Tag:

Prawo pracy

Powiązane

Praca

Firma musi być gotowa do udzielania pierwszej pomocy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom warunki gwarantujące pracę, która nie zagraża ich życiu i zdrowiu. W tym zakresie mieści się m.in. edukacja oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

Joanna Kalinowska: Temat pierwszej pomocy mocno aktualny

W sytuacji wojny w Ukrainie i możliwych prowokacji na terenie Polski, warto odświeżyć firmowe zasady ratowania życia.

Sygnaliści: postępowania wyjaśniające prowadzone według własnych reguł

Pracodawcy i organy publiczne będą mieć dość dużą swobodę w ukształtowaniu zasad prowadzenia postępowań wyjaśniających. Pozwoli to organizacji przyjąć rozwiązania najwłaściwsze z punktu widzenia jej specyfiki.

Badania wstępne nie wystarczą do wydłużenia godzin pracy

Lekarz medycyny pracy może zgodzić się, by wobec osoby niepełnosprawnej pracodawca nie stosował ograniczeń dotyczących czasu pracy. Ale dopiero po jej zatrudnieniu.

Czy przyjacielskie stosunki uzasadnią odmowę zeznań w sądzie pracy?

Wezwany jako świadek w sprawie nie może odmówić stawienia się w sądzie czy składania zeznań powołując się na przyjacielskie stosunki z osobą, z którą firma się sądzi. W przeciwnym razie grozi mu grzywna a nawet areszt.

Wiek przedemerytalny nie chroni kuratora sądowego przed przeniesieniem

Konieczność uzyskania zgody na przeniesienie czy delegowanie kuratora sądowego do innego sądu nie dotyczy osób, które osiągną wiek emerytalny w ciągu najbliższych czterech lat.

Wypłata wynagrodzenia ze zlecenia nie wymaga pokwitowania

Potwierdzeniem na rozliczenie się ze zleceniobiorcą może być każdy środek dowodowy, a nie tylko pisemne poświadczenie. Ale w razie sporu to zleceniodawca musi wykazać, że zapłacił za pracę.

Incydenty z obszaru HR zdominują kanały zgłoszeń sygnalistów

Naruszenia prawa pracy staną się częścią ustawowego katalogu zgłoszeń. Podmioty, które nie planowały ich uwzględnić w systemie whistleblowing, muszą zredefiniować budowany system.

Sąd przyjrzy się firmowemu dochodzeniu

Odpowiednio przeprowadzone wewnętrzne postępowanie wyjaśniające dotyczące zgłoszenia dyskryminacji czy mobbingu pomoże obronić się przed zarzutami pracowników.

Psychopata niszczy firmę od środka

Jeżeli organizacja zignoruje sygnały nadużyć i nie włączy działań zaradczych, może to spowodować trwały odpływ kadr, negatywny PR oraz niezagospodarowane wakaty.