Tag: Orzecznictwo Sądów i Trybunałów

Sąd: Nabywca będzie miał te same uprawnienia, co sprzedający

W razie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie sukcesji kupujący nabywa wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki w zakresie VAT. W związku z tym tylko kupujący ma prawo do ewentualnego skorygowania faktur sprzedaży wystawionych przez zbywcę i do obniżenia podstawy opodatkowania.

NSA: Darowizna z majątku osobistego nie podlega opodatkowaniu

Przekazanie udziałów nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. „exit tax”).

Ustalenie istnienia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy niedopuszczalne

Niezaprotokołowanie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy jako podjętej oznacza jej niepodjęcie – uznał Sąd Najwyższy.

Ingerencja w prawo własności musi być proporcjonalna

Wprowadzenie zakazu zabudowy kubaturowej musi mieć swoje uzasadnienie w materiałach planistycznych.

Można sprawdzić, jak motywuje się nauczycieli

Powołując się na ochronę prywatności, nie można odmówić udostępnienia informacji o nauczycielskich wynagrodzeniach.

Uchwale zarządu powiatu zabrakło uzasadnienia

Sprawy dotyczące konkursów na nieodpłatną pomoc prawną podlegają właściwości sądów administracyjnych.

Sąd: Zastępcę dyrektora trzeba wskazać właściwie

Organ prowadzący szkołę nie jest uprawniony do modyfikowania czy też zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Sąd: Urzędnik nie jest od badania konstytucyjności podatków

Podczas wydawania interpretacji indywidualnych fiskus nie jest kompetentny do dokonywania oceny zgodności danych przepisów z ustawą zasadniczą.

Sama informacja wystarczy tylko przy przyznanym świadczeniu

Odmowa przyznania dodatku osłonowego w części objętej wnioskiem musi mieć formę decyzji administracyjnej.

Muzeum może odliczyć cały podatek VAT

Instytucja kultury odpisze pełen VAT od inwestycji, nawet jeśli część biletów wstępu przekazuje bezpłatnie – uznał sąd.