Śpiewak bez wyroku, do akcji wkroczy prokuratura

Sąd II instancji prawomocnie umorzył postępowanie z prywatnego oskarżenia warszawskiego aktywisty o zniesławienie Jacka Majchrowskiego.

Urzędowi wolno pakować i zaszyfrować decyzję. NSA o e-doręczeniu

O tym, od kiedy biegnie termin do wniesienia odwołania przy e-doręczeniu, decyduje jego urzędowe potwierdzenie podpisane przez adresata.

Ustalenie istnienia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy niedopuszczalne

Niezaprotokołowanie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy jako podjętej oznacza jej niepodjęcie – uznał Sąd Najwyższy.

TSUE wskazuje, kiedy policja można zbierać dane genetyczne i biometryczne

Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej jest niezgodne z prawem unijnym - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Ingerencja w prawo własności musi być proporcjonalna

Wprowadzenie zakazu zabudowy kubaturowej musi mieć swoje uzasadnienie w materiałach planistycznych.

Można sprawdzić, jak motywuje się nauczycieli

Powołując się na ochronę prywatności, nie można odmówić udostępnienia informacji o nauczycielskich wynagrodzeniach.

Uchwale zarządu powiatu zabrakło uzasadnienia

Sprawy dotyczące konkursów na nieodpłatną pomoc prawną podlegają właściwości sądów administracyjnych.

Sąd: Urzędnik nie jest od badania konstytucyjności podatków

Podczas wydawania interpretacji indywidualnych fiskus nie jest kompetentny do dokonywania oceny zgodności danych przepisów z ustawą zasadniczą.

W sprawie nazwy ulicy mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć

Rada gminy, przeprowadzając konsultacje, powinna pamiętać, aby stanowiły one rzeczywisty instrument partycypacji społeczeństwa w ważnych dla niego zagadnieniach.

Ośrodek pomocy to nie dom podopiecznego

Pobyt w placówce opiekuńczo-leczniczej nie ma charakteru zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym i nie może być uznany za miejsce pobytu stałego.

Radca prawny nie płacił czynszu za prywatną dzierżawę. Jest decyzja SN

Samorządy zawodowe mogą karać dyscyplinarnie swoich członków, ale muszą trzymać się definicji czynów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Sąd Unii Europejskiej: klub żużlowy przegrał ze spółką. Poszło o nazwę Falubaz

Sąd Unii Europejskiej podtrzymał decyzję Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), która unieważniła znak towarowy ze względu na działanie rejestrującego w złej wierze.

Stolica wygrała spór o legalne picie na bulwarach wiślanych

Uchwała zezwalająca na publiczne spożywanie trunków nad Wisłą w Warszawie jest ważna.

Gminna spółka bez wpływu na rynek - NSA o konkurencji

Nie narusza zasad konkurencji utworzenie przez kilka samorządów nowej firmy gospodarującej odpadami – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sąd nakazał deweloperowi zwrot podwójnego zadatku

Zastrzeżenie zadatku w umowie deweloperskiej niesie konsekwencje dla obu stron, nie tylko dla nabywców. Deweloperzy zdają się o tym zapominać.

Działania marketingowe agenta a powstanie zakładu podatkowego

Brak formalnego pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu spółki zagranicznej przez jej agenta działającego w Polsce nie wyklucza ukonstytuowania się zakładu podatkowego tej spółki w związku z działalnością marketingową jej agenta.

Błąd płatnika przy rozliczaniu licytacji naprawi sam dłużnika

To podatnik ma uprawnienie do sporządzenia korekty faktury wystawionej nieprawidłowo przez komornika, co jest konieczne do złożenia wniosku o nadpłatę.

Nie ma podstaw do różnicowania skutków podatkowych

Do kosztów finansowania dłużnego w przypadku transakcji dept push down należy zaliczyć także ujemne różnice kursowe powstające ze spłaty pożyczki zaciągniętej w walucie obcej.