Tag: Kary

Powiązane

Finanse w Firmie

Sąd: Fiskus nie może wyrzucać z kosztów każdej kary umownej

Nie każda kara umowna wypłacona przez przedsiębiorcę jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodów.

Ewa Szadkowska: Głosy pijanych kierowców wiceminister Warchoł już ma

Ministerstwo Sprawiedliwości mięknie w sprawie twardych zasad, na jakich pijani sprawcy wypadków mieli tracić auta. A mnie ten nagły zwrot oburza i to z co najmniej trzech powodów.

Im dłuższe opóźnienia w płatnościach, tym wyższa kara

Teraz transakcje, w których wyłącznymi stronami są członkowie jednej grupy kapitałowej, nie będą już brane pod uwagę przy ocenie nadmiernego opóźniania – mówi dr Katarzyna Menszig-Wiese.

Gigantyczne kary dla właściciela Facebooka. Podcięty biznes w Europie

Irlandzka Komisja Ochrony Danych nałożyła na spółkę Meta, właściciela Facebooka, 390 mln euro kar za łamanie zasad zachowania prywatności. Może to oznaczać zakaz personalizowania reklam, co jest ciosem w biznes reklamowy koncernu w krajach Unii.

Zakaz potrącania kar umownych uchylony. Co to oznacza dla wykonawców?

Na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych, które powstały od początku 2021 roku do 24 sierpnia 2022 r., zamawiający muszą jeszcze chwilę poczekać. To czas dla wykonawców, by przeanalizowali swoją sytuację prawną i podjęli działania zaradcze.

Jak miarkowana jest kara umowna?

Zastrzeżenie w umowie kary umownej w określonej wysokości nie oznacza, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi w każdym przypadku przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości przewidzianej w umowie. Kwota ta może zostać zmniejszona, gdy spełnione zostaną określone przesłanki.

Surowa grzywna za przywóz smarów bez rejestracji

Do 2,5 mln zł kary grozi członkom zarządu spółki za przywóz na terytorium Polski paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do tzw. rejestru podmiotów przywożących.

Nowe sankcje dla członków zarządu i rady nadzorczej spółek

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych rozszerza katalog przypadków uniemożliwiających piastowanie w spółce funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora albo prokurenta. Wprowadza też sankcje karne za naruszenie nowo wprowadzonych obowiązków informacyjnych wobec rad nadzorczych spółek.

Bat na nieuczciwych hotelarzy

Przedsiębiorca, który używa nazwy „hotel”, a nie ma do tego prawa, zapłaci nawet 15 tys. zł grzywny.

Czy nielimitowana kara umowna jest dopuszczalna?

Przy konstruowaniu kary umownej zawsze należy zachować złoty środek pamiętając, że choć ustalenia stron co do kształtu umowy są swobodne, to nie mogą być jednak całkowicie dowolne.