Na wokandy sądów administracyjnych trafia coraz więcej sporów o prawo do kosztów podatkowych w przypadku przejęcia umów leasingu. Pojawia się właśnie realna szansa na ostateczne rozwianie wątpliwości, zwłaszcza że w orzecznictwie ukształtowały się dwa przeciwstawne stanowiska. W środę Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił o ich rozstrzygnięcie uchwałą.

Co z kontynuacją odliczeń

Sprawa dotyczy stanu prawnego obowiązującego do 1 stycznia 2013 r. Niemniej ze względu na powszechność umów leasingu w obrocie gospodarczym i znaczne wartości ich przedmiotu wiele firm wciąż boryka się ze skutkami niekorzystnej wykładni.

Przykładem może być spółka, w sprawie której skład orzekający postanowił zawnioskować o uchwałę. We wniosku o interpretację podatniczka zapytała o podatkowe skutki cesji leasingu. Sama uważała, że jeśli nastąpi zmiana osoby finansującego w trakcie trwania umowy leasingu, to bez względu na upływ normatywnego okresu amortyzacji umowa nadal będzie spełniała warunki z art. 17b ust. 1 ustawy o CIT.

W konsekwencji również korzystający – mimo zmiany podmiotu finansującego w trakcie trwania umowy przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawarcia i po upływie tego okresu – będzie nadal uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pełnej kwoty czynszu należnego z tytułu używania przedmiotu leasingu.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. W jego ocenie znaczenie ma zmiana przepisów o CIT. Urzędnicy tłumaczyli, że do 31 grudnia 2012 r. zmiana umowy w sytuacji, gdy finansującym zostaje nowa firma, nie wystarczała do uznania, że po zmianie nowy finansujący powinien być traktowany jak pierwotna strona umowy leasingu operacyjnego.

To stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał jednak, że w sprawie niezbędne jest podjęcie uchwały w poszerzonym składzie. Zapytał, czy w świetle art. 17a pkt 1 i 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. po zmianie jednej ze stron umowy leasingu dokonanej w trakcie trwania podstawowego okresu umowy, a przy niezmienionych pozostałych jej postanowieniach, zachodzi konieczność oceny na nowo zgodności warunków umowy z kryteriami wymienionymi w art. 17b ust. 1. Czy też zmiana taka pozostaje bez wpływu na dotychczasową kwalifikację stosunku prawnego, a w konsekwencji i na skutki podatkowe wynikające z umowy pierwotnej.

Rozbieżne stanowiska

Jednym z głównych powodów tej decyzji okazała się rozbieżność w orzecznictwie. Jak zauważył sędzia NSA Krzysztof Winiarski, w stanie prawnym obowiązującym do 1 stycznia 2013 r. ani przepisy ustawy o CIT, ani ordynacji podatkowej nie regulowały kwestii następstwa prawnego w przypadku cesji umowy leasingu. Regulacje takie zawierał jedynie kodeks cywilny.

W orzecznictwie wykształciły się dwa przeciwstawne poglądy. Część składów orzekających Naczelnego Sądu Administracyjnego uznawała, że zmiana po stronie podmiotowej wymaga na nowo oceny spełnienia warunków przez umowę leasingu (np. II FSK 1332/11, II FSK 1484/11, II FSK 2392/13).

Inne zaś uważały, że zmiana jednej ze stron umowy leasingu pozostaje bez wpływu na kwalifikację i określenie skutków podatkowych wynikających z pierwotnej umowy (np. II FSK 1755/10, II FSK 1687/10, II FSK 1787/13). I te składy orzekające uważały, że zmiana od 1 stycznia 2013 r. miała charakter wyłącznie interpretacyjny.

sygnatura akt: II FSK 3362/13

Opinia

Michał Wojtas, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii EOL

Wystąpienie o uchwałę siedmiu sędziów NSA jest dobrą informacją dla tych wszystkich podatników, którzy prowadzą spory z organami podatkowymi kwestionującymi koszty podatkowe w postaci zapłaconych rat leasingowych od przejętych umów leasingów. W wielu restrukturyzacjach, np. po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do innej spółki, nie da się uniknąć podpisania cesji umowy leasingu, bo nie ma następstwa prawnego. Nie powinno to prowadzić do tak negatywnych skutków podatkowych, jakie wywodzą organy i część sądów administracyjnych. Trudno znaleźć przekonujące podatników argumenty, skoro dla nich cel ponoszonych kosztów nie zmienił się i był oczywisty.