Przy zwolnieniu z ZUS kart przedpłaconych ważne są warunki pracy

Tylko w przypadku zatrudnionych w warunkach uciążliwych całkowita wartość kart przedpłaconych jest zwolniona ze składek ZUS.

Status studenta nie zawsze zwalnia ze składek ZUS

Wynagrodzenie za okres, w którym dana osoba posiada status studenta, nie jest automatycznie zwolnione z ZUS. Wprost przeciwnie. Liczy się czas wypłaty tego wynagrodzenia.

ZUS należny od części darowanego długu

Częściowo umorzona pożyczka udzielona przez pracodawcę, który nie ma statusu instytucji finansowej, podlega oskładkowaniu – uznał organ rentowy.

Jaki kurs waluty zastosować przy korekcie cen transferowych

Dla celów ustalenia wysokości przychodów podatkowych kwota wynikająca z wystawionej faktury korygującej powinna zostać przeliczona na złote z zastosowaniem średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przyjętego do przeliczenia faktury pierwotnej.

Przymusowy urlop przez awarię tylko wyjątkowo

Nawet w czasie przestoju w działaniu firmy pracodawca nie może narzucić terminu urlopu wypoczynkowego pracownikom, poza dwoma odstępstwami.

Ile odpowiedzialności zarządu za przeprowadzenie pełnej dematerializacji akcji

Spółki już teraz podejmują działania związane z przeprowadzeniem dematerializacji. I tak do 30 września powinno było nastąpić pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Stanowisko GIP z 10 października 2019 r. ws. zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca na terytorium RP, udzielonego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 10 października 2019 r. (znak: GIP-GBI.0701.163.2019.2), wydane po konsultacji z Departamentem Legalizacji Pobytu w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca na terytorium RP, udzielonego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Kodeks karny to nie narzędzie do osiągania politycznych celów - Michał Laskowski

Spróbujmy nie traktować prawa karnego jako narzędzia do osiągania politycznych celów.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 8 marca 2019 r. (GIP-GBI.0701.24.2019.2) w sprawie kwalifikacji wysłania pracownika jako delegowania lub podróży służbowej

Czasowego delegowania na terytorium innego państwa celem świadczenia usług nie należy mylić z zagraniczną podróżą służbową. Są to zasadniczo dwie odrębne od siebie instytucje, które jedynie przy zachowaniu określonych warunków mogą zaistnieć obok siebie w ramach jednego stosunku pracy.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z 19 grudnia 2018 r. w sprawie potrąceń z przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2019 r.

W aktualnym stanie prawnym – zgodnie z art. 833 § 1 k.p.c. wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy. Art. 833 § 2 k.p.c. stanowi natomiast, że przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.