Lubelskie szkoły zawodowe dostaną dofinansowanie Finanse

Lubelskie szkoły zawodowe dostaną dofinansowanie

Pieniądze pozwolą uatrakcyjnić programy zajęć szkół zawodowych i przybliżyć je do potrzeb rynku pracy poprzez współpracę z pracodawcami i ich organizacjami. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 29 marca.

Finanse

Ochrona rodzimych gatunków i przywracanie ich środowisku

Jakie są instrumenty zarządzania wodą

System opłat za usługi wodne został, w duchu Ramowej Dyrektywy Wodnej, oparty na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych oraz zasadzie, że „zanieczyszczający płaci”.

Praw zmotoryzowanych mieszkańców nie można różnicować

Pozbawienie prawa do niższej opłaty w strefie płatnego parkowania mieszkańców, którzy użytkują samochody na podstawie umowy najmu lub użyczenia to dyskryminacja.

Samorząd zdecyduje o przyszłości odnawialnych źródeł energii

Reforma planowania przestrzennego bez wątpienia stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed samorządem w najbliższym czasie. Realizując nowe przepisy warto pamiętać o odnawialnych źródłach energii.

Jednostki samorządowe mają samodzielność finansową

Konstytucja RP zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego (j.s.t.) udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

Wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej podlega VAT

Wykonywana przez spółkę komunalną czynność pobierania opłaty targowej na rzecz gminy (miasta) jest usługą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie za tę usługę podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Odbieranie bioodpadów musi być zorganizowane

Rada może w uchwale rozszerzyć katalog odpadów przyjmowanych w odpowiednich punktach, ale nie może go zawęzić.

Jak należy ustalać opłaty za zajęcie pasa drogowego

Zróżnicowanie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego jest możliwe tylko przy zastosowaniu ustawowych kryteriów.

Unieważnione umowy kredytowe w walucie to podatkowy kłopot

Przychód, który został w przeszłości rozpoznany przez bank, nie może przekształcić się w koszt uzyskania przychodów.

Śmietniki nie mogą być ustawione zbyt blisko okien

Za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących miejsc gromadzenia odpadów na posesjach właściciele mogą dostać mandat.

Fiskus ma rację co do skutków sporów z frankowiczami w CIT

Zwrot odsetek oraz innych opłat związanych ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanej do innej waluty nie są kosztem banku.

Organ nadzoru może stwierdzić nieważność aktu prawa miejscowego

Zastosowanie sankcji nieważności uchwały organu gminy przez organ nadzoru jest ingerencją w konstytucyjnie chronioną samodzielność w wykonywaniu zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego (j.s.t.).

Kiedy budowla jest opodatkowana

Wiaty przystankowe, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Jak redagować tytuły i podstawy prawne aktów normatywnych

Podstawowa reguła poprawnego redagowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) to minimalizm. Dotyczy on m.in. formułowania tytułu oraz podstawy prawnej.

Samotny emeryt nie zapłaci za psa

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe. Zwolnienie dotyczy jednak tylko jednego czworonoga.

Strategia rozwoju gminy po reformie planistycznej

W strategii gmina ustali model rozwoju oraz przybliżone rozmieszczenie niezbędnych inwestycji celu publicznego na danym terenie, m.in. w zakresie zabudowy mieszkaniowej.

Inwestor ustali swoje warunki

Chociaż inwestor będzie negocjował z gminą, to będzie to robił na podstawie przygotowanego „pod siebie” dokumentu.

Środki na ocieplanie budynków i wymianę źródeł energii i ciepła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), działając w roli pośrednika finansowego, będzie wspierał efektywność energetyczną publicznych placówek.

Pieniądze z Unii na ochronę powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń

Fundusze będzie można przeznaczyć na oczyszczanie zdegradowanych terenów, w tym likwidację dzikich wysypisk, oraz na nowe nasadzenia drzew i krzewów.