Już obowiązują: 10 czerwca 2023

11 CZERWCA • rozporządzenie ministra zdrowia z 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (DzU z 10 maja 2023 r., poz. 886)

Za awanturę na lotnisku policjant dostał dyscyplinarkę

Dyscyplinarki dla policjanta, który został obwiniony o awanturowanie się na lotnisku nie można opierać tylko na stanowisku strażników granicznych. Ich twierdzenia należy skonfrontować ze stanowiskiem obwinionego.

Od darmowego kateringu należy się podatek

Pracodawca musi naliczyć przychód pracownikowi, któremu funduje wyżywienie.

Fiskus nie weźmie CIT od spółki, która pozbyła się auta

Nieodpłatne przekazanie firmowego samochodu wspólnikom nie powoduje powstania przychodu.

Ważny dla frankowiczów wyrok TSUE: jak oddzielić kredyt konsumencki od niekonsumenckiego

W mieszanym kredycie frankowym cel gospodarczy nie może dominować. To sedno czwartkowego wyroku TSUE, ważnego dla sporej grupy kredytobiorców i dla sędziów orzekających w sprawach frankowych.

Podatek cukrowy: fiskus nie może wymagać od e-sklepów niemożliwego

Market online, który zastrzega, że nie handluje hurtowo i zakazuje odsprzedaży swoich towarów, nie zapłaci podatku cukrowego od napoju sprzedanego przez internet przedsiębiorcy na fakturę.

Znęcanie się nad zwierzęciem

Jak przybliżył Trybunał Konstytucyjny w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. DzU z 2022 r., poz. 572 z późn. zm., dalej jako u.o.z.), podkreśla się, że zwierzę jako istota żyjąca i zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą.

Sąd: Subiektywne odczucia klienta nie wpływają na kwalifikację

Na potrzeby daniny od sprzedaży detalicznej ustawodawca stworzył fikcję prawną. I za każdym razem, gdy w ramach jednej transakcji dochodzi do sprzedaży towarów i usług, które nie zostaną odrębnie zaewidencjonowane, to cała stanowi sprzedaż towarów.

Sąd: Niejasna regulacja nie może szkodzić podatnikowi

Gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uniemożliwienie odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to taka regulacja zostałaby wprost wskazana w przepisach.

Kiedy odpisy na fundusz utworzony na cele inwestycyjne są kosztem

Jednym z warunków utworzenia funduszu na cele inwestycyjne, na którego rzecz wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jest utworzenie go z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy, w którym został on utworzony. Nie chodzi o jakikolwiek zysk, lecz o ten osiągnięty w określonym przedziale czasowym, tj. w roku bezpośrednio poprzedzającym rok, podatkowy, w którym fundusz został utworzony.

Służba i praca w cywilu uprawnia do jednej emerytury

Żołnierzowi, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed 1999 r., a część kariery przepracował w cywilu i opłacał składki do ZUS, przysługuje jedno świadczenie – uznał we wtorek Sąd Najwyższy.