Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych zmieniające podejście w zakresie dokumentowania oraz weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Dokumentacja transakcji za 2018 rok może zostać sporządzona w nowym reżimie (tj. zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r.) albo w starym (zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.) Podjęta decyzja będzie miała nie tylko wpływ na liczbę dokumentowanych transakcji, ale również na elementy, jakie powinny się znaleźć w dokumentacji.

Wybór określonego reżimu wiąże się z koniecznością przyjęcia go w całości. Oznacza to, że nie można dla części transakcji przygotować prostej aktualizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi do tej pory, a dla części przygotować dokumentację lokalną według nowych zasad.

Czytaj też: Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych

Co trzeba wziąć pod uwagę

Aby dokonać właściwego wyboru i ustalić która opcja jest korzystniejsza dla podatnika, należy szczegółowo przeanalizować obowiązki w zakresie cen transferowych według przepisów obowiązujących do końca grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia 2019 r. Analiza powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem wielu czynników. Pod uwagę należy wziąć nie tylko zmiany w zakresie progów transakcyjnych, ale również zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych czy wprowadzenie wyłączeń z obowiązków dokumentacyjnych (w tym wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi pod warunkiem spełnienia określonych wymogów). Dodatkowo, podatnicy muszą pamiętać, że znowelizowane przepisy nakładają na nich obowiązek przygotowania analiz porównawczych dla wszystkich transakcji przekraczających określone progi i podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu (2 mln zł w przypadku transakcji usługowych lub 10 mln zł w przypadku transakcji towarowych i finansowych). Do końca 2018 r. taki obowiązek dotyczył wyłącznie podatników, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym przekroczyły 10 mln euro.

Warto również pamiętać, że w nowym oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, poza potwierdzeniem posiadania dokumentacji cen transferowych, będzie trzeba przede wszystkim wskazać, że transakcje realizowane były na warunkach rynkowych.

Po wybraniu reżimu, w jakim podatnik będzie chciał przygotować dokumentację cen transferowych, trzeba będzie zmierzyć się z jej aktualizacją na 2018 r.

W niniejszym artykule przedstawiamy, z czym dla podatników będzie się wiązała aktualizacja dokumentacji i analiz porównawczych w nowym i starym reżimie.

Dotychczasowe zasady...

- Dokumentacja lokalna

Dokumentacja lokalna, zgodnie z przepisami w zakresie cen transferowych obowiązującymi do końca 2018 r., powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, przed dniem upływu terminu złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Jeśli w roku podatkowym zaszły istotne zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim, to w dokumentacji podatkowej zmiany te powinny zostać uwzględnione.

Przykład

W roku podatkowym w trakcie realizacji transakcji pożyczki dochodzi do udzielenia kolejnej transzy pożyczki lub zmiany wysokości oprocentowania. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do uwzględnienia informacji o tych zmianach w zaktualizowanej dokumentacji.

Co w przypadku, gdy w ramach transakcji nie nastąpiła jednak żadna istotna zmiana w ciągu roku podatkowego ? Czy w takim przypadku dokumentacja również podlega aktualizacji?

Zgodnie z interpretacją ogólną ministra finansów z 28 marca 2018 r. (DCT.8201.6.2018), w takim przypadku dokumentacja również powinna zostać zaktualizowana z uwzględnieniem m.in. aktualnych danych finansowych dotyczących zarówno transakcji, jak i podatnika.

-Analizy porównawcze

Przepisy w zakresie cen transferowych obowiązujące do końca 2018 r. stanowiły, że analizę porównawczą należy aktualizować nie rzadziej niż co trzy lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia przegląd w roku zaistnienia tej zmiany.

W związku z tym, jeżeli analiza porównawcza została przeprowadzona w 2017 r., to powinna ona zostać zaktualizowana dopiero w 2020 r. Oznacza to dla podatników brak wysiłku administracyjnego / ponoszenia kosztów związanych z jej aktualizacją w bieżącym roku.

