Po przyjęciu uwag prawo nie nakazuje ponownego opiniowania

Rada nie musi znów przedstawiać projektu regulaminu dostarczania wody sporządzonego po negatywnej opinii.

Uchwała gminy powinna uwzględniać rozporządzenie

Gospodarka wodna i związana z tym ochrona wód, w tym ujęć wodnych, jest jednym z elementów, które muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści aktu planistycznego.

Kto może „otworzyć” plan miejscowy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) są aktami prawa miejscowego, które budzą duże zainteresowanie mieszkańców gmin.

Przy komunalizacji radni też mają coś do powiedzenia

Pojęcie „spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu” wymaga każdorazowo uwzględnienia okoliczności określonego przypadku – wskazały sądy administracyjne.

WSA: Uzasadnienie uchwały nie może być pozorne

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy nie powinna być wprowadzana dowolnie.

Sąd unieważnił dwie ostatnie uchwały „anty-LGBT” zaskarżone przez RPO

Uchwały „anty LGBT” sejmiku woj. lubelskiego oraz rady powiatu ryckiego zostały w poniedziałek unieważnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Tym samym sądy I instancji uwzględniły już wszystkie dziewięć skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na takie uchwały samorządów.

Sąd: prezydent nie mógł sam nagradzać za zasługi

Wyróżnienie honorowe za zasługi dla gminy może być przyznawane w postaci statuetki, ale ustanawianie go należy do wyłącznych kompetencji rady gminy.

Rodzic decyduje o dowozie niepełnosprawnego ucznia

Brak miejsc w busie nie zwalnia samorządu z organizacji transportu do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

Odwołać można było tylko dyrektora

Zarząd powiatu nie mógł przyznać sobie kompetencji, których nie dają mu przepisy prawa.

Organy pierwszej instancji powinny uważać na błędy

Materiał dowodowy sprawy stanowi nieodłączny element procesu administracyjnego, powstaje w wyniku czynności dowodowych i jest utrwalany celem poddania go wszechstronnej analizie i ocenie.

Trybunał Konstytucyjny: uchwała gminy nie może zastępować ustawy

Uchwały organów samorządu terytorialnego nie mogą zawierać sankcji, gdy ich materię regulują akty wyższej rangi.

Rząd chce uporządkować planowanie przestrzenne

Ogólne plany dla całych gmin mają zapanować nad chaosem inwestycji budowlanych.

Uchwała w sprawie absolutorium musi zostać uzasadniona

Rada gminy nie udzieliła burmistrzowi miasta wotum zaufania za poprzedni rok. Spisane stanowisko radnych z debaty nad jego raportem było do tego wystarczającą podstawą.

Kompetencje wójta w zakresie stanu wody

Zadania związane z prawidłowym gospodarowaniem wodami należą zasadniczo do Wód Polskich. Analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że wójt posiada własne kompetencje do reagowania na zmiany stanu wód.

Stracił mandat radnego za remont przedszkola

Przez wykonanie umowy o roboty budowlane zawartej z publicznym przedszkolem doszło do wykorzystania mienia gminy – uznał wojewoda, a jego stanowisko podzielił sąd administracyjny.

Ważny jest cel emisji obligacji

- Rada gminy podjęła na ostatniej sesji uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych na kwotę 2 mln zł. Przychody z obligacji mają być na pokrycie planowanego deficytu w 2022 r. W WPF oraz w budżecie na 2022 r. deficyt wynosi 1,8 mln zł. Niestety RIO stwierdziła nieważność uchwały. Czy konieczne było wskazanie celu emisji obligacji na kwotę emisji – pyta radna.

Liczy się data wszczęcia postępowania, a nie wydania decyzji

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Świętego i Ojca Narodu nie będzie można wyrugować. Duda podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał w ostatni czwartek ustawę o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami.