Tag: Finanse

Pokaż dłużniku swój majątek

W dobie licznych bezskutecznych egzekucji komorniczych, wierzyciele wciąż zapominają lub świadomie rezygnują z dodatkowej możliwości ustalenia stanu majątkowego oraz źródeł dochodu dłużnika. Tymczasem aktywność wierzyciela może istotnie zwiększyć powodzenie windykacji.

Nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych – nowe kompetencje rad nadzorczych

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 9 lutego 2022 r. wprowadza szereg istotnych zmian z zakresu corporate governance. Mają one wzmocnić znaczenie rad nadzorczych i usprawnić bieżący nadzór w spółkach kapitałowych.

Jakie sankcje za nierozliczenie dotacji oświatowej?

Osoba prowadząca przedszkole może ponieść odpowiedzialność za brak rozliczenia rocznego dotacji. Może to być m.in. kara pieniężna o znacznej wysokości.

Powszechne wakacje kredytowe a prawa nabyte kredytodawców

Trudno znaleźć uzasadnienie dla ingerencji ustawodawczej w przypadku, gdy pomimo wzrostu wysokości rat dany kredytobiorca jest nadal w stanie bez większych problemów obsługiwać kredyt hipoteczny o zmiennej stopie oprocentowania.

Postępowanie egzekucyjne można pod pewnymi warunkami zwiesić

W orzecznictwie wskazano, że samo wniesienie przez skarżącego wniosku o umorzenie części należności lub rozłożenia ich na raty nie zobowiązuje organu do zawieszenia postępowania.

Polskie firmy nieprzygotowane do e-faktur

Mimo zapowiadanego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, z którego każdy polski przedsiębiorca będzie musiał korzystać najprawdopodobniej od 2024 roku, aż 66 proc. firm nadal wprowadza do obrotu setki papierowych faktur. Tylko 17 proc. przedsiębiorstw w Polsce stosuje wyłącznie elektroniczne dokumenty księgowe.

Aktywa finansowe – pojęcie, klasyfikacja, wycena

Według ustawy o rachunkowości w bilansie jednostkowym aktywa finansowe lokowane są w zależności od okresu zapadalności – w aktywach trwałych wśród inwestycji długoterminowych, natomiast w aktywach obrotowych wśród inwestycji krótkoterminowych.

Jak mentoring może wspierać rozwój zawodowy w finansach

Nikt nie był w stanie w pełni przygotować się na lata 2020–21; przyszłość przed nami jest także niejasna. Ale choć nie wiemy, co nas czeka w kolejnych latach, z pewnością nie możemy zatrzymać się w miejscu, w którym znajdujemy się teraz.