Tag: Kontrola w Firmie

Dłuższą pracę trzeba rozliczyć jako nadgodziny

W systemie podstawowym czasu pracy pracodawca nie może planować wydłużeń dobowych powyżej ośmiu godzin przy odpowiednio krótszej pracy w innych dniach.

Próbka próbce nierówna – walka z inspekcją podczas kontroli żywności

Dodatkowe próbki pobrane podczas kontroli mają zapewnić kontrolowanemu możliwość weryfikacji wyników badań. Błędy organu dokonane na tym etapie przesądzają o późniejszej możliwości podważenia decyzji nakładającej karę na przedsiębiorcę.

Brak odpowiedniej dokumentacji płacowej nie musi zaniżać świadczeń z ZUS

Sąd, w przeciwieństwie do organu rentowego, może ustalić wysokość nieudokumentowanych zarobków na podstawie wszelkich dowodów.

Inspektor pracy sam nie powstrzyma mobbingu

Liczymy na to, że skrzywdzeni pracownicy nie będą milczeć w czasie naszej kontroli – mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy.

PIP może teraz przeprowadzać kompleksowe kontrole w zakresie PPK

Od 4 czerwca br. Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować wszystkie podmioty zatrudniające w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Do zadań PIP należy m.in. ściganie wykroczeń polegających na nakłanianiu osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w tym programie.

Płatnik powinien reagować na uchybienia kontrolera

Jeżeli inspektor ZUS naruszy zasady prowadzenia postępowania weryfikacyjnego, przedsiębiorca może złożyć sprzeciw na jego czynności. Ma na to trzy dni. Gdy się spóźni, sprzeciw nie będzie skuteczny. Inspektorzy ZUS mają prawo zabezpieczać dowody, jeśli u przedsiębiorcy występują nieprawidłowości. Mogą też przesłuchiwać świadków, płatnika składek i ubezpieczonych.

Przedpłaty akcyzy – dobre rozwiązanie na początek działalności

Większość wyrobów akcyzowych powinna być produkowana w składzie podatkowym, co wiąże się z wieloma formalnościami i wymaga specjalnego zezwolenia. Kto nie chce się od razu zmagać z tymi trudnościami, może rozważyć stosowanie uproszczenia.

Kontrola ZUS musi się odbywać zgodnie z zasadami

Płatnik może nie zgodzić się na wszczęcie postępowania weryfikacyjnego, jeżeli zawiadomienie lub upoważnienie do kontroli jest błędne. Ponadto musi mieć co najmniej 7 dni na przygotowanie się do wizyty inspektora. ZUS może wszcząć kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty odebrania zawiadomienia przez płatnika i nie później niż 30. dnia. Aby chronić interes przedsiębiorcy, przepisy wykluczają co do zasady możliwość podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie. Są jednak wyjątki. Płatnik, który nie może zapewnić komfortu pracy kontrolerowi z ZUS, może wnosić, aby pracował on w placówce Zakładu. Weryfikacja może się też odbywać zdalnie.

Kontrola ZUS to nie wolnoamerykanka

Postępowanie weryfikacyjne nie może trwać w nieskończoność, a przedsiębiorca nie może się domyślać, co będzie jego przedmiotem.

NSA o kontroli w firmie. Ważny wyrok dla przedsiębiorców

Kontrola ZUS nie może trwać w nieskończoność, a kontrolowany przedsiębiorca nie może się domyślać, co będzie przedmiotem kontroli - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, o którym informuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.