Odbieranie bioodpadów musi być zorganizowane

Rada może w uchwale rozszerzyć katalog odpadów przyjmowanych w odpowiednich punktach, ale nie może go zawęzić.

Organ nadzoru może stwierdzić nieważność aktu prawa miejscowego

Zastosowanie sankcji nieważności uchwały organu gminy przez organ nadzoru jest ingerencją w konstytucyjnie chronioną samodzielność w wykonywaniu zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego (j.s.t.).

Jak redagować tytuły i podstawy prawne aktów normatywnych

Podstawowa reguła poprawnego redagowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) to minimalizm. Dotyczy on m.in. formułowania tytułu oraz podstawy prawnej.

Perspektywa na przyszłość okręgów wyborczych

Zmiany w okręgach wyborczych przeprowadzone przez komisarzy wyborczych wywołały w niektórych miastach i powiatach kontrowersje. Czy radom i sejmikom należy przywrócić kompetencje do dokonywania takich zmian?

Radni nie mogą dowolnie poprawiać budżetu

Rada nie może wprowadzać do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową zmian wykraczających poza zakres przedmiotowy projektu.

Wybory samorządowe: kandydata zgłosi koalicja stowarzyszeń

Nie ma podstaw do nieprzyjęcia rejestracji w wyborach samorządowych komitetu wyborczego utworzonego przez związek stowarzyszeń.

Czy Ukraińcy powinni być wyborcami w Polsce? [INFOGRAFIKA]

Ważne pytanie przed wyborami samorządowymi 2024: czy Ukrainiec może wybierać radnych, burmistrzów i prezydentów miast? Dziś Ukraińcy nie mają praw wyborczych w Polsce, ale UE nie zakazuje przyznania takiego prawa cudzoziemcom w wyborach lokalnych.

Dla kogo dodatek funkcyjny

RIO wykazała naruszenie prawa w trakcie kontroli – brak określenia w regulaminie wynagradzania – zasad przyznawania dodatku funkcyjnego. Wójt przyznawał to świadczenie wg uznania dla stanowisk kierowniczych i samodzielnych kierując się tym, że jest ich przełożonym. Czy jest to błąd ? Czy RIO ma rację – pyta radny

Radni nie mogą wchodzić w kompetencje prezydenta

Niedopuszczalne jest podejmowanie uchwał kierunkowych, których realizacja w istocie oznacza wkroczenie w kompetencję innych podmiotów.

Dzierżawa gruntów do trzech lat nie wymaga przetargu

Przekazanie pewnych spraw do kompetencji rady gminy jest wyjątkiem, który musi być interpretowany ściśle.

Przekazanie informacji telefonicznie jest dopuszczalne

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie rozstrzyga o prawach czy obowiązkach strony i nie musi mieć formy pisemnej.

Uchwała nie może regulować tego, co już uregulowano

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych powinny być uzgodnione w umowie między gminą i przewoźnikami, a nie w akcie prawa miejscowego - uznał WSA.

Kiedy i jak może być wznowione postępowanie w sprawie o pozwolenie na budowę

Postępowanie prowadzące do wydania decyzji może być obarczone wadą. W takim przypadku możliwe jest wznowienie postępowania, które pozwala na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy (m.in. dotyczącej pozwolenia na budowę).

Uzasadnienie uchwały ma znaczenie w sądzie

Aby gmina wygrywała procesy, powinna mieć odpowiednie argumenty podparte analizami.

Mieszkańcy gminy mogą głosować w referendum lokalnym

Społeczności lokalne mają prawo bezpośredniego wypowiadania się w sprawach zasadniczych dla tego samorządu, które nie są stałym, powtarzalnym, bieżącym wykonywaniem zadań. Oznacza to, że mieszkańcy gminy mogą głosować w referendum lokalnym.

Zatwierdzanie rozstrzygnięć organu gminy

Czynności podejmowane przez samorząd terytorialny podlegają nadzorowi ze względu na zgodność z prawem. Organami nadzoru są prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.

Precedensowe i kontrowersyjne czynności prawne

Miniony rok 2023 w zamówieniach publicznych był okresem jak zwykle ciekawym, obfitującym w precedensowe i kontrowersyjne wyroki, jak również i w takie, których losy śledziły tysiące Polaków.

Bezprawna kara za zajęcie pasa drogowego pod reklamę

Skoro działka, na której jest posadowiony obiekt reklamowy, jest własnością osoby prywatnej, to nie może mieć ona statusu drogi powiatowej.