Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Nierównomierny rozkład ryzyka kontaktowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym np. przerzucenie na wykonawców całości ryzyka zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, może skutkować brakiem ofert lub ich zawyżoną wyceną.

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – nowe otwarcie (1)

Początek 2022 roku przyniósł nowe szanse w sektorze efektywności energetycznej. Jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki publiczne mogą nie ujmować umów o poprawę efektywności energetycznej w długu publicznym.

Z opłaty miejscowej do budżetu

- Jesteśmy turystyczną gminą. Wydajemy znaczne kwoty na uchodźców z Ukrainy. Powstaje luka w budżecie, którą chcemy pokryć dochodami z opłaty miejscowej. Powstał projekt wójta przewidujący podwyższenie opłaty z 1,5 na 2,5 zł za dzień pobytu z mocą wsteczną od 1 kwietnia. Czy będzie to legalne, podatku od nieruchomości nie możemy podnieść – pyta wójt.

Środki na rozwój usług przedszkolnych

Do 1 czerwca gminy z województwa łódzkiego mogą wystąpić o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla swoich przedszkoli.

Są fundusze na rozwijanie muzycznych talentów lub budowę placów zabaw

Jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe, działające na obszarze grupy „Dolina Drwęcy”, mogą wystąpić o dofinansowanie projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom jest już zwolniony z VAT

Dzięki podatkowej preferencji gminom łatwiej będzie zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności.

Samorząd może wybrać indywidualną metodę

Proporcja odliczenia VAT przy działalności mieszanej określona rozporządzeniem nie uwzględnia specyfiki działalności cmentarnej, a także nie pokazuje stopnia jej wykorzystania do czynności opodatkowanych.

Środki na wodociągi i kanalizację

- Gmina uzyskała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Jest ona w 100 proc. udziałowcem sp. z o.o. – zakład wodociągów. Czy można przekazać je do tej spółki w zamian za objęcie udziałów? Chodzi o dokapitalizowanie spółki w celu wykonania zadania. Jeśli tak, jaką klasyfikacje w budżecie zastosować w zakresie paragrafu – pyta wójt.

Pieniądze dla niani lub pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przeznacza blisko cztery mln zł na wsparcie działań mających ułatwić rodzicom małych dzieci powrót na rynek pracy.

Finansowy zastrzyk dla wielkopolskich szpitali

Pieniądze, a dokładnie 80 mln zł, mogą zostać przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym do diagnostyki, środków ochrony indywidualnej lub zakup karetek.

Wybór ścieżki zaskarżenia ma znaczenie

Zarzut błędu co do osoby zobowiązanego nie może służyć kwestionowaniu zasadności nałożenia egzekwowanego obowiązku.

Szacowanie wartości zamówienia – błędy i wątpliwości

Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia wymaga w szczególności uprzedniego dokonania rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienia aktualnego poziomu cen rynkowych.

Dopłata do biletów bez podatku

Rekompensata, która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, nie stanowi podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Zwrot środków unijnych po nałożeniu korekty finansowej

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych to szansa na rozwój oraz nowe inwestycje dla firm i samorządów. Jeżeli przedsięwzięcie przebiega prawidłowo, beneficjent ma prawo uzyskać całość dofinansowania, ale w razie stwierdzenia nieprawidłowości po jego stronie, musi liczyć się z koniecznością korekty finansowej.

Ważny jest cel emisji obligacji

- Rada gminy podjęła na ostatniej sesji uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych na kwotę 2 mln zł. Przychody z obligacji mają być na pokrycie planowanego deficytu w 2022 r. W WPF oraz w budżecie na 2022 r. deficyt wynosi 1,8 mln zł. Niestety RIO stwierdziła nieważność uchwały. Czy konieczne było wskazanie celu emisji obligacji na kwotę emisji – pyta radna.

Wszystkie drogi poprowadzą do Olsztyna

Do końca października ma zostać rozstrzygnięty konkurs na inwestycje drogowe w mieście lub jego okolicach. Wnioski o dofinansowanie wolno składać do 10 czerwca.

Środki na bezpieczne usuwanie azbestu

O pieniądze mogą się starać samorządy i ich jednostki organizacyjne z obszaru, na którym działa grupa Tygiel Doliny Bugu.

Nadchodzące fundusze na zielone inwestycje – wsparcie dla firm

Trwają intensywne prace nad szeregiem funduszy, mających wesprzeć inwestycje na drodze do zielonej transformacji. Obok Krajowego Planu Odbudowy stworzone zostaną specjalne fundusze dla inwestycji w zakresie energii i klimatu.