Rząd przyjął trzyletni plan mianowań urzędników

W przyszłym roku ma przybyć 275 urzędników mianowanych, a w 2024 i 2026 po 300. Rada Ministrów przyjęła trzyletni plan limitu mianowań urzędników na lata 2023–2025 przedłożony przez szefa służby cywilnej.

Skarbówka zaczęła wchodzić na konta Polaków bez ich wiedzy

Od 1 lipca administracja skarbowa ma nowe szersze uprawnienia w zakresie kontroli osób fizycznych, np. kwot zgromadzonych na rachunkach. Pojawiły się pierwsze dane o korzystaniu przez urzędników z tej możliwości.

Firmy nie można karać, bo w pandemii zginęło pismo rzucone do pudła

Gdy nie ma możności jednoznacznego wykluczenia, że wniosek został złożony, to należy przyjąć, że tak było.

KRS straszy TK

KRS zdecydowanie negatywnie ocenia projekt ustawy dotyczącej realizacji przyszłorocznego budżetu.

Awans w samorządzie nie może mieszać grup stanowisk

Pracownik zatrudniony w jednostce samorządowej może awansować wewnętrznie albo w ramach grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, albo w ramach grupy stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych.

Prof. Marcin Wiącek: Jestem wolny od polityki

Samo powołanie przez KRS od 2018 r. nie może być przyczyną dyskwalifikowania sędziego – uważa prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

Nowe kierownictwo Wód Polskich. Kim jest nowy prezes

Minister infrastruktury działając na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, powołał z dniem 31 sierpnia 2022 r. Krzysztofa Wosia na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ministerstwa i urzędy będą musiały przeszkolić pracowników

Projekt ustawy o sygnalistach, transponującej unijną dyrektywę stanowi że pracownicy organów publicznych i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będą przechodzili szkolenia na temat zewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości.

Dodatek zagraniczny zwiększał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Wysokość świadczenia za niewykorzystane dni wypoczynku dla osoby pełniącej służbę dyplomatyczną od 16 czerwca 2021 r. ustala się z pominięciem dodatku zagranicznego. Ale wypłaty za wcześniejsze okresy powinny go uwzględniać.

Nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony można odmówić

Ocena czy obawa cudzoziemca przed prześladowaniem jest uzasadniona, musi być dokonana w odniesieniu do indywidualnego przypadku i na tle ogólnej sytuacji w kraju pochodzenia. Osoba ubiegająca się o status uchodźcy powinna w sposób niebudzący wątpliwości wykazać zasadność swoich obawy.

Bezstronność urzędnika poza podejrzeniem

Bez ustalenia, czy osoby orzekające w sprawie nie są wyłączone od jej rozpoznania, nie można ocenić legalności wydawanych decyzji.

Subiektywnego wrażenia o służbie strażaka nie da się zaskarżyć

Opinia o służbie strażaka jest aktem wiedzy opisującym jej przebieg, który wymyka się spod kontroli sądu administracyjnego, bo ze swej istoty zawiera ocenę formułowaną na podstawie własnego przekonania bezpośredniego przełożonego.

Marek Domagalski: Kiedy Tusk wyjaśni

Czas, by lider PO nie podtrzymywał niepokoju, że do zmiany na stanowisku prezesa NBP mógłby użyć siły, i ujawnił legalny sposób, jeśli taki zna.

Urzędnik nie może się migać od załatwienia sprawy

Pismo, które oprócz uzasadnienia dla istnienia nadpłaty i zasadności złożenia korekty deklaracji zawiera dodatkowe elementy, szczególnie dotyczące jej zwrotu, nie może być interpretowane jako zwykłe uzasadnienie korekty deklaracji, lecz stanowi w wystarczającym zakresie wniosek o zwrot nadpłaty.

KAS będzie miała nowe zadania

Skarbówka zyska kolejne kompetencje.

Dieta za podróże służbowe wzrasta po raz pierwszy od 9 lat

Rekompensata podwyższonych kosztów wyżywienia poza domem w czasie podróży służbowej wzrasta po raz pierwszy od dziewięciu lat.

Wyższe koszty delegacji

Od 28 lipca 2022 r. wzrosły stawki przysługujące pracownikom wysłanym w krajową podróż służbową. To nie tylko dieta, ale również ryczałty za dojazd i nocleg.

Za odmowę lokum urzędnika można pozwać, ale nie skarżyć

To, dlaczego właściciel samorządowego zasobu mieszkaniowego nie chce zawrzeć umowy najmu mieszkania, nie mieści w granicach właściwości sądów administracyjnych.