Zatrudniając pracownika szef ma kilka możliwości. Może zawrzeć z nim umowę na okres próbny nieprzekraczający trzy miesięcy, na czas określony lub – jeżeli jest pewny swojego wyboru – na czas nieokreślony. Zawarcie bezterminowej umowy w początkowej fazie zatrudnienia zdarza się sporadycznie. Znacznie częściej pracodawcy zatrudniają w pierwszej kolejności na podstawie umowy na okres próbny, aby później wykorzystać możliwości, jakie dają angaże terminowe. W praktyce można zawrzeć trzy umowy na czas określony na łączny maksymalny okres 33 miesięcy. Przy czym umowa na okres próbny, mimo że również zawierana jest na konkretny przedział czasu, nie podlega wliczeniu do limitu umów na czas określony – zarówno w zakresie łącznego czasu ich trwania, jak i ich liczby.

Standardem jest jednorazowe zatrudnienie pracownika na okres próbny. Jest to związane z celem takiej umowy, jakim jest możliwość sprawdzenia kwalifikacji pracownika oraz możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponowne sprawdzanie tej samej osoby jest zatem sytuacją wyjątkową, co wyraźnie wynika z przepisów. Pracodawca może ponownie zatrudnić pracownika na okres próbny szczególnie w sytuacji, gdy chce mu zaproponować pracę innego rodzaju. Może się bowiem okazać, że zatrudniona osoba nie do końca odnajduje się przy wykonywaniu obecnych zadań, a szef nie chcąc się z nią rozstawać, da jej szansę na innym stanowisku.

Zatrudniając ponownie pracownika na podstawie umowy na okres próbny należy pamiętać, że praca wykonywana podczas ponownego okresu próbnego nie może być tożsama z tą, którą wykonywał on na podstawie pierwszej próbnej umowy. Liczy się tu nie tylko formalne określenie stanowiska pracy czy jej rodzaju w umowie o pracę, ale przede wszystkim faktyczny rodzaj wykonywanych zadań.

W praktyce nie można wykluczyć sytuacji, gdy powierzenie nowej pracy na podstawie umowy próbnej ma nastąpić po okresie zatrudnienia pracownika na podstawie umów terminowych. Pracodawca może tu mieć wątpliwość, czy wraz z nowym angażem próbnym może ponownie wykorzystać możliwość zawarcia trzech umów terminowych w ramach 33-miesięcznego okresu. Powstaje więc pytanie – czy ponowna umowa na okres próbny powoduje „reset" dotychczasowych umów na czas określony.

W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że zawierając drugą umowę próbną w celu sprawdzenia pracownika przy zupełnie nowej pracy istnieje możliwość ponownego zatrudnienia go na czas określony. Jednak po analizie przepisów regulujących zarówno dopuszczalność ponownego zatrudnienia na podstawie umowy próbnej, jak i na czas określony, należy uznać, że nie ma podstaw, aby nowy angaż próbny pozwalał pracodawcy, który wykorzystał limity umów terminowych, ponownie zatrudniać tę samą osobę na czas określony. Możliwość ponownego zatrudnienia pracownika na umowę na okres próbny w sytuacji powierzenia mu nowego rodzaju pracy jest bezsporna. Jednak przepisy w żadnym wypadku nie wskazują na związek między nową umową próbną a możliwością ponownego wykorzystywania umów na czas określony – w sytuacji, gdy ich limit został wcześniej wyczerpany. Kodeks pracy wyraźnie bowiem mówi, że między tymi samymi stronami istnieje możliwość zawarcia maksymalnie trzech umów na czas określony na łączny okres 33 miesięcy. Liczba ta jest niezależna od tego, czy strony zawierają kolejną umowę próbną w przypadku zmiany stanowiska pracy. Jeżeli jednak strony przed zawarciem drugiej próbnej umowy nie wykorzystały pełnego limitu umów terminowych, należy uznać, że mogą to uczynić po zrealizowaniu umowy na okres próbny.

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy