Podatki, Księgowość i Rachunkowość

Wypłata dywidendy za granicę bez testu rzeczywistego beneficjenta

Nowelizując przepisy dotyczące podatku u źródła chciano tylnymi drzwiami ograniczyć zwolnienie podatkowe dla dywidend przekazywanych podmiotom z innych krajów UE. Orzecznictwo NSA na to nie pozwala.

Podatki, Księgowość i Rachunkowość

Kiedy podatnik traci prawo do preferencyjnej stawki CIT

Gdzie rozliczyć dochody z pracy za granicą

Żeby rozstrzygnąć czy Polak pracujący w innym kraju zapłaci podatek w Polsce, trzeba najpierw ustalić gdzie mieszka. Najlepiej udokumentować to certyfikatem rezydencji.

Ulga na złe długi z uproszczeniami

Po zmianach, które wejdą w życie 1 października, wierzyciel będzie mógł skorygować VAT należny od czynności, za które nie dostał zapłaty, nawet jeśli dłużnik jest w trakcie likwidacji, postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Kontrole cen transferowych w dobie pandemii

Spadek dochodów budżetowych związany z Covid-19 może wymusić na KAS konieczność zapewnienia dodatkowych wpływów podatkowych od podmiotów należących do międzynarodowych grup kapitałowych. A to oznacza wzmożenie kontroli w najbliższych latach.

Ministerstwo Finansów objaśnia WSTO

W objaśnieniach podatkowych omówiono najważniejsze rozwiązania pakietu VAT e-commerce z podaniem przykładów ich praktycznego stosowania. Wśród nich są informacje pomocne w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość.

Reklamowy gadżet w podatkowych kosztach

Spółka, która rozdaje na spotkaniach promocyjnych upominki opatrzone swoim logo, może odliczyć wydatki na ich zakup od przychodu.

Jak skorygować na minus podstawę opodatkowania w imporcie usług i WNT

Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji, to powinna zostać rozliczona wstecznie. Gdy jej przyczyny zaistniały później, to należy jej dokonać „na bieżąco".

Od dotacji wypłaconej po latach trzeba zapłacić PIT

Odszkodowanie otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Nie ma znaczenia, że zostało wypłacone po zlikwidowaniu firmy.

Wstępne zamknięcie roku podatkowego w firmie

Zbliżający się koniec roku to okres wzmożonej pracy w finansach i księgowości związanej z przygotowaniem raportowania i kalkulacją wyników. Znaczną część zadań można jednak rozłożyć w czasie w celu uniknięcia kumulacji prac w krótkim okresie wprowadzając tzw. hard-close.

Podatkowe aspekty egzekwowania odszkodowań i wierzytelności

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby, które jej nie prowadzą, spotykają się z sytuacjami, gdy łączą się z innym podmiotem stosunkiem zobowiązaniowym, z tytułu którego przysługuje im uprawnienie do spełnienia żądania przez ten podmiot.

Co oznacza dla firmy rewizja finansowa

Pojęcia audytu finansowego i rewizji finansowej często kojarzą się firmom negatywnie. Audytor postrzegany jest jedynie jako osoba poszukująca błędów, która wzbudza niepokój wśród księgowych. Czy tak powinno być?

Koszty podatkowe: strata w nakładach na środki trwałe

Strata w wysokości niezamortyzowanej części nakładów poniesionych na wybudowanie środków trwałych na gruncie będącym przedmiotem umowy użytkowania, powstała na skutek wygaśnięcia tej umowy może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Rola dyrektora finansowego firmy startującej na rynek kapitałowy

W zakres obowiązków dyrektora finansowego jako głównodowodzącego finansami prywatnego przedsiębiorstwa może także wchodzić pozyskiwanie kapitału. Zazwyczaj wiąże się ono z poszukiwaniem dostępu do publicznych rynków finansowania oraz poszukiwaniem inwestorów poprzez ścisłą współpracę z domem maklerskim. W dłuższej perspektywie wiąże się także z budową odpowiedniej struktury korporacyjnej i solidnej marki na rynku.

Jakie są podatkowe konsekwencje rozwiązania spółki jawnej

Do czasu wykreślenia spółki jawnej z rejestru, to ona jest właścicielem majątku, a przejęcie określonego składnika przez jednego ze wspólników, połączone ze spłatą drugiego, jest ustaleniem sposobu podziału majątku w związku z jej likwidacją. Nie jest zbyciem pomiędzy wspólnikami.

VAT: dostawę towarów może stanowić tylko darowizna

Czynność przeniesienia własności nieruchomości w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na brak ekwiwalentności świadczeń stron.

Czy można zaliczyć w koszty przejęcie zadłużenia

Spłata przez podatnika zadłużenia poprzedniego dzierżawcy – zaległego czynszu dzierżawnego, należnego wydzierżawiającemu od poprzedniego dzierżawcy, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Przedpłaty na konto w ramach zaliczek nie są przychodem

Przedpłacone usługi ewidencjonujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wykonania usługi a nie otrzymania zaliczki.

Łatwiej zrezygnować ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości

Od 1 października strony będą mogły złożyć zgodne oświadczenie o opodatkowaniu dostawy budynku, budowli lub ich części także w samym akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z tą transakcją.

Będzie więcej czasu na złożenie VAT-26

Od 1 października podatnicy poinformują skarbówkę o wykorzystywaniu auta wyłącznie na firmowe cele do 25. dnia miesiąca następującego po tym, w którym poniosą pierwszy wydatek na ten pojazd, ale nie później niż w dniu przesłania JPK_VAT.