Jakie sankcje za nierozliczenie dotacji oświatowej?

Osoba prowadząca przedszkole może ponieść odpowiedzialność za brak rozliczenia rocznego dotacji. Może to być m.in. kara pieniężna o znacznej wysokości.

Równe prawa, różna ich realizacja. Nie dla wszystkich dzieci przedszkola

Polskimi dziećmi zajmą się nauczyciele w przedszkolach. Ukraińskim ma wystarczyć dzienny opiekun.

Duża liczba osób w lokalu nie daje szansy na pomoc mieszkaniową

Młodzi nie zawsze chcą, ale często muszą nadal mieszkać z rodzicami. Toteż choć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczy konkretnej sprawy, w istocie jego znaczenie jest szersze.

Co jest, a co nie jest błędem w treści gwarancji wadialnej?

Żądanie wniesienia wadium jest obecnie swobodną decyzją zamawiającego, niezależną od wartości zamówienia. Chodzi o zabezpieczenie się zamawiającego przed niesumiennym postępowaniem wykonawcy w okresie, w którym jest on związany złożoną przez siebie ofertą.

2 mld zł na drogi samorządowe

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, w której przewidziano środki na remont dróg i poprawę ich bezpieczeństwa.

Jak kontrolować wykonanie budżetu obywatelskiego

Przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego wywołuje wiele emocji. Jak kontrolować prawidłowość działania urzędników i wykonania projektów wybranych przez mieszkańców?

Jak motywować do mówienia prawdy

- Na polecenie wójta przygotowano projekt uchwały w sprawie zasad stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. W projekcie przewidziano dwa załączniki – wniosek oraz oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym z adnotacją o świadomości odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za podawane dane. Czy jest to dopuszczalne? W założeniu ma to motywować mieszkańców do podawania prawdziwych danych – pyta radny.

Parkuj i jedź komunikacją publiczną lub rowerem

W Ełku i jego okolicach realizowane będą kolejne projekty z zakresu mobilności miejskiej. Na ich dofinansowanie zarezerwowano przeszło 2,5 mln zł.

Jedno postępowanie w sprawie samowoli budowlanej w odniesieniu do kilku obiektów?

Zgodnie z art. 62 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony. Ocena co do możliwości zastosowania art. 62 K.p.a. należy w konkretnym przypadku do organu prowadzącego postępowanie.

Fiskus bezpodstawnie ogranicza odliczenie

Miasto w związku z nieodpłatnym udostępnianiem rowerów miejskich przez pierwsze 20 minut, działa jako podatnik VAT, a nie jako organ władzy publicznej.

Ważne są wyniki sportowe, a nie przynależność klubowa

Rada miasta nie może zawęzić kryterium przyznawania stypendiów do grupy mieszkańców będących członkami klubu sportowego działającego na terenie gminy.

Jaki jest stan cyfryzacji procedur budowlanych

Poziom usług cyfrowych w administracji publicznej jest mocno zróżnicowany i bez problemu można znaleźć miejsca, gdzie jest jeszcze wiele do zrobienia. Tak jest na przykład w budownictwie.

Pieniądze na profilaktykę raka skóry wśród mieszkańców łódzkiego

Środki będzie można przeznaczyć na przykład na organizację szkoleń dla osób związanych z branżą kosmetyczną, pielęgnacyjną lub rehabilitacyjną oraz badania przesiewowe.

Ponad 85 tys. zł na oświetlenie i systemy sterowania

Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” ogłosiła nabór wniosków na projekty przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa, estetyki i oszczędzania energii.

E-konsylium w poznańskim szpitalu klinicznym

Placówka medyczna może liczyć na prawie 10 mln zł dofinansowania, które posłuży do stworzenia infrastruktury teleinformatycznej, ułatwiającej prowadzenie zdalnych konsultacji.

Kiedy dopuszczalna zmiana umowy o zamówienie publiczne?

Sytuacja na polskim rynku zamówień publicznych od kilku miesięcy jest bardzo trudna. Pojawią się głosy, że w przypadku robót budowlanych część wykonawców rezygnuje z podpisania umów lub odstępuje od umów już zawartych. Czy przedsiębiorcy mają inne wyjście, np. możliwość zmiany warunków kontraktu?

Odmowa informacji musi mieć podstawy

Odmowa udostępnienia dokumentu w powołaniu się na tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być należycie uzasadniona i przekonująca.

Osoby walczące z alkoholizmem mają 20 proc. koszty

Gmina musi pobrać zaliczkę na PIT od wynagrodzeń członków komisji rozwiązującej problemy alkoholowe.