Partycypacja w remoncie dróg

Rozwój inwestycji sprawia, że infrastruktura drogowa staje się przeciążona. Budownictwo generuje zwiększenie ruchu drogowego, czyli także większe zużycie dróg. Budowa inwestycji niedrogowej po prostu powoduje konieczność budowy lub przebudowy jej fragmentu.

Kierowcy muszą wiedzieć o opłacie dodatkowej za parkowanie

Kwestia powiadamiania lub niepowiadamiania o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej przed przesłaniem upomnienia powinna wynikać z regulacji dotyczącej sposobu uiszczenia opłaty, zawartej w uchwale.

Rodzicom należy się zwrot nie tylko za dowóz dzieci

Przepisy kompetencyjne nie powinny być interpretowane zarówno w sposób rozszerzający, jak i zawężający. WSA wydał wyrok ws. zwrotu kosztów za dowóz dzieci.

Część pomocy społecznej gmina świadczy na zlecenie rządu

Niektóre obowiązki w zakresie pomocy społecznej zostały przekazane samorządom do realizacji jako zadania zlecone przez rząd. Środki na ich realizację i obsługę zapewnia budżet państwa.

Czy studnie głębinowe mogą być dotowane

Czym innym jest obowiązek zaspokajania potrzeb ludności w zakresie dostawy wody pitnej, a czym innym ochrona wód.

Samochód, pociąg i opiekun nie zawsze wystarczy

Organizacja przez gminę transportu dziecka niepełnosprawnego nie może być realizowana ze szkodą dla małoletniego.

Trzeba dokładnie wskazać, na co będą wydawane pieniądze

Program opieki nad zwierzętami powinien rozdzielać środki finansowe na wszystkie objęte nim zadania.

Ponad 800 mln zł dla sieci ciepłowniczych

Zanim pieniądze na rozwój infrastruktury ciepłowniczej popłyną do samorządów, trafią na rachunek pośrednika finansowego. Będzie nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Docieplenia i inne działania służące termomodernizacji

Wnioski o dofinansowanie projektów, mających pomóc w oszczędzaniu energii, mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Minimalna wartość inwestycji to milion złotych, razem do wydania jest 50 mln zł.

Nowa droga finansowania innowacji w medycynie

Wdrożenie nowych przepisów ustawy o badaniach klinicznych to szanse dla administracji, pacjentów oraz zielone światło dla innowacji.

2150 zł na opiekę nad starszym członkiem rodziny. Od kiedy bon senioralny?

Rząd chce wesprzeć krewnych osób w wieku 75+, którzy w związku z wykonywaną pracą, nie mogą zapewnić seniorowi wsparcia w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Rada Ministrów właśnie uwzględniła projekt w wykazie swoich tegorocznych prac.

Jakie obowiązki zarządcy drogi

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia może wiązać się z administracyjną karą pieniężną.

Wybory samorządowe: 25 marca mija ważny termin dla niektórych wyborców

Jeszcze tylko w poniedziałek 25 marca można zgłosić w gminie chęć skorzystania ze specjalnego uprawnienia, które wielu wyborcom umożliwi lub ułatwi udział w głosowaniu w wyborach samorządowych.

Gminy zajmują się pomocą społeczną

Samorządy powinny wspierać osoby potrzebujące oraz ich rodziny, aby pomóc im w usamodzielnieniu się i integracji ze środowiskiem.

Kto tworzy ośrodek zdrowia, ten go nadzoruje

Nie można różnicować działania gminy przez radę gminy i wójta oraz pozbawiać rady kompetencji kontrolowania samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jest zadaniem władz publicznych

Władze powinny podejmować działania prowadzące do zwiększenia liczby lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, a nie do redystrybucji już istniejących.

Wyższe pensje w DPS-ach i żłobkach, ale bez wliczania do nagród i trzynastek

Rząd będzie mógł sfinansować dodatki m.in. pracownikom żłobków i domów pomocy społecznej. Pieniądze te nie będą jednak wliczane do innych świadczeń pracowniczych, w tym nagród rocznych i odszkodowań.

Strażacy dla seniorów

Wójt chce, aby Ochotnicza Straż Pożarna mogła pomóc lokalnej społeczności – osobom starszym, które z racji wieku czy braku pojazdu, nie mogą dotrzeć na badania profilaktyczne, lekarskie i inne. Czy można wykorzystać do tego celu pojazdy OSP – pyta radna.