Straciła mandat, choć nadmiernej korzyści nie odniosła

Opłacenie faktur z pieniędzy uzyskanych z dotacji od gminy musi być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Pensje dla urzędników w górę. Określono również minimalne kwalifikacje zatrudnienia

Wzrośnie minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych w urzędach na podstawie umowy o pracę.

Konieczność kontrasygnaty skarbnika

- Kontrola RIO wykazała naruszenie związane z brakiem kontrasygnat skarbnika gminy na umowach dotacji zawieranych w wyniku konkursów w trybie ustawy o pożytku publicznym (kultura, ratownictwo itp.). Czy faktycznie jest to błąd? Czy nie chodzi tylko o zobowiązania kredytowe czy pożyczkowe – pyta wójt.

Burmistrz nie zawsze może się skarżyć

Nie ma podstaw do uznania, że uchwała o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania narusza jego prawnie chroniony interes.

WSA: Pani wójt nie straci stanowiska

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu nie może stać w sprzeczności z zasadą proporcjonalności – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Podwyżki dla pracowników w samorządach

Do 3 tys. zł wzrośnie minimalne wynagrodzenie zatrudnionych w urzędach na podstawie umowy o pracę.

Przewodniczący nie może decydować

Zwykła większość głosów oznacza konieczność uzyskania większej liczby głosów „za” niż „przeciw”, przy czym żaden głos nie może mieć istotniejszego znaczenia niż pozostałe.

Sygnaliści nadal muszą czekać na procedury, które zapewnią im bezpieczeństwo

Aktualnie w polskim systemie prawnym brakuje jednej, pełnej regulacji poświęconej ochronie osób zgłaszających pojawiające się naruszenia prawa m.in. w obszarze zamówień publicznych, ochrony środowiska czy zdrowia publicznego.

Warto przestrzegać przepisów RODO

Jednostki organizacyjne gminy utworzone w celu realizacji zadań własnych  powinny mieć już dawno wdrożone procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Praca radnego to nie tylko sesje i komisje

Obowiązkowy mechanizm potrąceń z diety musi przewidywać redukcję kwoty ryczałtu adekwatnie do zmniejszenia aktywności radnego w danym miesiącu.

Zewnętrzna obsługa kanału zgłoszeń sygnalistów

Projekt ustawy o ochronie zgłaszających naruszenia prawa, zwany ustawą o sygnalistach, przewiduje możliwość zaangażowania podmiotu zewnętrznego do realizacji ustalonej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Nie ma usprawiedliwienia dla radnego-przedsiębiorcy

Radny nie może zasłaniać się względami racjonalności czy oszczędności dla gminy przy dokonywaniu zakupów towarów w markecie budowlanym.

Gminy będą miały nowe obowiązki dotyczące sygnalistów

Każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta musi zapewnić, by w podległym mu urzędzie wdrożono procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania stosownych działań następczych.

Radny nie straci mandatu za zorganizowanie koncertu i wycieczek patriotycznych

Zarobkowość, zorganizowanie formalne oraz ciągłość – to trzy cechy, które muszą wystąpić łącznie, aby można było mówić o działalności gospodarczej.

Decyzji nie może podpisywać tylko sam przewodniczący związku

Jest zasada, że decyzje wydawane przez zarząd związku powinny być podpisane przez wszystkich członków zarządu.

Radny nie może sprzedawać paliwa gminie

Sprzedaż paliwa samorządowi przez spółkę, w której udziałowcem jest radny, mogła osłabiać zaufanie wyborców i opinii publicznej do rady gminy oraz podważać jej autorytet.

Wydając decyzje, trzeba mieć pełną wiedzę o sprawie

Zasada swobodnej oceny dowodów obliguje organ administracji do poddania analizie całego materiału dowodowego i rozpatrzenia wszystkich dowodów w ich wzajemnym powiązaniu.

Odpowiedź na wniosek musi być kompleksowa

Pozostawanie w bezczynności przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej oznacza w praktyce niepodjęcie stosownych czynności w terminie.