Stanowisko GIP z 10 października 2019 r. ws. zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca na terytorium RP, udzielonego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 10 października 2019 r. (znak: GIP-GBI.0701.163.2019.2), wydane po konsultacji z Departamentem Legalizacji Pobytu w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca na terytorium RP, udzielonego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Publikacja: 14.11.2019 01:56

(...) Zagadnienie to regulują art. 127-138 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (DzU z 2018 r., poz. 2094 z późn. zm.), uwzględniające postanowienia dyrektywy Rady 2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (DzU UE L 2009.155.17).

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 i 2 tej dyrektywy, w ciągu pierwszych dwóch lat legalnego zatrudnienia posiadacza niebieskiej karty UE w danym państwie członkowskim jego dostęp do rynku pracy ogranicza się do wykonywania za wynagrodzeniem pracy spełniającej warunki przyjęcia określone w art. 5 dyrektywy. Po tych pierwszych dwóch latach, państwa członkowskie mogą przyznać danym osobom prawa w zakresie dostępu do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji równe prawom obywateli tych państw.

W ciągu pierwszych dwóch lat legalnego zatrudnienia posiadacza niebieskiej karty UE w danym państwie członkowskim zmiany pracodawcy wymagają uzyskania uprzedniego pisemnego zezwolenia właściwych organów państwa członkowskiego pobytu zgodnie z procedurami krajowymi oraz z terminami określonymi w art. 11 ust. 1 dyrektywy. Zmiany, które mają wpływ na warunki przyjęcia, wymagają uprzedniego powiadomienia o nich lub – jeżeli tak stanowi prawo krajowe – uprzedniego zezwolenia. Po tych pierwszych dwóch latach, gdy zainteresowane państwo członkowskie nie korzysta z możliwości ustanowionej w ust. 1 w odniesieniu do równego traktowania, dana osoba powiadamia, zgodnie z procedurami krajowymi, właściwe organy państwa członkowskiego pobytu o zmianach, które mają wpływ na warunki określone w art. 5 dyrektywy.

Przytoczone przepisy dyrektywy 2009/50/WE zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego w treści art. 135 powołanej ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z art. 135 ust. 2 tej ustawy, bez zmiany zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji cudzoziemiec, w okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tego zezwolenia, nie może rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, nie może zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony, jak również nie można mu wypłacać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu.

W myśl art. 135 ust. 1 cytowanej ustawy, zmiana ww. zezwolenia może być dokonana w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, zamierza zmienić stanowisko lub będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Z powyższych regulacji wynika, że dopuszczają one zmianę stanowiska oraz podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po upływie 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – bez konieczności zmiany treści tego zezwolenia przez wojewodę.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że art. 134 ust. 1 i 1a ustawy o cudzoziemcach zobowiązuje obcokrajowca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji do pisemnego zawiadomienia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy – wojewody, który udzielił tego zezwolenia. Jeżeli zezwolenia udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, zawiadomienie to powinno być skierowane do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji.

Mając powyższe na względzie, spośród rozwiązań proponowanych w e-mailu, w ocenie Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP za prawidłowy, co do zasady, należy uznać pogląd 1.

Jednocześnie informujemy, że właściwą merytorycznie instytucją w zakresie przepisów dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców, w tym również wydawanych w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jest Urząd do Spraw Cudzoziemców. Z wyjaśnień uzyskanych w Departamencie Legalizacji Pobytu tego Urzędu wynika, że powyższe rozwiązanie (zmiana podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi i powiadomienie o tym wojewody) będzie wystarczające jedynie w sytuacji, gdy cudzoziemiec i nowy podmiot powierzający mu wykonywanie pracy spełniają wszystkie wymagania określone w art. 127 pkt 1-3 ustawy o cudzoziemcach, będące przesłankami wydania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (w szczególności, gdy praca wykonywana w nowym podmiocie mieści się w ustawowym zakresie takiego zawodu). W przeciwnym razie legalną pracę w tym nowym podmiocie cudzoziemiec może podjąć na ogólnych zasadach wynikających z przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce, np. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w tym podmiocie (w takiej sytuacji, powiadamiając wojewodę o zmianie podmiotu powierzającego pracę, cudzoziemiec powinien równocześnie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w nowym podmiocie).

Urząd do Spraw Cudzoziemców wskazuje, że w takim przypadku wojewoda, co do zasady, powinien cofnąć cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, ponieważ ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy (art. 101 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach). Z dalszych wyjaśnień tego Urzędu wynika, że zgodnie z przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego ważne zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zezwolenie na pracę (lub ewentualnie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – w przypadku obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Armenii). Jednakże w przypadku, gdy cudzoziemiec nie realizuje celu pobytu nie może to być sytuacja trwała, albowiem – jak już wskazano – istnieć będzie wówczas podstawa do cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy wydane w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

(...) Zagadnienie to regulują art. 127-138 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (DzU z 2018 r., poz. 2094 z późn. zm.), uwzględniające postanowienia dyrektywy Rady 2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (DzU UE L 2009.155.17).

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 i 2 tej dyrektywy, w ciągu pierwszych dwóch lat legalnego zatrudnienia posiadacza niebieskiej karty UE w danym państwie członkowskim jego dostęp do rynku pracy ogranicza się do wykonywania za wynagrodzeniem pracy spełniającej warunki przyjęcia określone w art. 5 dyrektywy. Po tych pierwszych dwóch latach, państwa członkowskie mogą przyznać danym osobom prawa w zakresie dostępu do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji równe prawom obywateli tych państw.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN