PIT dopiero po przekroczeniu limitu zwolnienia dla pracownika urzędu gminy

Jeśli pracownikowi urzędu gminy przysługuje ulga dla seniorów, jego przychód do 85 528 zł rocznie jest nieopodatkowany.

Awans w samorządzie nie może mieszać grup stanowisk

Pracownik zatrudniony w jednostce samorządowej może awansować wewnętrznie albo w ramach grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, albo w ramach grupy stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych.

Nowe obowiązki dla podmiotów publicznych

W myśl kolejnego projektu ustawy o sygnalistach podmioty publiczne będą musiały wdrożyć odpowiednie procedury oraz upoważnić i przeszkolić pracowników zajmujących się zgłoszeniami sygnalistów.

Skarbnika nie ma i co dalej

Pozostałością uzależnienia władzy wykonawczej w gminie od rady pozostaje instytucja skarbnika. Sposób powoływania skarbnika gminy wyraźnie odstaje od modelu, w którym władza wykonawcza została skupiona w rękach wójta.

Ministerstwa i urzędy będą musiały przeszkolić pracowników

Projekt ustawy o sygnalistach, transponującej unijną dyrektywę stanowi że pracownicy organów publicznych i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będą przechodzili szkolenia na temat zewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości.

Wyższe koszty delegacji

Od 28 lipca 2022 r. wzrosły stawki przysługujące pracownikom wysłanym w krajową podróż służbową. To nie tylko dieta, ale również ryczałty za dojazd i nocleg.

Jak spłacać służbowe auto w leasingu

Gmina chce wziąć w leasing operacyjny samochód na cele służbowe na 5 lat. Wójt ma podpisać umowy. Jak ująć je od strony budżetu/WPF? Czy jest to tytuł dłużny? Czy konieczna jest opinia RIO o zobowiązaniu – pyta sekretarz gminy.

Zatarcie skazania nie zmienia faktu, że do takiego skazania jednak doszło

Wójt miał prawo zaskarżyć do sądu obwieszczenie komisarza wyborczego o utracie mandatu wójta gminy.

Proces gospodarczy z fundacją

Coraz częstsza obecność fundacji w obrocie gospodarczym powoduje, że coraz więcej jest sporów, których rozwiązania szuka się w sądzie.

Skazani na grzywnę stracili mandaty, ale nie wszyscy. RPO skarży przepis do TK

Na wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie może kandydować osoba skazana na grzywnę czy karę ograniczenia wolności. Wcześniej utrata wybieralności wiązała się tylko ze skazaniem na karę pozbawienia wolności. Ci, którzy w dniu wejścia noweli w życie pełnili te funkcje, są traktowani odmiennie - zależnie od tego, czy wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie nowelizacji, czy też po.

Luka w prawie to nie powód, żeby nie płacić za wykonaną pracę

Prezydent miasta nie może odmawiać zapłaty kuratorowi ustanowionemu dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania w sprawie o wymeldowanie.

O możliwości korzystania z programu komputerowego decydują warunki licencji

Jednostki samorządu terytorialnego powinny przygotować się do zawarcia umów licencyjnych na oprogramowanie. Chodzi np. o sformułowanie odpowiednich warunków udziału w przetargu.

Podpis niewłaściwej osoby unieważnił decyzję rady miasta

Jeżeli uchwała zawiera uzasadnienie w formie pisemnej, to nie tylko uchwała, ale również jej uzasadnienie wymaga podpisania przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego organu.

Osoby walczące z alkoholizmem mają 20 proc. koszty

Gmina musi pobrać zaliczkę na PIT od wynagrodzeń członków komisji rozwiązującej problemy alkoholowe.

Sygnaliści pod ochroną także w samorządach lokalnych

Podmiot, który zatrudnia co najmniej 50 osób, będzie miał obowiązek wdrożenia procedur chroniących osoby zgłaszające informacje o naruszeniach prawa. W sektorze publicznym zwolniono z tego urzędy i jednostki organizacyjne gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców.

Od sołtysa można wymagać posiadania konta w banku

Rada gminy miała prawo uregulować w uchwale, która dieta ma pierwszeństwo w wypłacie w przypadku zbiegu diety sołtysa i radnego. Mogła też określić sposób jej wypłaty.

Uczestnik konkursu nie może wnosić skargi na każdym etapie procedury

Zarządzenia o powołaniu komisji konkursowych na dyrektora szkoły nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Uchwała w sprawie absolutorium musi zostać uzasadniona

Rada gminy nie udzieliła burmistrzowi miasta wotum zaufania za poprzedni rok. Spisane stanowisko radnych z debaty nad jego raportem było do tego wystarczającą podstawą.