Administracja

Ingerencja w prawo własności musi być proporcjonalna

Wprowadzenie zakazu zabudowy kubaturowej musi mieć swoje uzasadnienie w materiałach planistycznych.

Zarabiasz na dwa sposoby, złóż dwa wnioski PIT-2

Wynagrodzenie ze zlecenia oraz umowy przenoszącej prawa autorskie rozliczamy osobno.

Sąd: Urzędnik nie jest od badania konstytucyjności podatków

Podczas wydawania interpretacji indywidualnych fiskus nie jest kompetentny do dokonywania oceny zgodności danych przepisów z ustawą zasadniczą.

Konrad Piłat: Należy rozważyć rozszerzenie sądowej oceny interpretacji

Podatnicy nie powinni być pozbawiani tej drogi zweryfikowania przez sądy, czy prawo podatkowe jest zgodne z konstytucją lub prawem UE.

Sama informacja wystarczy tylko przy przyznanym świadczeniu

Odmowa przyznania dodatku osłonowego w części objętej wnioskiem musi mieć formę decyzji administracyjnej.

Muzeum może odliczyć cały podatek VAT

Instytucja kultury odpisze pełen VAT od inwestycji, nawet jeśli część biletów wstępu przekazuje bezpłatnie – uznał sąd.

W sprawie nazwy ulicy mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć

Rada gminy, przeprowadzając konsultacje, powinna pamiętać, aby stanowiły one rzeczywisty instrument partycypacji społeczeństwa w ważnych dla niego zagadnieniach.

Ośrodek pomocy to nie dom podopiecznego

Pobyt w placówce opiekuńczo-leczniczej nie ma charakteru zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym i nie może być uznany za miejsce pobytu stałego.

Wyczerpanie środków zaskarżenia i wniesienie skargi

Dopóki stronie przysługuje prawo wniesienia jakiegokolwiek środka zaskarżenia, dopóty wniesienie skargi na ten akt lub czynność do sądu administracyjnego jest niedopuszczalne jako przedwczesne.

Zasada bliskości przy wywozie zakaźnych odpadów medycznych

Zasadą jest, że unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych może odbywać się tylko i wyłącznie na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone – wynika z orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn wymaga zgłoszenia i udokumentowania

Podmiotowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn np. praw majątkowych w drodze dziedziczenia może mieć miejsce wtedy, gdy uprawniona osoba zgłosi ten fakt w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Specjalna uchwała nie jest potrzebna

Gmina ma otrzymać pieniądze z programu „Ciepłe mieszkanie” z funduszu ochrony środowiska. Potem podzieli pieniądze pomiędzy mieszkańców. Czy właściwe będzie, aby rada gminy przyjęła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach specjalnej uchwały – pyta radna.

Wyłączenie pracownika lub organu ze sprawy

Kodeks postępowania administracyjnego zawiera mechanizmy wyłączenia pracownika i organu od prowadzenia sprawy administracyjnej. Może to wynikać z przyczyn osobistych, podległości służbowej lub innych. Obowiązek wyłączenia się od prowadzenia sprawy może wynikać z mocy ustawy albo powstania wątpliwości co do bezstronności pracownika lub organu.

Realizacja kontraktów drogowych i kolejowych

Bywa tak, że konieczne zmiany umowy procedowane są przez strony w okresie liczonym, nawet w latach. Oznacza to, że proces podjęcia kluczowej dla inwestycji decyzji trwa przez cały czas realizacji umowy a od wykonawcy oczekuje się jej zakończenia w terminie przewidzianym umową.

Do wzięcia są już środki na termomodernizację

Ponad 15 mln zł przeznaczy zarząd województwa na dofinansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w budynkach publicznych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 3 marca.

Straciła mandat, choć nadmiernej korzyści nie odniosła

Opłacenie faktur z pieniędzy uzyskanych z dotacji od gminy musi być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Trudno zaskarżyć do sądu opłatę za żłobek

Samo kwestionowanie wysokości ustalonej opłaty nie stanowi o naruszeniu interesu prawnego lub uprawnienia.

Dla kogo prawo do złożenia skargi administracyjnej

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego skargę można złożyć do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Jak przeprowadzić waloryzację umowy PPP

Dziś waloryzacja umowy partnerstwa publiczno-prywatnego jest koniecznością. Proces ten przebiega nieco inaczej, niż w przypadku zamówień publicznych. Liczą się przede wszystkim postanowienia samej umowy.