Więcej pieniędzy na termomodernizację

W życie weszła właśnie ustawa, zwiększająca środki na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rozwój budownictwa, finansowanego z KPO.

Sąsiad zaopiekuje się sąsiadem i dostanie za to pieniądze

Gmina znajdzie osobę z sąsiedztwa, która pomoże osobie starszej lub niepełnosprawnej.

Zamówienia publiczne: teraz można renegocjować umowy

Wykonawcy i zamawiający mogą zgodnie z nowymi przepisami wprowadzać do kontraktów postanowienia, które pozwolą na zmianę wynagrodzenia.

Warunki zabudowy dla energii ze słońca bez części formalności

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej, niezależnie od jej mocy, nie wymaga oceny zasady kontynuacji i dostępu do drogi.

Kara umowna jako przesłanka wykluczenia

Próba wykładani przepisu art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. w taki sposób, by za wszelką cenę utrzymać karę umowną w katalogu sankcji pozwalających na wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne, nie usunie problemów związanych ze stosowaniem tego przepisu.

Czy jest obowiązek finansowania budowy lub przebudowy drogi?

Po wyroku Sądu Najwyższego z 24 lutego 2021 r., inwestorzy inwestycji niedrogowych zyskali podstawy do odwrócenia zwyczaju wielu zarządców dróg i organów architektoniczno-budowlanych do nakładania na inwestorów obowiązku partycypacji w realizacji inwestycji drogowej w zakresie wykraczającym poza przyczynę i cel jej realizacji.

Miejsca pochówku do ponownego użycia

W orzecznictwie podkreślono, że organ gminy może ustalać tylko „opłaty za pochowanie zwłok”, a nie opłaty związane z prowadzeniem cmentarza. Wskazano, że wprowadzenie opłaty za przedłużenie prawa do grobu murowanego (grobowca) trzeba uznać za niemającą podstawy prawnej.

W 2023 r. nowe zasady zagospodarowania przestrzennego

Nowela ustawy, która od nowa zorganizuje niejedną gminę, ma być przyjęta do końca roku – chce rząd. To jeden z kamieni milowych do KPO.

Dodatki energetyczne - ostatni dzień na złożenie wniosków

Zostało już niewiele czasu, spełnienie formalności, jeżeli chcemy mieć tańszy węgiel, ogrzewanie czy tańszy prąd.

Gutowski, Kardas: Czy samorządowe sądy dyscyplinarne są sądami?

Wprowadzane reformy sądownictwa w praktyce doprowadziły do paraliżu kasatoryjnej kontroli samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego.

Legitymowanie nie jest potrzebne

Obowiązek posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika, a także dokumentu potwierdzającego tożsamość, nie mieści się w pojęciu „zasad prowadzenia handlu”.

Karetka w każdej gminie? Ratowicy medyczni krytykują projekt MSWiA

Przy każdej jednostce straży pożarnej w Polsce miałaby stacjonować karetka pogotowia - przewiduje projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środowisko ratowników medycznych uważa, że projekt może niepotrzebnie wydłużyć otrzymanie specjalistycznej pomocy.

Rząd ma jeszcze do rozdania środki na remonty pustostanów

Zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych o przystępnych czynszach, staje się jednym z ważniejszych punktów kampanii przedwyborczej w Polsce.

DPS wesprze w opiece rodzinę

Rząd uelastycznia podejście do potrzeb osób wymagających pomocy przez krótki okres.

Wysokie koszty energii obniżą bezpieczeństwo mieszkańców

Gminy tną koszty, jak mogą. Jedne wyłączają oświetlenie, inne ograniczają patrole straży miejskich. Wszystko kosztem bezpieczeństwa mieszkańców.

Wyprzedaż mieszkań komunalnych to ryzyko dla samorządowych budżetów

Rządzący nie rezygnują z pomysłu wykupu lokali od gmin za symboliczną złotówkę. To by zniweczyło misję samorządu – uważają władze stolicy.

Na czym polega zasada czynnego udziału w postępowaniu

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu określana także mianem prawa do wysłuchania, prawem do obrony lub zasadą czynnego udziału stron nakłada na organ administracji publicznej obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.