Tag: Finanse w Firmie

Procedury whistleblowingowe wskazane także w firmach MŚP

Choć co do zasady małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą do tego zobowiązane, powinny wdrożyć procedurę przeciwdziałającą nadużyciom. Decydując się na taki krok, muszą go wykonać zgodnie z przepisami.

Na składce można sporo oszczędzić

Pracodawcy mają czas tylko do końca 2023 r., aby przeanalizować poprawność dokumentacji i odzyskać ewentualne nadpłaty w składce wypadkowej nawet za kilkanaście lat wstecz. A to często są duże pieniądze.

Wnosząc o ugodę też trzeba liczyć się z kosztami

Jeżeli ze strony pracodawcy wnioskującego o próbę ugodową nikt nie stawi się na posiedzenie pojednawcze, sąd może go obciążyć kosztami, w tym kosztami zastępstwa procesowego przeciwników.

Pracodawca pośrednikiem w transferze środków pomiędzy rachunkami PPK pracownika

Oszczędności uczestnika PPK mogą być przeniesione na jego inny rachunek PPK za pośrednictwem pracodawcy. Tak jest w razie zatrudnienia nowego pracownika lub zmiany przez firmę instytucji finansowej zarządzającej planem kapitałowym.

VAT a wniesienie aportu – ustalenie podstawy opodatkowania

Po weryfikacji czy dana czynność wniesienia wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, niekorzystającą ze zwolnienia od niego, kluczowym aspektem jest ustalenie ewentualnej podstawy opodatkowania dokonanej czynności.

Budżetowanie partycypacyjne w przypadku ekspansji zagranicznej

Lottie Graphite to producent drewnianych kredek i ołówków. Siedziba firmy znajduje się w Gawlandii w Europie Zachodniej. Oficjalną walutą są tam dolary gawlandzkie (G$).

Odpowiedzialność kontraktowa kosztów nie da

Naruszenie umów z kontrahentem nie stanowi naturalnego elementu funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Zatem nie sposób uznać, że poniesienie wydatku z tym związanego przyczynia się do osiągnięcia, zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodu.

Dochodzenie roszczeń przeciwko instytucjom rynku finansowego – projekt zmian

6 lipca 2022 r. opublikowany został senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 754, dalej „Projekt”), który zakłada zmiany m.in. w zakresie przedawnienia roszczeń deliktowych przeciwko instytucjom rynku finansowego podlegającym nadzorowi KNF.

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe

Jedynie podatnik może dokonać skutecznej zapłaty podatku, gdyż jest to świadczenie, którego w drodze czynności cywilnoprawnych nie można przenieść na inną osobę niż podatnik, nawet za jej zgodą.

Warto postawić na dialog

Do obowiązującego Prawa zamówień publicznych ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań, które pozwalają na dialog na linii zamawiający-wykonawca. Jakie to regulacje?