Ile odpowiedzialności zarządu za przeprowadzenie pełnej dematerializacji akcji

Spółki już teraz podejmują działania związane z przeprowadzeniem dematerializacji. I tak do 30 września powinno było nastąpić pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Kodeks karny to nie narzędzie do osiągania politycznych celów - Michał Laskowski

Spróbujmy nie traktować prawa karnego jako narzędzia do osiągania politycznych celów.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 8 marca 2019 r. (GIP-GBI.0701.24.2019.2) w sprawie kwalifikacji wysłania pracownika jako delegowania lub podróży służbowej

Czasowego delegowania na terytorium innego państwa celem świadczenia usług nie należy mylić z zagraniczną podróżą służbową. Są to zasadniczo dwie odrębne od siebie instytucje, które jedynie przy zachowaniu określonych warunków mogą zaistnieć obok siebie w ramach jednego stosunku pracy.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z 19 grudnia 2018 r. w sprawie potrąceń z przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2019 r.

W aktualnym stanie prawnym – zgodnie z art. 833 § 1 k.p.c. wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy. Art. 833 § 2 k.p.c. stanowi natomiast, że przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Odciski palców jako dane osobowe przy marketingu

Trudno sobie wyobrazić, aby odcisk linii papilarnych był niezbędny dla skuteczności akcji marketingowych. Dlatego firma, która w tych celach zbierałaby takie dane osobowe klientów, może narazić się na zarzut naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Przegonić Hunów z firm! Komentarz Ewy Usowicz

Trzeba się bić – nie tylko na co dzień, by firma dobrze funkcjonowała, ale też „od święta", gdy trafi się jej nalot kontrolerów.

niepełnosprawni: miasto dowiezie dzieci do każdej szkoły

Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego zdecydował ostatecznie, że gmina pokryje koszt transportu dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa". Na początku roku szkolnego sprawa wzbudziła kontrowersje, ponieważ gmina uznała, że nie jest jej obowiązkiem zapewnienie transportu uczniów.

Umowa o dzieło - kiedy trzeba zapłacić składki na ZUS

Jeśli umowę o dzieło zamawiający zawiera z osobą, która nie jest jego pracownikiem, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów z tego kontraktu.

Badana spółka wciąż ma prawo do uproszczeń

Firma, która już wie, że będzie musiała poddać badaniu przez biegłego swoje sprawozdanie za 2016 r., nie musi automatycznie przekształcać umów leasingu z operacyjnego na finansowy.

Studia podyplomowe dla administratorów bezpieczeństwa informacji

Jednym z rezultatów porozumienia podpisanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Polską Akademię Nauk jest uruchomienie studium podyplomowego „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji”.

Dane osobowe i ich skuteczna ochrona

W czwartek, 28 maja Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podsumuje V edycję programu skierowanego do szkół, uczniów i nauczycieli, którego celem było wypracowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony danych.

Dokumenty kierowane do rady gminy mogą stać się informacją publiczną

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy.

Składki ZUS a urlop wychowawczy: Abonament medyczny wolny od składek bo nie stanowi przychodu

Wartość pakietu na usługi lekarskie, zapewnionego przez zakład pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, nie stanowi dla niego oskładkowanego przychodu. Prawo do tego rodzaju świadczeń nie przysługuje bowiem za okres pracy, lecz z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Nie ma podatku od niższego czynszu

Osoba, która mniej płaci za zakładowe mieszkanie nie uzyskuje podatkowego przychodu.

Regulamin to nie miejsce na zakazy dla psów

Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku ciążące na właścicielu nieruchomości nie mogą zostać sformułowane w dowolnej formie.

Dostawca maszyn i urządzeń budowlanych nie jest podwykonawcą

Ochroną z Kodeksu cywilnego nie są objęci dostawcy maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych.

Co wolno dyrektorowi szkoły, tego nie wolno radzie

Rada nie może podejmować uchwał ingerujących w wyłączne kompetencje dyrektora szkoły do dokonywania wobec nauczycieli wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

ZUS: Ustawowy limit odprawy nie dotyczy zwolnienia ze składek

Jedynym warunkiem koniecznym, aby odprawa pieniężna była zwolniona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w konsekwencji też zdrowotne) jest to, aby istniał bezpośredni związek między wypłatą tego świadczenia a rozwiązaniem stosunku pracy. Bez znaczenia pozostaje wysokość tej należności. Oznacza to, że także odprawa w wysokości wyższej niż równowartość 15-krotności minimalnego wynagrodzenia jest w całości wolna od ubezpieczeniowych opłat.