Teresa Siudem: Po co ministrowi nasze dane medyczne? Administracja

Teresa Siudem: Po co ministrowi nasze dane medyczne?

Informacje o naszych chorobach trafiają do publicznych rejestrów. W jakim celu gromadzone są te dane i czy są bezpieczne?

Administracja

Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?

Jakie dane zawierają rejestry medyczne i kto ma do nich dostęp?

Wiele państw, w tym Polska, tworzy różnego rodzaju rejestry medyczne, które zawierają informacje o zdrowiu swoich obywateli. Jakie są korzyści, a jakie zagrożenia związane są z prowadzeniem takich rejestrów?

400 mln zł na poprawę efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Uczelnie wyższe, szpitale, przychodnie oraz inne obiekty będące pod nadzorem państwowych jednostek budżetowych mogą zostać objęte kompleksową termomodernizacją.

Kształcenie zawodowe dorosłych i młodzieży z unijnym dofinansowaniem

Modernizacja warsztatów, laboratoriów, remont pomieszczeń służących do praktycznej nauki zawodu. Takie działania można będzie realizować, warunek: minimum milion zł zaplanowanych wydatków.

Ostatni dzwonek na wykup nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Do 31 sierpnia 2024 r. użytkownicy wieczyści zabudowanych nieruchomości mogą złożyć żądanie odpłatnego nabycia własności tej nieruchomości. Jednostka samorządu terytorialnego jest związana żądaniem o zawarcie umowy sprzedaży, jeśli spełnione są przesłanki ustawowe.

Kierunek gospodarki leśnej określi plan urządzenia lasu

Dopóki dany teren ujęty jest w planie urządzenia lasu lub w uproszczonym planie urządzenia lasu jako las, dopóty organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków nie mogą dokonywać zmian powierzchni i granic lasu, które nie odpowiadałyby ustaleniom planu urządzenia lasu.

Za sfałszowanie faktury radny może stracić zatrudnienie

Rada gminy nie może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli przyczyną tej decyzji nie są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu.

Jaka część kraju, takie procedury przy wydawaniu pozwolenia na budowę

W trakcie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę organ musi m.in. zweryfikować ustalenia projektanta dotyczące obszaru oddziaływania obiektu i go samodzielnie określić. Bez tego nie ustali prawidłowo stron postępowania.

Odwołanie sołtysa jest skutecznie także bez pisma

O przyjęciu uchwały decyduje wskazana w statucie sołectwa większość zwykła, nie zaś to, czy wola wyrażona została w formie pisemnej.

Sprawę gminnych pogrzebów reguluje rada

To treść aktu, a nie jego nazwa czy publikacja, przesądza o jego powszechnej bądź jedynie wewnętrznej mocy obowiązującej.

Uchwała NSA korzystna dla podatników, ale nie wiąże urzędników

Ustawa covidowa nie rozdzielała pojęcia „prawa administracyjnego” i „prawa podatkowego”, które jest częścią tego pierwszego.

Przesunięć budżetowych nie można swobodnie dokonywać

Wójt gminy nie może dokonywać przesunięcia w planie finansowym pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi bez upoważnienia udzielonego przez radę gminy w uchwale budżetowej.

Prywatny żłobek nie musi mieć kasy rejestrującej

Usługi wyżywienia dla wychowanków żłobka są ściśle związane z zapewnieniem im pobytu w placówce. Prowadzący żłobek nie ma obowiązku ewidencjonować tych usług po spełnieniu dodatkowych warunków.

Państwo powinno zapobiec też prawnym skutkom pandemii

Norma covidowa dotycząca możliwości przywrócenia terminu zawitego nie miała zastosowania tylko do przepisów prawa administracyjnego, ale też do prawa podatkowego.

Andrzej Porawski: Procedura nadmiernego deficytu nie wpłynie na samorządy

Samorządy będą ograniczały deficyt, ale nie z powodu procedury nadmiernego deficytu, a z uwagi na to, że już są zadłużone – mówi Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

TSUE o podstawie opodatkowania aportów. Jak wyrok wpłynie na praktykę gmin?

Jeżeli strony transakcji uzgodniły, że zapłatą za wkład niepieniężny jest wartość emisyjna akcji, to ta właśnie wartość, a nie wartość nominalna akcji, stanowi podstawę opodatkowania VAT – orzekł TSUE w wyroku z 8 maja 2024 r. Jak ten wyrok wpływa na opodatkowanie VAT aportów przekazywanych przez gminy do spółek komunalnych?

Najpierw załatwienie spraw własnościowych, a dopiero później przejęcie gruntu

Konieczną przesłanką skutecznego podjęcia uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się prawem własności do gruntów, po których taka droga przebiega.

Pieniądze dla straży pożarnej i policji na zakup sprzętu i akcje edukacyjne

Państwowe służby będą mogły zainwestować w nowy sprzęt, w tym w specjalistyczne pojazdy i organizować akcje edukacyjne. Wszystko w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Przeciwdziałanie powodzi – na kim spoczywa odpowiedzialność?

Na ewentualną powódź należy się przygotować. Wymaga to określenia potencjalnych obszarów zalewowych, koordynacji instytucji oraz współpracy użytkowników wód.