doradcami podatkowymi może być ważnym ogniwem minimalizacji ryzyka błędów w rozliczeniach, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wynik finansowy firmy.

Dlaczego warto mieć politykę cen transferowych

Chociaż polityka cen transferowych nie jest dokumentem wymaganym polskimi przepisami prawa, niemniej jej posiadanie ułatwia zarządzanie transakcjami kontrolowanymi pod kątem metodologii ustalania i weryfikacji cen transferowych oraz ogranicza ryzyka podatkowe związane z potencjalnym kwestionowaniem przez organy zasad ustalania lub wysokości ceny transferowej.