Dwie umowy z pracodawcą to podwójne koszty pracownicze w PIT

Podmiot zatrudniający pracownika na dwóch różnych tytułach nalicza podwójne koszty pracownicze.

Jak nakładać podatki i zarządzać nieruchomościami

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szuka instytucji, które przeprowadzą kursy i szkolenia dla pracowników samorządowych lub pracowników jednostek komunalnych.

Jakie diety dla radnego

Regionalna izba obrachunkowa zarzuciła w wystąpieniu pokontrolnym – nieprawidłowe wydatki budżetowe na wynagrodzenia. Chodzi o pracownika urzędu miasta który pełni funkcję radnego, ale powiatu. Urząd nie pomniejszał mu wynagrodzenia za czas, w którym brał udział w pracach rady powiatu. Czy zarzut RIO jest zasadny? Czy należy się odwołać – pyta radna.

Straciła mandat radnej przez inkaso i catering dla miasta - wyrok WSA w Białymstoku

Nie można łączyć funkcji radnego i pełnomocnika spółki, która uzyskuje przychody i ma umowę z samorządem o pobór opłaty uzdrowiskowej.

Rada Dialogu Społecznego - nie wszyscy dostaną podwyżki z przyszłorocznego budżetu

Rząd oddaje decyzje o zwiększaniu pensji w urzędach ich dyrektorom generalnym. W budżecie na 2022 r. nie planuje bowiem waloryzacji dla wszystkich.

Jak jest rozliczana praca przy Narodowym Spisie Powszechnym - interpretacja podatkowa

Dodatki i jednorazowe nagrody przyznane pracownikom urzędu gminy zaangażowanym w Narodowy Spis Powszechny są dla nich przychodem z działalności wykonywanej osobiście.

Jerzy Kowalski: Przezroczyste urzędy, uczciwi urzędnicy

Powszechnie wiadomo, że człowiek nie jest bez wad. Ich zakres ma ograniczyć polityka compliance, która powoli zastępuje wszelkie elementy działań prewencyjnych i profilaktycznych stosowanych w nieodległej przeszłości.

Jaki system compliance w administracji publicznej

Jednym ze skuteczniejszych narzędzi realizacji nałożonego na kierowników jednostek publicznych obowiązku kontroli zarządczej wydaje się być wdrożony efektywnie system compliance.

Możliwe podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych

O 300 zł ma wzrosnąć wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych.

Nie należy utrudniać radnym pracy - odpowiedź na interpelację ws. prób regulowania dostępu do informacji publicznej w gminach

Rada gminy, wójt lub prezydent miasta nie mogą tworzyć procedur określających sposób wykorzystywania kompetencji radnego.

Żądanie danych o pensjach trzeba uzasadnić

Uporządkowane według wzoru dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń kilkuset pracowników nie są dostępne na zawołanie.

Limity kilometrów miesięcznych przejazdów dla burmistrza

- Radni naszego miasta uznali, że w drodze uchwały rady miasta trzeba ograniczyć koszty w gminie, gdyż jest trudna sytuacja finansowa z powodu COVID i ustalić sztywne limity miesięcznych przejazdów dla burmistrza (lokalnych i krajowych). Dziś nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie. Radni powołują się, m.in. na art. 44 ust. 3 ustawy finansowej czy art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Czy będzie to legalna uchwała – pyta radna.

Radna straciła mandat przez bony z gminnego programu - wyrok WSA w Białymstoku

Interes publiczny przemawia za tym, aby eliminować możliwość, podejrzenie i okazję do podważenia zaufania do organów samorządowych.

Czy dodatek specjalny można przyznać na czas nieokreślony

Dodatku specjalnego nie można jednak przyznawać na czas nieokreślony.

Radni nie mogą ustanowić większego wynagrodzenia dla prezydenta miasta niż przewiduje rozporządzenie - wyrok NSA

Organy gminy podejmując uchwały nie posiadają samodzielnych uprawnień do kwestionowania zgodności aktów prawnych niższego rzędu z naszą konstytucją.

Niebezpieczna rewolucja RIO Gdańsk

Regionalne Izby Obrachunkowe nie uczą się na swoich błędach z przeszłości w sprawie strażaków ochotniczych straży pożarnych. Sprawa zatrudniania kierowców i konserwatorów OSP przez gminy to deja vu, tak jak kiedyś sprawa ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, tylko że do kwadratu.

Co moga kontrolować radni

Indywidualnych uprawnień kontrolnych radnych nie należy lekceważyć. Jednak nieprawidłowości związane z udzielaniem informacji nie zawsze mogą zostać poddane kontroli sądu administracyjnego.

Sąd: Ryczałt nie dla sołtysa

Ustalona w stałej kwocie dieta w formie ryczałtu miesięcznego traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem funkcji.