Tag: Odpisy

Powiązane

Finanse w Firmie

Określanie wartości początkowej środka trwałego (3)

Przy wprowadzaniu środka trwałego do ewidencji bilansowej może zdarzyć się, że jego wartość początkowa zostanie zaniżona lub zawyżona o wydatki, które w pierwszym przypadku powinny zwiększać tę wartość, a faktycznie zostały omyłkowo odniesione bezpośrednio w ciężar kosztów operacyjnych, a w drugim przypadku – zamiast zostać odniesione w koszty operacyjne, zwiększyły wartość początkową środka trwałego.

Kiedy tworzymy odpis aktualizujący należności?

Odpisy aktualizujące tworzone są w wyniku stosowania zasady ostrożności oraz zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu, opisanych w przepisach i normach prawnych.