Tag:

Dokumentacja Pracownicza

Powiązane

Kadry

Informację ZUS IMIR za 2023 r. trzeba przekazać pracownikom najpóźniej 28 lutego

Mamy rok przestępny i luty trwa 29 dni. Ale termin przekazania pracownikom informacji rocznej dotyczącej ich rozliczeń za 2023 r. nie przesunie się na koniec miesiąca. Informację ZUS IMIR za 2023 r. trzeba przekazać pracownikom najpóźniej 28 lutego.

Nieodebrane świadectwo pracy trzeba wysłać pocztą

Pracodawca ma 7 dni od rozwiązania umowy o pracę na doręczenie pracownikowi świadectwa pracy. Nawet jeśli umówił się na odbiór osobisty, nie może przekroczyć tego terminu.

Uzasadnianie wypowiedzenia umowy może działać przeciwko pracodawcy

Nieprawdziwa czy zbyt ogólna przyczyna zwolnienia, źle sformułowane zarzuty albo brak wcześniejszych uwag do pracy danej osoby – to jedne z głównych błędów, jakie popełniają pracodawcy przy wypowiadaniu umów o pracę.

Cudzoziemcy: nie ma legalnej pracy bez legalnego pobytu

Aby zatrudnić w Polsce cudzoziemca, trzeba zalegalizować nie tylko jego pracę, ale też pobyt w naszym kraju. Prawo to mogą potwierdzać różne dokumenty, w zależności od sytuacji danej osoby.

Świadectwo pracy: najczęściej popełniane błędy i ich sprostowanie

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy terminowo i o treści wskazanej przepisami. Pracownik może reagować na opóźnienie czy błędy w tym dokumencie. Opornemu pracodawcy grozi grzywna, a nawet konieczność zapłaty odszkodowania pracownikowi za szkodę związaną z nieterminowym lub błędnym wydaniem świadectwa pracy.

Działalność socjalna pracodawcy to nie wolna amerykanka

Zakres wsparcia, kryteria, uprawnionych oraz rodzaj świadczeń udzielanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca powinien uregulować w wewnętrznych przepisach. Tak samo jak procedurę dokumentowania spełniania warunków do ZFŚS. Raz na rok musi zaś usunąć dokumenty, których nie powinien już przechowywać.

Ostatni moment na przegląd dokumentów funduszu socjalnego

Pracodawcy muszą na bieżąco usuwać dane osobowe zebrane w celach zfśs, których nie powinni przetwarzać. Raz w roku muszą jednak dokonać formalnego ich przeglądu.

Kwestionariusz osobowy to nie jest błahy dokument

Pracownik podaje w kwestionariuszu osobowym m.in. numer rachunku bankowego, na który należy przelewać mu wynagrodzenie. Bywa, że za wypłatę na złe konto przez brak aktualizacji tego dokumentu odpowiada pracodawca i musi dokonać jej ponownie.

Problem zatrudniania w trakcie realizacji zamówień publicznych

Zamawiający może w trakcie realizacji zamówień publicznych żądać oświadczenia pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę czy też innych dokumentów.

Zatrudnienie młodocianego to dodatkowe obowiązki

Pracodawca przyjmujący na naukę zawodu osoby niepełnoletnie musi zgłaszać zawarte z nimi umowy do organów administracji. Ma też obowiązek prowadzić ewidencję takich osób.