W wykazie pracowników, który należy sporządzić w celu wyliczenia wnioskowanej pomocy oraz zachować w celu okazania na żądanie wojewódzkiego urzędu pracy, który jest plikiem programu Excel, w kolumnie L zatytułowanej „wymiar czasu pracy" należy wpisać średnią wartość etatu obliczonego jako stosunek liczby godzin poświęconych na wykonanie przez zleceniobiorcę zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku do liczby godzin pracownika pozostającego w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, wyliczonych zgodnie przepisami kodeksu pracy w tym samym okresie. Jest to generalna zasada, od której oczywiście mogą być wyjątki. Wskutek wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionych w związku  z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, może bowiem mieć miejsce sytuacja, kiedy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie mogła świadczyć pracy na rzecz przedsiębiorcy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku i nie poświęciła żadnej godziny na wykonanie zlecenia (np. wskutek zamknięcia zakładu gastronomicznego).

Dlatego też, w przypadku gdy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku pracownik zatrudniony na umowie zlecenie nie świadczył pracy (nie przepracował żadnej godziny) lub liczba godzin na wykonanie zlecenie uległa zmniejszeniu wskutek wprowadzenia ww. ograniczeń, należy wyliczyć wymiar czasu pracy z ostatniego miesiąca, kiedy pracownik zatrudniony na umowie zlecenie faktycznie świadczył pracę w warunkach braku ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. 

Natomiast w zakresie wysokości wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w sytuacji opisanej wyżej należy wpisać wynagrodzenie z tego miesiąca nawet w przypadku, gdy wynosiło „zero” złotych. W przypadku gdy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku pracownik zatrudniony na umowie zlecenie nie świadczył pracy (nie przepracował żadnej godziny), należy wyliczyć wymiar czasu pracy z ostatniego miesiąca, kiedy pracownik zatrudniony na umowie zlecenie faktycznie świadczył pracę.

Takie stanowisko zostało już przekazane infolinii urzędów pracy "Zielona Linia" oraz wszystkim Wojewódzkim Urzędom Pracy.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 15gga ust. 26 tzw. tarczy 6.0 wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników można składać do 28 lutego 2021 r. i pomoc będzie przysługiwała za luty, marzec i kwiecień.