...i obecne

- Dokumentacja lokalna

W przypadku decyzji o przygotowaniu dokumentacji lokalnej zgodnie z nowym reżimem, aktualizacji będą podlegać nie tylko dane finansowe dotyczące zarówno transakcji, jak i podatnika. Dokumentacja powinna zostać również uzupełniona o nowe elementy wymagane przepisami w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r. Przykładami takich elementów są:

- odniesienie ceny transferowej do wyniku analizy porównawczej, wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły,

- wskazanie istotnych zmian w analizie funkcjonalnej transakcji w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego,

- wskazanie realizowanych restrukturyzacji mających wpływ na podmiot z uwzględnieniem zarówno bieżącego, jak i poprzedniego roku podatkowego,

- w ramach dokumentów formalnych wskazanie interpretacji podatkowych dotyczących transakcji kontrolowanej, wydanych przez administracje państw innych niż Rzeczpospolita Polska.

Natomiast część elementów nie będzie już wymagana w dokumentacji cen transferowych jak np.:

- algorytm kalkulacji wynagrodzenia,

- podział aktywów na bilansowe i pozabilansowe,

- określenie profilu funkcjonalnego podmiotów biorących udział w transakcji kontrolowanej.

W nowych przepisach nie uregulowano odrębnie kwestii aktualizacji lokalnej dokumentacji cen transferowych. Brak konieczności dodatkowej regulacji w tym zakresie został uzasadniony tym, że dokumentacja sporządzana jest za rok obrotowy dla transakcji kontrolowanej, której wartość przekracza progi określone dla danej kategorii. Po zakończeniu każdego roku obrotowego podmiot powiązany powinien więc odrębnie ocenić, dla jakich transakcji kontrolowanych powstał obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i przygotować odpowiednią dokumentację cen transferowych, uwzględniając wszystkie ewentualne zmiany zaistniałe w porównaniu do roku poprzedniego.

- Analizy porównawcze

Analizy danych porównawczych sporządzone przez podatników przed 1 stycznia 2019 r. zachowują moc przez kolejne trzy lata od daty ich sporządzenia, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia ich przegląd w roku zaistnienia tej zmiany.

W związku z tym zarówno pozostanie w starym reżimie, jak i wybór nowego nie wiążą się dla podatników z koniecznością aktualizacji analiz porównawczych przy wskazanym powyżej założeniu.

Podatnicy zadają sobie jednak pytanie, czy w przypadku wykorzystania analizy porównawczej przygotowanej zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., występuje konieczność zmodyfikowania raportu zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od roku 2019 czy poprzedni raport i analiza będą akceptowalne w brzmieniu z 2017 r. Kwestia ta powinna zostać wyjaśniona przez Ministerstwo Finansów w zapowiadanych objaśnieniach. Naszym zdaniem analiza porównawcza powinna być akceptowana przez organy kontrolujące w formie, w jakiej została przygotowana zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca grudnia 2018 r., a modyfikowanie raportu nie powinno być wymagane od podatników. ?

Podstawa prawna:ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

art. 44 ust 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 2193)

rozporządzenie ministra finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 2018 r., poz. 2479)

rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 września 2017 r. w sprawie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 2017 r., poz. 1753)

Marta Klepacz jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w MDDP

Magdalena Marciniak, partner, szef Zespołu Cen Transferowych w MDDP

Dokumentacja cen transferowych za 2018 r. będzie dla podatników kolejnym wyzwaniem. Kluczowe jest podjęcie decyzji, w jakim reżimie ją przygotować, tak aby ograniczyć obowiązki dokumentacyjne oraz koszty ponoszone przez podatnika w związku z przygotowaniem dokumentacji.

Podatnicy będą więc mieli nie lada orzech do zgryzienia. W związku z tym, chociaż termin na przygotowanie dokumentacji został utrzymany do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a wybór reżimu za 2018 r. nie musi być raportowany, nie należy odkładać decyzji na ostatnią chwilę. Warto zastanowić się nad nią właśnie teraz.

Miejmy nadzieję, że są to ostatnie zmiany w zakresie elementów dokumentacji cen transferowych w ciągu najbliższych lat, a kolejne lata będą się wiązały dla podatników wyłącznie z prostą aktualizacją dokumentacji cen transferowych raz do roku i aktualizacją analiz porównawczych raz na trzy lata.

Należy przy tym podkreślić, że zmiany od 1 stycznia 2019 r. są ukierunkowane przede wszystkim na zabezpieczenie i potwierdzenie rynkowego charakteru transakcji. Chociaż okres przejściowy odnosi się jedynie do obowiązków dokumentacyjnych, a pozostałe zmiany zostały wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. jak np. safe harbours i raportowanie TP-R, to warto zastanowić się nad przygotowaniem do zmian już teraz.