Od darmowego kateringu należy się podatek

Pracodawca musi naliczyć przychód pracownikowi, któremu funduje wyżywienie.

Fiskus nie weźmie CIT od spółki, która pozbyła się auta

Nieodpłatne przekazanie firmowego samochodu wspólnikom nie powoduje powstania przychodu.

Kiedy odpisy na fundusz utworzony na cele inwestycyjne są kosztem

Jednym z warunków utworzenia funduszu na cele inwestycyjne, na którego rzecz wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jest utworzenie go z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy, w którym został on utworzony. Nie chodzi o jakikolwiek zysk, lecz o ten osiągnięty w określonym przedziale czasowym, tj. w roku bezpośrednio poprzedzającym rok, podatkowy, w którym fundusz został utworzony.

Fiskus honoruje dowody zakupu z internetowej platformy

Przedsiębiorca może rozliczyć koszty na podstawie potwierdzenia zawarcia transakcji wystawionego przez portal sprzedażowy.

Notariusz rozliczy odsetki od kredytu na mieszkanie

Nie można już amortyzować lokali mieszkalnych. Ale nie ma zakazu zaliczania do kosztów innych wydatków.

Bez zatwierdzenia układu nie ma podatkowej korzyści

Przedsiębiorca nie rozliczy wierzytelności w kosztach, jeśli nie doszło do jej skutecznego umorzenia.

Sprzedaż aparatury medycznej bez VAT

Szpital sprzedający tomograf komputerowy nie zapłaci podatku od towarów i usług.

„Delegacje” wypłacane zleceniobiorcom bez PIT

Należności z tytułu delegacji (w tym diet oraz ryczałtów za nocleg z tytułu podróży) wypłacone zleceniobiorcy są jego przychodem, który jednak jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Na zleceniodawcy nie ciążą zatem obowiązki płatnika (tj. obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek).

Jak rozliczyć import usług finansowych

Prowizja pobrana przez operatora płatności elektronicznych jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę finansową, korzystającą ze zwolnienia z VAT.

Rozliczysz karę w kosztach, jeśli spóźniłeś się przez COVID

Spółka odliczy od przychodu kwoty zapłacone klientowi za nieterminowe wykonanie umowy. Pod warunkiem, że opóźnienie powstało wskutek epidemii koronawirusa.

Rehabilitacja w kosztach firmy od fotowoltaiki? Wiemy, co na to skarbówka

Przedsiębiorca zakładający fotowoltaikę nie rozliczy w biznesie wydatków na podreperowanie kolana. Fiskus twierdzi, że zdrowie to jego prywatna sprawa.

Nie każdy wyjazd dla pracowników można uznać za koszty

Firma nie rozliczy w podatkowych kosztach wycieczki dla kadry kierowniczej, jeśli była na niej głównie rozrywka.

Szkoła nie musi naliczać PIT uczestnikom wycieczki

Pracownik biorący udział w wyjazdach integracyjnych sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie uzyskuje z tego tytułu przychodu.

Członek zarządu wystawi spółce fakturę za usługi doradcze

Eksperckie doradztwo, które na podstawie zawartej umowy jest wykonywane na rzecz spółki przez członka zarządu, stanowi świadczenie usług na gruncie VAT.

Wycieczka do Hiszpanii zachęca do większych zakupów

Firma może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na nagrodę w programie motywacyjnym dla klientów.

Kiedy WNT transakcyjne, a kiedy nietransakcyjne

Przemieszczanie towarów do magazynu w Polsce stanowi transakcyjne WNT, nawet jeżeli własność przechodzi na kontrahenta dopiero po zakończonym transporcie i po wykonaniu usług przez podmiot trzeci. Istotne jest, aby przemieszczenie z innego kraju UE nastąpiło w celu wykonania uprzednio zawartej umowy sprzedaży z kontrahentem.

Skarbówka nie akceptuje mocnych trunków

Przedsiębiorca nie rozliczy w podatkowych kosztach wydatków na alkohol dla kontrahentów. Nawet jeśli jest w torbie z jego logo.

Zamiast etatu firma z liniowym PIT, ale tylko z nowymi obowiązkami

Samozatrudnieni mogą płacić 19-proc. podatek. Skarbówka się na to zgadza.