Środki na uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego i ustawicznego

Rozszerzenie programów praktyk zawodowych, wprowadzenie dodatkowych zajęć i kursów – to wszystko ma wspomóc rozwój kształcenia zawodowego. Na dofinansowanie odpowiednich działań zarezerwowano 3,6 mln zł.

Co z należnościami finansowymi wobec gminy

Wójt gminy chce „wyczyścić" budżet z niewielkich zaległości przypadających gminie z tytułu różnych umów, np. dzierżaw, najmu czy innych, których nie opłaca cię dochodzić sądownie.

Jak nakładać podatki i zarządzać nieruchomościami

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szuka instytucji, które przeprowadzą kursy i szkolenia dla pracowników samorządowych lub pracowników jednostek komunalnych.

Pięć milionów zł na termomodernizację szpitala w Słubicach

Placówka im. Profesora Zbigniewa Religi może pozyskać środki na działania służące poprawie efektywności energetycznej.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za uszkodzenie samochodu

Fakt, że remont dachu wykonał profesjonalny podmiot, nie wyłącza odpowiedzialności gminy za szkody spowodowane spadnięciem części pokrycia dachu na auto.

Konsultacje nowego programu UE dla województwa łódzkiego

Do 17 września zbierane będą pierwsze opinie na temat projektu programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027", z którego w najbliższych latach finansowane będą najważniejsze inwestycje.

Czy rada gminy może przyjąć uchwałę o udzieleniu pożyczki stowarzyszeniu

Czy rada gminy może przyjąć uchwałę o udzieleniu pożyczki stowarzyszeniu, które realizuje różne zadania na rzecz gminy w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie? Wójt nie chce podjąć decyzji samodzielnie i przygotował projekt uchwały do decyzji rady gminy – pyta radna.

Na jakie fundusze unijne na lata 2021–2027 mogą liczyć regiony

Od początku marca trwały rozmowy z przedstawicielami wszystkich województw o podziale funduszy unijnych na lata 2021–2027 na programy regionalne. W czerwcu poznaliśmy efekty i zasady podziału 7,1 miliarda euro rezerwy programowej.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa: gmina jest podatnikiem i musi doliczyć VAT

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Podatek od nieruchomości: czy podatnik może wydać dyspozycję spłaty zaległego podatku, a nie odsetek?

Na rachunek bankowy urzędu gminy wpłynęło 10 sierpnia – 2 tys. zł tytułem zaległego podatku od nieruchomości od spółki z o.o. Jednak na koncie podatnika jest zadłużenie wyższe - na ok. 2,3 tys. zł. W piśmie podatnik podaje że spłaca tylko sam podatek - bez odsetek. Jak mamy postąpić? Czy księgować wg prośby podatnika w całości na należność podatkową? Wówczas pozostaną niespłacone odsetki - pyta radna.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: konkurs na szkolenia zawodowe osób dorosłych

Kierunki kształcenia zawodowego osób dorosłych muszą odpowiadać potrzebom lokalnego rynku pracy. To podstawowy warunek, aby zdobyć dotacje na organizację szkoleń.

Dotacje unijne w województwie warmińsko-mazurskim na profesjonalizację usług ośrodków innowacji

Od 23 sierpnia do 21 września urząd marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od instytucji zaangażowanych we wspieranie firm i rozwój przedsiębiorczości.

Czy wójt gminy może rozdysponować rezerwę ogólną na wynagrodzenia pracowników

Czy wójt gminy może rozdysponować rezerwę ogólną na wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdziału budżetowego 40002, paragraf 401? Umożliwiają to może regulacje tzw. tarczy antykryzysowej? To sytuacja nagła a wynagrodzenia trzeba wypłacić – pyta radny.

Skutki pomyłki w parkomatowym bilecie - wyrok WSA

Brak podania numeru rejestracyjnego pojazdu lub podanie błędnego numeru może być uznane za nieuiszczenie opłaty – orzekł WSA w Krakowie.

Jak informować o funduszach unijnych w latach 2021-2027

Do 27 sierpnia potrwają konsultacje projektu strategii wyznaczającej metody informowania i promowania funduszy europejskich w kolejnym okresie budżetowym.

Ponad 20 mln zł dla warmińskich i mazurskich jednostek badawczych

Poprzez działanie 1.1 „Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych" do uczelni i jednostek naukowych trafią środki na zakup nowego sprzętu lub przeprowadzenie prac budowlanych.

Sąd: opłata za korzystanie z systemu kanalizacji ma cechy daniny publicznej

Opłata za korzystanie z miejskiego systemu kanalizacji deszczowej miała cechy daniny publicznej.