Nie dla psa miejska plaża? RPO: to wbrew przepisom

Rada gminy nie może zakazać wprowadzania zwierząt domowych na określone tereny - przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do burmistrza Środy Wielkopolskiej, w której zakazano wchodzenia z psami na miejską plażę przy jeziorze.

Przy zmianie przeznaczenia gruntu obowiązują zasady

Przy ustalaniu, co ma powstać na danym terenie w miejscowym planie, organ planistyczny jest związany ustaleniami studium.

Pandemia to za mało, żeby czasowo zawiesić pobór opłat za parkowanie

Przypadkiem niecierpiącym zwłoki może być tylko stan bezpośredniego zagrożenia określonych dóbr, m.in. życia i zdrowia obywateli.

Sąd: nagrody dla uczniów niezgodne z prawem

To rada gminy, a nie wójt, decyduje o stypendiach dla wyróżniających się uczniów.

O tym, gdzie można wypić piwo, decyduje gmina

Miejsca zakazu spożywania alkoholu wskazane w odpowiednich uchwałach powinny być odpowiednio oznaczone, tak aby osoby łamiące ten zakaz zdawały sobie sprawę z grożącej im odpowiedzialności.

Jak ustanowić w gminie pomnik przyrody

Na co powinna uważać rada gminy ustanawiając pomnik przyrody? Jak należy postępować z wnioskiem złożonym w takiej sprawie przez mieszkańców gminy?

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - wyrok WSA

Obowiązku wskazania minimalnego poziomu świadczonych usług przez przedsiębiorstwo nie wypełnia odesłanie do treści zawieranych z odbiorcą usług umów czy do określonych regulacji prawnych.

Czy rada gminy może przyjąć uchwałę o udzieleniu pożyczki stowarzyszeniu

Czy rada gminy może przyjąć uchwałę o udzieleniu pożyczki stowarzyszeniu, które realizuje różne zadania na rzecz gminy w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie? Wójt nie chce podjąć decyzji samodzielnie i przygotował projekt uchwały do decyzji rady gminy – pyta radna.

Plotki nie mogą utrudniać biznesu - wyrok WSA

Odmowa wydania spółce zezwolenia kateringowego została oparta na anonimach i artykule prasowym.

Marek Kobylański: Elektroniczna droga kontaktów obywateli z urzędem

Elektroniczna droga kontaktów obywateli z urzędem jest dziś coraz powszechniejsza. Coraz więcej spraw można załatwić przez internet. Pandemia przyśpieszyła jeszcze ten proces.

O przedmiocie referendum gminnego można poinformować elektronicznie

O przedmiocie referendum gminnego trzeba poinformować w sposób zwyczajowo przyjęty. Jednak już samo to określenie może być rozmaicie interpretowane.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: gmina rozstrzyga, gdzie można kupić alkohol

Cofnięcie każdego zezwolenia na sprzedaż alkoholu wymaga przeprowadzenia odrębnego postępowania. Jeżeli nie stwierdzi się naruszenia zasad sprzedaży, oznacza to, że brak podstaw prawnych do cofnięcia zezwolenia.

Covid nie uzasadnia wydłużenia kadencji dyrektora szkoły - wyrok WSA

Powierzenie stanowiska dyrektorowi na jedynie roczny okres może ograniczać jego kreatywność i skutkować niską skutecznością działań.

Przepis uchwały może także realizować funkcję tylko informacyjną - wyrok WSA w Poznaniu

Naruszenie prawa przez organ gminy może mieć charakter istotny lub nieistotny, zaś tylko akt sprzeczny z prawem, a więc naruszający prawo w sposób istotny, jest nieważny.

Czy rada gminy może mieć zdolność procesową

Problem występowania rady gminy przed sądem administracyjnym trudno uznać za wyjaśniony. Zagadnienie to powinno ponownie zostać rozstrzygnięte przez NSA.

Sąd: Podlewanie ogródka może podnieść rachunki za odpady

Gdy opłata za śmieci jest powiązana ze zużyciem wody, rada gminy w uchwale określa zasady ustalania jej ilości. Przepisy nie nakazują liczenia poboru wody tylko według wodomierza głównego, tj. wewnętrznego.

W statucie Willi Lentza nie było siedziby - wyrok WSA

Skoro siedziba instytucji kultury ma być wskazana w akcie założycielskim i dokumentach statutowych, nie można było jej pominąć w żadnym z nich.