"Polskie Malediwy" poza kolejką tylko dla krakowian. Są wątpliwości prawne

Władze Krakowa zdecydowały, że na zwane "polskimi Malediwami" oblegane kąpielisko na Zakrzówku mieszkańcy miasta wejdą poza kolejką, w której teraz "solidarnie" stoją z turystami. Pojawiły się jednak prawne wątpliwości, czy taki system nie naruszy przepisów konstytucji.

Zakaz używania motorówek – rada powinna wykazać, jaki był poziom hałasu wokół jezior

Samorząd, wprowadzając zakaz używania motorówek na jeziorze, musi dysponować wiarygodnymi informacjami uzasadniającymi formę i zakres restrykcji.

Zmiany na mapie Polski. Te wsie zostaną miastami

Siedem miejscowości w Polsce uzyska od 1 stycznia 2025 r. status miasta.

Kierunek gospodarki leśnej określi plan urządzenia lasu

Dopóki dany teren ujęty jest w planie urządzenia lasu lub w uproszczonym planie urządzenia lasu jako las, dopóty organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków nie mogą dokonywać zmian powierzchni i granic lasu, które nie odpowiadałyby ustaleniom planu urządzenia lasu.

Za sfałszowanie faktury radny może stracić zatrudnienie

Rada gminy nie może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli przyczyną tej decyzji nie są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu.

Jaka część kraju, takie procedury przy wydawaniu pozwolenia na budowę

W trakcie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę organ musi m.in. zweryfikować ustalenia projektanta dotyczące obszaru oddziaływania obiektu i go samodzielnie określić. Bez tego nie ustali prawidłowo stron postępowania.

Odwołanie sołtysa jest skutecznie także bez pisma

O przyjęciu uchwały decyduje wskazana w statucie sołectwa większość zwykła, nie zaś to, czy wola wyrażona została w formie pisemnej.

Sprawę gminnych pogrzebów reguluje rada

To treść aktu, a nie jego nazwa czy publikacja, przesądza o jego powszechnej bądź jedynie wewnętrznej mocy obowiązującej.

Przesunięć budżetowych nie można swobodnie dokonywać

Wójt gminy nie może dokonywać przesunięcia w planie finansowym pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi bez upoważnienia udzielonego przez radę gminy w uchwale budżetowej.

Najpierw załatwienie spraw własnościowych, a dopiero później przejęcie gruntu

Konieczną przesłanką skutecznego podjęcia uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się prawem własności do gruntów, po których taka droga przebiega.

Kto ma reprezentować miasto lub powiat w sprawie o alimenty

Trójka sędziów SN skierowała na skład siódemkowy pytania o reprezentację miejskich (powiatowych) ośrodków pomocy społecznej w sprawach o roszczenia alimentacyjne.

Katarzyna Batko-Tołuć: Media, a nie tuby

Projekt wdrażający rozporządzenie EMFA jest jak światełko w tunelu. Być może rządzący zauważyli, że nie da się już wymigiwać od rozwiązania problemu prasy samorządowej.

Małopolska: co musi się stać, by władzę przejął rządowy komisarz. Wyjaśniamy

Jeśli do 9 lipca w Małopolsce nie zostanie wybrany marszałek województwa, to zostaną tam rozpisane przedterminowe wybory.

Gmina nie może nakazać mieszkańcom walki z gryzoniami

Norma kompetencyjna nie obejmuje upoważnienia rady gminy do określenia podmiotów zobligowanych do przeprowadzenia deratyzacji.

Program finansowania zadań nie musi być szczegółowy

Uchwała może wskazywać ogólne zasady związane z finansowaniem programu opieki nad zwierzętami, mające na celu zapewnienie jego właściwej realizacji.

Piotr Iwicki: Ustawa jak ser dziurawa

Nowo wybrani lokalni włodarze muszą ponosić konsekwencje błędów poprzedników.

Przyjmowanie uchwał to stanowienie prawa, a nie radosna twórczość

Najczęściej spotykanymi błędami jest niedostatecznie precyzyjne ustalenie zakresu swobody prawodawczej i w konsekwencji uchwalenie przepisów albo bez właściwej podstawy prawnej, albo sprzecznie z obowiązującym prawem – mówi prawnik Grzegorz P. Kubalski, zastępca dyrektora biura w Związku Powiatów Polskich, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego.

Prawo głosu mają także organizacje, które nie działają na terenie placówki

W składzie komisji konkursowej, która ma wyłonić dyrektora szkoły, powinni się znaleźć przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych, nawet jeśli ich członkowie nie są zatrudnieni w tej placówce.