Kto ma prawo do uzyskania dotacji

Dotacja na zadania związane z zabytkiem może być udzielona przez organ stanowiący gminy wyłącznie na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Stypendia dla zdolnych uczniów są zwolnione z PIT

Uczeń, który otrzymał pomoc materialną o charakterze motywacyjnym od wójta (burmistrza), nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty z tego tytułu nieprzekraczającej 3800 zł rocznie.

Jak ustalić opłatę za opiekę

Można zobowiązać do ponoszenia opłaty przekraczającej 70 proc. dochodu mieszkańca domu pomocy społecznej, jeżeli wartość ta jest niższa od kosztu jego pobytu w DPS.

Wielkopolskie miasta z pieniędzmi na zakup wodorowych autobusów

Blisko 40 mln euro trafi do wnioskodawców z miejskich obszarów funkcjonalnych. Środki te będzie wolno wykorzystać na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej.

Kierowcy muszą wiedzieć o opłacie dodatkowej za parkowanie

Kwestia powiadamiania lub niepowiadamiania o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej przed przesłaniem upomnienia powinna wynikać z regulacji dotyczącej sposobu uiszczenia opłaty, zawartej w uchwale.

Pieniądze na renowację i tworzenie przestrzeni integrujących mieszkańców

Ponad 90 mln zł wzmocni działania lokalnych władz, organizacji i stowarzyszeń ukierunkowanych na odnowę budynków i ich otoczenia.

Rodzicom należy się zwrot nie tylko za dowóz dzieci

Przepisy kompetencyjne nie powinny być interpretowane zarówno w sposób rozszerzający, jak i zawężający. WSA wydał wyrok ws. zwrotu kosztów za dowóz dzieci.

Wykonawcy mogą dochodzić odszkodowania za utraconą szansę

Wprawdzie do państw członkowskich UE należy określenie elementów szkody, które są dopuszczone pod kątem odszkodowania, jednak za każdym razem prawo krajowe musi przestrzegać w tym zakresie zasady równoważności oraz skuteczności.

3,5 mln zł na usługi społeczne i zdrowotne

Zarząd województwa lubuskiego rozdysponuje środki pomiędzy samorządy, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Sąd: fiskus dopytuje i stosuje procedury, ale czasu nie kupuje

Okres oczekiwania na opinię szefa KAS co do podejrzenia nadużycia prawa podatkowego nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu na wydanie interpretacji indywidualnej. To okoliczność niezależna od urzędników.

Część pomocy społecznej gmina świadczy na zlecenie rządu

Niektóre obowiązki w zakresie pomocy społecznej zostały przekazane samorządom do realizacji jako zadania zlecone przez rząd. Środki na ich realizację i obsługę zapewnia budżet państwa.

Czy studnie głębinowe mogą być dotowane

Czym innym jest obowiązek zaspokajania potrzeb ludności w zakresie dostawy wody pitnej, a czym innym ochrona wód.

Kiedy związek międzygminny płaci CIT

Zwolnione przedmiotowo z podatku dochodowego CIT są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego (w tym gmin) jedynie w części przeznaczonej dla tworzących je jednostek.

Trzeba dokładnie wskazać, na co będą wydawane pieniądze

Program opieki nad zwierzętami powinien rozdzielać środki finansowe na wszystkie objęte nim zadania.

Ponad 800 mln zł dla sieci ciepłowniczych

Zanim pieniądze na rozwój infrastruktury ciepłowniczej popłyną do samorządów, trafią na rachunek pośrednika finansowego. Będzie nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Docieplenia i inne działania służące termomodernizacji

Wnioski o dofinansowanie projektów, mających pomóc w oszczędzaniu energii, mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Minimalna wartość inwestycji to milion złotych, razem do wydania jest 50 mln zł.

Nowa droga finansowania innowacji w medycynie

Wdrożenie nowych przepisów ustawy o badaniach klinicznych to szanse dla administracji, pacjentów oraz zielone światło dla innowacji.

Dotacja podmiotowa dla zakładu

Zakład budżetowy (gospodarka komunalna) miasta ma długi, które narastają, a brak środków pogłębia trudną sytuację Chodzi np. o opłaty za energię elektryczną, czy dla kontrahentów za materiały biurowe. Czy gmina może udzielić dotacji podmiotowej dla zakładu? Dotacja podmiotowa zawsze pozwala pokryć wydatki bieżące jednostki np. w przypadku instytucji kultury – pyta radna.