Kiedy możliwe jest wykluczenie z przetargu Administracja

Kiedy możliwe jest wykluczenie z przetargu

Weryfikacja zdolności podmiotowej wykonawcy do realizacji zamówienia – powinna być dokonana kompleksowo, rzetelnie i z uwzględnieniem okoliczności faktycznych sprawy. Wynik tej weryfikacji musi prowadzić do jednoznacznego wniosku: czy wykonawca podlega wykluczeniu czy nie.

W sądzie i w urzędzie

Jaka władza urzędu nad drzewami i krzewami

Jednostki ochrony przyrody mają środki na tworzenie i aktualizację strategii

Zarówno rządowe jak i samorządowe jednostki z województwa dolnośląskiego mogą sięgnąć po środki na aktualizację planów ochrony przyrody i klimatu.

Marek Kobylański: Elektroniczny tytuł wykonawczy nie działa jak trzeba

Niestety, to, co miało ułatwić pracę w administracji i poprawić skuteczność jej działania, nie działa tak, jak trzeba. Chodzi o elektroniczny tytuł wykonawczy.

Farmy fotowoltaiczne i zasada dobrego sąsiedztwa

Prężny rozwój farm fotowoltaicznych rodzi pytanie jak aktualnie wygląda kwestia lokowania inwestycji tego rodzaju w przypadku braku planu miejscowego.

NSA: Urzędnik, który ignoruje sytuację obcokrajowca, rażąco narusza prawo

Przekroczenie terminu załatwienia sprawy, zignorowanie ponaglenia i zapoznanie się z wnioskiem dopiero po złożeniu skargi na bezczynność świadczy o oczywiście lekceważącym do niego stosunku organu.

Sąd: Opłaty za kanały technologiczne to nie sprawa gminy

Poprawienie uchwały przed radę nie wpłynęło na unieważnienie przez sąd jednego z jej postanowień.

Sąd: Prezydent powinien był udostępnić symbol i numer

Decyzje oraz postanowienia wydane przez organy administracji w indywidualnych sprawach stanowią informację publiczną.

Sąd: Sposób wydatkowania pieniędzy na program można określić ogólnie

Lepiej wyodrębnić kwoty na poszczególne zadania, ale nie można uznać za istotnie naruszenie prawa m.in. określenia środków dla kilku zadań łącznie.

Sąd: Jest podatek od nieruchomości, choć nie ma obrotów

Gmina miała prawo wymierzyć podatek od nieruchomości hotelowi, który nie mógł prowadzić działalności w czasie pandemii koronawirusa.

Sąd: Zarządzaniem cmentarzem zajmuje się burmistrz

Powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikacja w uchwale rady miejskiej jest niezgodne z zasadami legislacji.

Poleganie na zasobach trzecich na potrzeby kryterium oceny ofert

Brzmienie przepisu art. 118 ust. 1 prawa zamówień publicznych wskazuje wprost, że możliwość powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego jest dopuszczalna jedynie na potrzeby „potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” lub „kryteriów selekcji”.

Grunt rodzimy i definicja powierzchni biologicznie czynnej

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje obecnie jedynie możliwość ustalenia minimalnego procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

Skarga na akty w sprawach z zakresu administracji publicznej

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że nie jest możliwa ocena, czy konkretny akt został podjęty w sprawie „z zakresu administracji publicznej” bez uwzględnienia przysługującego jednostce standardu prawa do sądu.

Od niektórych środków transportowych trzeba uiścić podatek

W sprawie dotyczącej zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych niezbędne jest ustalenie, czy i kto jest w okresie podatkowym właścicielem środków transportowych.

Czy można zaskarżyć przystąpienie do uchwalenia planu

Na etapie podjęcia uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cały czas możliwe są zmiany procedury planistycznej, jak również możliwe jest kompletne z niej zrezygnowanie.

Dolnośląskie technika i szkoły branżowe z unijnym dofinansowaniem

Pieniądze będzie można przeznaczyć na rozwój zajęć zwiększających kompetencje kluczowe, w tym te informatyczne i związane ze sztuczną inteligencją oraz prowadzenie staży uczniowskich.

Pożyczka dla gminy na spłatę pilnych zobowiązań

Czy gmina może „pożyczyć” środki finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Chodzi o spłatę pilnych zobowiązań bieżących wynikających z wynagrodzeń dla pracowników i składek. Zwroty środków byłyby po kilku tygodniach – pyta radna.

Środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 2 mln zł na sfinansowanie deficytu. Podano w niej, że kredyt będzie spłacany z podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy takie rozwiązanie jest legalne – pyta radny.

Kiedy urząd zawiesi postępowanie administracyjne

Zawieszenie postępowania administracyjnego umożliwia podjęcie w tym czasie czynności mających na  celu usunięcie przeszkód prawnych i faktycznych, które uniemożliwiają skuteczne zakończenie postępowania. Takie uprawnienia ma sam organ, jak i strona w określonych przypadkach.