Przewodniczący nie może decydować

Zwykła większość głosów oznacza konieczność uzyskania większej liczby głosów „za” niż „przeciw”, przy czym żaden głos nie może mieć istotniejszego znaczenia niż pozostałe.

Treść uchwały nie może prowadzić do sporów

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków naliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Ograniczając dostęp do alkoholu, trzeba wyraźnie przedstawić argumenty

Ustalając maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów procentowych na terenie gminy, konieczne jest właściwe uzasadnienie uchwały.

Miejsca pochówku do ponownego użycia

W orzecznictwie podkreślono, że organ gminy może ustalać tylko „opłaty za pochowanie zwłok”, a nie opłaty związane z prowadzeniem cmentarza. Wskazano, że wprowadzenie opłaty za przedłużenie prawa do grobu murowanego (grobowca) trzeba uznać za niemającą podstawy prawnej.

Legitymowanie nie jest potrzebne

Obowiązek posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika, a także dokumentu potwierdzającego tożsamość, nie mieści się w pojęciu „zasad prowadzenia handlu”.

Na czym polega zasada czynnego udziału w postępowaniu

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu określana także mianem prawa do wysłuchania, prawem do obrony lub zasadą czynnego udziału stron nakłada na organ administracji publicznej obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Konieczna bezwzględna większość

Na sesji rady gminy radni głosowali nad uchwałą w sprawie pożyczki z WFOŚi GW na zadania termomodernizacyjne różnych obiektów gminnych. Było 12 radnych na sesji, 5 głosowało za przyjęciem a 7 się wstrzymało. Uchwałę przekazali do RIO i podobno jest wadliwa. Czy to jest możliwe – pyta radna.

Jest wyrok sądu ws. miejsc wolnych od dyskryminacji w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody mazowieckiego, która blokowała stworzenie w Warszawie sieci miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji pod nazwą „Równe Miejsce” - poinformował stołeczny magistrat.

Uchwała musi uwzględniać Kartę nauczyciela

Rada gminy nie ma kompetencji do ustalenia, kiedy nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Spółka komunalna, szczególny rodzaj przedsiębiorcy

Nadzór właścicielski nad spółką komunalną ma szerszy wymiar niż tylko nadzór ekonomiczny, to nadzór nad zadaniem publicznym, sposobem jego powierzenia oraz rozliczeniem z jego wykonania.

Podczas korzystania z gminnych obiektów obowiązują zasady

Organy stanowiące gminy mają prawo formułowania w stosunku do terenów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania i ustalania obowiązujących reguł zachowania się.

Nie ma usprawiedliwienia dla radnego-przedsiębiorcy

Radny nie może zasłaniać się względami racjonalności czy oszczędności dla gminy przy dokonywaniu zakupów towarów w markecie budowlanym.

Ile opłaty miejscowej zapłaci turysta

Czy jest możliwe wprowadzenie zróżnicowanej wysokości stawki opłaty miejscowej? Chodzi o to, że w gminie ruch turystyczny jest zróżnicowany w zależności od pory roku. Burmistrz proponuje trzy poziomy stawek, niski sezon – 1 zł (do kwietnia), potem do końca sierpnia wysoki (2,5 zł) i średni od września do końca roku (2 zł). Czy jest to możliwe – pyta radna.

Radny nie straci mandatu za zorganizowanie koncertu i wycieczek patriotycznych

Zarobkowość, zorganizowanie formalne oraz ciągłość – to trzy cechy, które muszą wystąpić łącznie, aby można było mówić o działalności gospodarczej.

Czy wójt może zmienić plan wydatków

Wójt gminy ma w uchwale budżetowej upoważnienie do przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu. Czy wójt gminy może dokonać zmian w wydatkach majątkowych polegających na 100 proc. przesunięciu środków z jednego zadania (budowy drogi) na inne zadanie drogowe – rozbudowę innej ulicy w dziale 600 – pyta wójt.

Wybory samorządowe dopiero w 2024 r. PiS odrzucił sprzeciw Senatu.

Przesunięcie wyborów samorządowych z 2023 r. na kolejny rok forsował PiS. Pomysłowi sprzeciwiała się opozycja. Obozowi władzy udało się jednak przegłosować sprzeciw Senatu. Jeśli prezydent podpisze ustawę, obecna kadencja samorządów zostanie wydłużona do 30 kwietnia 2024 r.

Bezkarność za wybory kopertowe - PiS wycofał projekt z porządku obrad Sejmu

Na rozpoczynającym się w czwartek posiedzeniu Sejm miał się zająć się m.in. ustawą gwarantującą wójtom, burmistrzom i prezydentom bezkarność za przekazanie Poczcie Polskiej spis wyborców przed niedoszłymi korespondencyjnymi wyborami prezydenckimi w 2020 r. Projekt poselski w tej sprawie zniknął dziś z porządku obrad.

Decyzji nie może podpisywać tylko sam przewodniczący związku

Jest zasada, że decyzje wydawane przez zarząd związku powinny być podpisane przez wszystkich członków zarządu.