Roboty  budowlane Administracja

Wykonawca robót budowlanych nie jest tylko zwykłym odtwórcą projektu

Zastrzeżenie w postaci wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej o określonej kubaturze nie ogranicza ilości oferentów.

Jak rozliczyć VAT z faktur za porady podatkowe

Gmina korzystająca z usług doradczych powinna przyporządkować je do wykonywanych przez siebie czynności. Jeśli się nie da, stosuje proporcjonalne rozliczenie.

Granica realności doświadczenia wykonawcy

Wykonawca nabywa umiejętności i kompetencje, gdy brał faktyczny i realny udział w realizacji zamówienia. Niewystarczające byłoby powoływanie się na doświadczenie całego konsorcjum bez wskazania, jaki zakres zamówienia realizował wykonawca, uprzednio występujący w konsorcjum.

Czy zero euro może być uznane za wynagrodzenie w umowie o zamówienie publiczne?

Wyroku Trybunał Sprawiedliwości z 10 września 2020 r. wskazuje zamawiającym sposób, w jaki powinni postępować w sytuacji, gdy wykonawcy zaoferują cenę, która może w pierwszej chwili wydawać się niewiarygodna.

Pozwolenie wodnoprawne – zmiany w przepisach

Dostawcy ścieków przemysłowych ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne będą mogli od 10 września 2021 r. dołączyć do wniosku umowę o odprowadzanie ścieków zawartą z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, bez konieczności dodatkowego uzyskiwania zgody.

Bliźniak czy zabudowa jednorodzinna dwulokalowa

Planując inwestycję, należy mieć na uwadze, że organ architektoniczno-budowlany może odmówić realizacji zabudowy jednorodzinnej dwulokalowej zbliżonej funkcjonalnie do zabudowy bliźniaczej na terenach, gdzie prawo miejscowe tej ostatniej zakazuje.

Prawo pierwokupu przysługuje gminie na określonych zasadach

O tym, czy określona nieruchomość spełnia przesłanki uzasadniające skorzystanie przez gminę z ustawowego prawa pierwokupu, rozstrzygają sądy powszechne, a nie sądy administracyjne.

Gospodarka odpadami powinna być optymalna

Organ administracyjny odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko, jakie niesie ze sobą prowadzenie tego rodzaju działalności.

Czy każdy budżet może być obywatelski

Jesień w samorządowych urzędach to czas pracy nad projektami przyszłorocznych budżetów. Dokument przedstawiony radzie lub sejmikowi nie musi zawierać tylko propozycji pochodzących od samorządowego organu wykonawczego.

Jerzy Kowalski: W poszukiwaniu gotówki

Nie wszystkie samorządy terytorialne prowadzą postępowania związane z budżetami obywatelskimi. Są oczywiście takie, które nie stronią od inicjatyw mieszkańców proponujących społeczne inicjatywy uzupełniające budżety lokalne przygotowane przez urzędników samorządowych.

Sąd: nie można zmuszać kierowców do trudnych manewrów

Ruch na drodze należy organizować tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w każdej sytuacji – stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

"Polski Ład" PiS: nowa kompetencja dla Krajowej Rady RIO

Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład. Rząd chce przyznać w nim nową kompetencję KR RIO.

Kiedy można zwolnić z opłat komunalnych za śmieci

Na sesji rady gminy planowane jest uchwalenie nowych stawek opłat za odpady komunalne na 2022 rok i wprowadzenie zwolnienia dla rodzin wielodzietnych – 50 proc. opłaty za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Zwolnienie ma dotyczyć rodzin, które terminowo regulowały dotąd opłaty za odpady. Chodzi o docenienie tych rodzin a nie wszystkich, które często nie wnoszą opłat. Czy będzie to legalne? – pyta radna.

Pieniądze na poprawę dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Środki będzie można przeznaczyć m.in. na utworzenie i utrzymanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego lub rehabilitacyjnego, a także na kursy jego obsługi.

Dziecko do żłobka, rodzic do pracy - są dotacje

„Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech" to nazwa działania 10.1 łódzkiego programu regionalnego. Do 11 października trwa do niego nabór wniosków.

Jakie etapy badania zgłoszenia znaku towarowego

Przed uzyskaniem prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy Urząd Patentowy RP dokonuje weryfikacji czy zgłoszenie zostało dokonane poprawnie i czy wybrane oznaczenie odróżniające ma cechy wymagane dla znaku towarowego.

RPD chce, aby sąd rozstrzygnął czym jest opieka naprzemienna

Rzecznik praw dziecka chce, aby sąd rozstrzygnął czym jest „opieka naprzemienna" w rozumieniu przepisów o 500+.

Sąd o przyłączu kanalizacyjnym: koszty nie mają znaczenia

W przypadku wybudowania sieci kanalizacji właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia, i to bez względu na utrudnienia, jakie się z tym wiążą.