Exit tax Podatki

Exit tax nieco bardziej zrozumiały, choć nadal z wątpliwościami

Za nami cztery lata obowiązywania przepisów o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. W mijającym roku doczekaliśmy się ważnych interpretacji i wyroków, które rozjaśniają niektóre problemy. Zebraliśmy najważniejsze z nich.

Podatki

Danina solidarnościowa: jest możliwość rozliczania strat z lat ubiegłych

Sąd: Nabywca będzie miał te same uprawnienia, co sprzedający

W razie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie sukcesji kupujący nabywa wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki w zakresie VAT. W związku z tym tylko kupujący ma prawo do ewentualnego skorygowania faktur sprzedaży wystawionych przez zbywcę i do obniżenia podstawy opodatkowania.

Przed podjęciem decyzji warto dobrze się zastanowić

Polski Ład zmodyfikował zasady zmiany formy opodatkowania przez przedsiębiorców. Niektórzy mają jeszcze szanse, by ją zmienić wstecznie. Ale może się okazać, że będą musieli dopłacić podatek.

NSA: Darowizna z majątku osobistego nie podlega opodatkowaniu

Przekazanie udziałów nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. „exit tax”).

By skorzystać z ulgi, musimy sponsorować właściwy klub

Firmy, które wspierają sport, oprócz rozliczenia wydatków w podatkowych kosztach, mogą odliczyć ich połowę od dochodu. Ale muszą uważać na to, komu dają pieniądze.

Spółki nieruchomościowe – trzeba się uzbroić w cierpliwość

Mimo, że termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturach właścicielskich za 2021 rok upłynął 30 września 2022 r. i był wyjątkowo przedłużony o sześć miesięcy, podatnicy wciąż mierzą się z problemami.

Najem mieszkań mniej opłacalny

Najem mieszkania można rozliczać w działalności gospodarczej, jednak już bez amortyzacji.

Możliwość ujęcia zaliczki jedynie w fakturze końcowej

W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje w których sprzedawca usługi lub towaru wymaga od swojego kontrahenta dokonania wpłaty zaliczki na poczet przyszłej dostawy lub świadczenia usług. Jest to dość powszechna praktyka, która pomaga zabezpieczyć należność z tytułu kosztów poniesionych przez sprzedawcę w związku z podjętą współpracą.

Jak rozliczyć ryczałt od dochodów spółek

Ryczałt od dochodów spółek jest fakultatywną opcją opodatkowania dla podatników CIT, wzorowaną na modelu obowiązującym w Estonii, stąd potocznie nosi on również miano tzw. estońskiego CIT.

Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz syna a VAT

Nieodpłatne zbycie firmy nie powoduje konieczności zapłaty podatku od towarów i usług.

Działania marketingowe agenta a powstanie zakładu podatkowego

Brak formalnego pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu spółki zagranicznej przez jej agenta działającego w Polsce nie wyklucza ukonstytuowania się zakładu podatkowego tej spółki w związku z działalnością marketingową jej agenta.

Wojna na Ukrainie i jej wpływ na sprawozdawczość

Ogromny wachlarz problemów przed którymi muszą stawać każdego dnia polscy przedsiębiorcy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, znalazł odzwierciedlenie w obowiązkach sprawozdawczych związanych w końcem roku.

Nie ma opłaty od środków spożywczych sprzedawanych tylko online

Jak wskazuje ostatnio wydana interpretacja indywidualna, sprzedaż napojów, co do zasady objętych opłatą od środków spożywczych, dokonywana na rzecz konsumentów wyłącznie online za pośrednictwem portali e-handlu poprzez zawieranie umów na odległość, nie stanowi wprowadzenia napojów i tym samym nie podlega opłacie od środków spożywczych.

Nie ma podstaw do różnicowania skutków podatkowych

Do kosztów finansowania dłużnego w przypadku transakcji dept push down należy zaliczyć także ujemne różnice kursowe powstające ze spłaty pożyczki zaciągniętej w walucie obcej.

Reprezentanci załogi: uważaj na rozliczenia. Fiskus jest rygorystyczny

Funkcjonowanie związku zawodowego wiąże się często dla pracodawcy z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków. Nie wszystkie z nich przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jak sobie radzić z zawiłościami w rozliczaniu kosztów finansowania

Finansowanie w formie pożyczki lub kredytu to najbardziej popularna forma pozyskiwania środków na zrealizowanie inwestycji czy też prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej. Wiążą się z tym jednak różne komplikacje.

Moment rozliczenia kosztów w WDT

Podatnicy mogą liczyć na uproszczenia w zakresie momentu rozliczania korekt z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. I to już niebawem.

NSA: Daninę rozlicza podatnik, a nie firma

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów przez wspólnika oraz dobrowolnego ich umorzenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to nie ona występuje w charakterze płatnika podatku zryczałtowanego.

Kolejne już modyfikacje w estońskim CIT – czy będzie więcej chętnych?

Jest szansa, że coraz więcej podatników będzie się decydowało na wybór zryczałtowanej formy opodatkowania. Przepisy ciągle jednak wymagają w wielu miejscach doprecyzowania.