Uchwała w sprawie absolutorium musi zostać uzasadniona

Rada gminy nie udzieliła burmistrzowi miasta wotum zaufania za poprzedni rok. Spisane stanowisko radnych z debaty nad jego raportem było do tego wystarczającą podstawą.

Kto może wydawać publiczne pieniądze

Na gruncie obowiązujących przepisów niedopuszczalne jest powołanie na stanowisko pełniącego obowiązki skarbnika gminy.

Etat radcy prawnego w urzędzie nie wyklucza firmy na liniowym PIT

Zatrudniony w gminie radca prawny może inne dochody rozliczać tak jak przedsiębiorca.

Kłopotliwe i kontrowersyjne podwyżki dla radnych

Przez Polskę w ciągu ostatnich miesięcy przetoczyła się debata na temat wynagrodzeń samorządowców. Czy system kształtowania diet radnych wymaga zmian?

Dyrektor biblioteki nie straci stanowiska za krytykę burmistrza

Korzystanie z wolności wypowiedzi nie może stanowić podstawy do odwołania z funkcji dyrektora miejskiej biblioteki publicznej.

Co wolno scedować na wiceprezydenta miasta

Nie ma prawnych przeszkód do dekoncentracji przypisanych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) kompetencji w zakresie dokonywania zmian w budżecie.

Rada miejska nie może oceniać ruchów personalnych pracodawcy

Niezbędne jest rozgraniczenie sfery interesów radnego, jako funkcjonariusza publicznego od sfery interesów pracowniczych radnego – pracownika.

Czy informacja o urzędnikach chorych na Covid-19 jest publiczna

W czasie pandemii Covid-19 zainteresowanie obywateli budzą informacje dotyczące liczby urzędników chorujących na koronawirusa. Sądy administracyjne prezentują rozbieżne stanowisko w tej materii.

Dyrektor pogotowia bez stanowiska i bez pracy. Sąd stwierdził nieważnośc uchwały

Sąd stwierdził nieważność uchwały o zwolnieniu dyrektora pogotowia ratunkowego z powodu naruszenia zasady praworządności.

Można jeździć służbowym samochodem do domu

Jeśli gmina pozwoli wójtowi, aby garażował jej auto w okolicy swojego miejsca zamieszkania, bo tak jest bezpieczniej i praktyczniej, nie musi mu naliczać przychodu i potrącać podatku.

Straciła mandat za obecność w dwóch miejscach jednocześnie

Przestrzeganie obowiązków pracowniczych nie stanowi elementu wykonywania mandatu radnego – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Immunitet nie zawsze chroni przed zwolnieniem

Instytucja ochrony stosunku pracy radnego ma chronić radnego przed szykanami ze strony pracodawcy. Nie pełni funkcji parawanu, za którym można się chronić, mimo ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Burmistrz może być zatrudniony w starostwie

Starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną administracji rządowej, w której zatrudnienie mogłoby skutkować wygaśnięciem mandatu burmistrza.

Konkurs na stanowisko urzędnika nie zawsze kończy się sukcesem

Sankcja nieważności jest instytucją prawną, która eliminuje z obrotu daną czynność prawną lub postępowanie ze skutkiem wstecznym.

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki samorządu terytorialnego

Termin na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia zbliża się nieuchronnie. Polski ustawodawca wciąż nie przyjął przepisów wdrożeniowych. Jeśli do 17 grudnia nie zostaną przyjęte – jednostki samorządu będą stosować je wprost.

Przyznawanie pieniędzy radnym ma swoje granice

Dieta to ekwiwalent utraconych korzyści w związku z pełnieniem funkcji radnego, jej wysokość zaś nie może przekroczyć limitu ustalonego w przepisach.

Skarga wysłana pocztą nie zawsze zostanie rozpatrzona

O zachowaniu terminu do wniesienia skargi na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego decyduje data złożenia skargi organowi gminy, a nie jej nadania w urzędzie pocztowym.

Sąd: obywatel ma prawo zajrzeć do umowy urzędnika

Stanowisko, że umowy o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowią informację publiczną – nie oznacza, że zostaje wyłączona jej ochrona prywatności.