Definicja przedsiębiorcy, do której odwołuje się ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) dotyczy m.in. osób prawnych wykonujących działalność gospodarczą. Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że chodzi tu o pierwotną i stałą działalność w Polsce, a więc wykonywaną przez podmioty z siedzibą w Polsce i utworzone na podstawie polskich przepisów. Zagraniczne spółki nie spełniają tych kryteriów. Takie podmioty nie otrzymają więc dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z tzw. tarczy i będą musiały poszukać innych metod oszczędności.

Kodeks pracy przewiduje kilka przydatnych tu rozwiązań. Zagraniczny pracodawca może z nich skorzystać, jeśli indywidualne umowy o pracę zostały zawarte pod prawem polskim.

Czytaj też: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: mniejszy etat to niekoniecznie krótsza praca

Przede wszystkim taki pracodawca może postanowić o czasowym stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z indywidualnych umów o pracę oraz czasowo zawiesić stosowanie wewnętrznych polityk. Pierwsza opcja jest dostępna dla pracodawcy, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub jest nim objęty, ale zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Dodatkowo obie opcje przysługują tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy. Kodeks pracy nie uściśla, kiedy sytuacja finansowa pracodawcy pozwala na zastosowanie omawianych rozwiązań. Orzecznictwo precyzuje, że sytuację finansową należy rozumieć jako stan niepozwalający na wywiązanie się ze zobowiązań płacowych.

Dzięki tym rozwiązaniom pracodawca może obniżyć pracownikom wynagrodzenia zasadnicze lub wymiar ich czasu pracy oraz zawiesić stosowanie przepisów przyznających pracownikom np. prawo do premii rocznej. W tym celu musi zawrzeć stosowne porozumienie z przedstawicielami pracowników. Przedstawiciele wybierani są w trybie zwykle stosowanym u danego pracodawcy do wyboru reprezentacji. Takie wybory można zorganizować np. przez internet.

Nowe rozwiązania nie mogą być mniej korzystne dla pracowników, niż te wynikające z  obowiązujących przepisów. Oznacza to, że nie można np. obniżyć wynagrodzenia pracownika poniżej kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub obniżyć kwoty wynagrodzenia chorobowego poniżej 80 proc.

Jeśli pracodawca nie uzgodni rozwiązań z przedstawicielami pracowników, to aby zmienić warunki pracy i płacy zatrudnionych, musiałby zastosować procedurę indywidualnych porozumień albo wypowiedzeń zmieniających. Przy zastosowaniu opcji wypowiedzeń zmieniających należy jednak liczyć się z jej konsekwencjami. Po pierwsze, jeśli pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków wynikających z takiego wypowiedzenia, jego umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Dodatkowo w określonych okolicznościach może wystąpić konieczność zastosowania przez pracodawcę procedury zwolnień grupowych.

Autorka jest prawnikiem w Kancelarii CMS