Tag: Aktywa

Powiązane

Finanse w Firmie

Utrata wartości aktywów

Przełom roku to dla większości przedsiębiorstw koniec okresu rachunkowego i podatkowego. Jest to okres rozpoczynający proces zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, okres podsumowań i oceny, czy aktywa które są ujęte w księgach i mają być zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym mają prawidłową wartość, czy nie wystąpiły okoliczności wskazujące na utratę ich wartości.

Firmy muszą ustalać podatek odroczony

W celu neutralizacji skutków różnic przejściowych między wartością aktywów i pasywów a ich wartością oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości należy tworzyć rezerwę i ustalać aktywa z tytułu odroczonego podatku.

Jednorazowa amortyzacja - kiedy jest możliwa?

Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej.