Tag:

Orzecznictwo Sądów i Trybunałów

Spółce także przysługuje ochrona przed szkalowaniem w sieci

Sąd Najwyższy uznał, że osoba prawna też może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną np. przez pracownika komentarzami w internecie.

Odbieranie bioodpadów musi być zorganizowane

Rada może w uchwale rozszerzyć katalog odpadów przyjmowanych w odpowiednich punktach, ale nie może go zawęzić.

Jak należy ustalać opłaty za zajęcie pasa drogowego

Zróżnicowanie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego jest możliwe tylko przy zastosowaniu ustawowych kryteriów.

Fiskus ma rację co do skutków sporów z frankowiczami w CIT

Zwrot odsetek oraz innych opłat związanych ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanej do innej waluty nie są kosztem banku.

Kiedy budowla jest opodatkowana

Wiaty przystankowe, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Radni nie mogą dowolnie poprawiać budżetu

Rada nie może wprowadzać do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową zmian wykraczających poza zakres przedmiotowy projektu.

Pozorność pracowniczego zatrudnienia członka zarządu spółki z o.o.

Decydujące znaczenie dla oceny charakteru stosunku prawnego łączącego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z członkiem jej zarządu ma treść tego stosunku i warunki jego realizacji.

ZUS nie może kwestionować sposobu badania sytuacji socjalnej pracowników

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) sprawdza prawidłowość wyłączenia z podstawy wymiaru składek świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚŚ) na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r.

Presja to nie groźba

Samo przedstawienie pracownikowi informacji o zwolnieniu nie będzie stanowić groźby bezprawnej.

Nie tak łatwo pozbawić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Jeżeli pracodawca nie dokłada starań, by pracownicy korzystali z urlopu wypoczynkowego w naturze, to w razie rozwiązania umowy ma obowiązek wypłacić za niewykorzystane dni ekwiwalent pieniężny.