Tag: Dokumentacja Pracownicza

Powiązane

Kadry

Błędy w świadectwie pracy mogą być kosztowne

Gdy nieprawidłowe informacje w świadectwie pracy powodują, że były pracownik nie może zdobyć pracy albo otrzymywał zaniżone świadczenia z ZUS, może on żądać odszkodowania. O ile wnioskował o sprostowanie tego dokumentu.

Od kandydata nie wolno żądać danych do zgłoszenia w ZUS

Pracodawca ma prawo przetwarzać adres zameldowania i adres do korespondencji, które są niezbędne do wypełnienia formularza ZUS ZUA, dopiero po zawarciu stosunku pracy.

Nie każdy podpis elektroniczny jest równy własnoręcznemu

Złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego spełnia wymóg zachowania elektronicznej formy czynności prawnej, równej formie pisemnej. W ten sposób można skutecznie zawrzeć m.in. umowę o zakazie konkurencji czy umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Świadectwo pracy: co zrobić z błędnie wystawionym świadectwem

Wydając byłemu pracownikowi poprawione świadectwo pracy należy jednocześnie usunąć z akt kopię poprzedniego dokumentu. Ale pracownik nie musi zwracać świadectwa z błędem.

Czy kopię świadectwa pracy trzeba wydać na każde żądanie byłego pracownika?

Nie ma ograniczeń liczbowych w odniesieniu do wniosków ex-etatowca o wydanie świadectwa pracy. Nie wolno też uzależniać jego wydania od uzasadnienia takiego podania.

Dane osobowe z akt pracowniczych chronione po ustaniu zatrudnienia - wyrok WSA

Dane osobowe z akt pracowniczych podlegają ochronie również po ustaniu zatrudnienia, a ocena, czy doszło do nieprawidłowości, musi być jednoznaczna.

Czy pracownik może żądać usunięcia niektórych dokumentów z akt osobowych?

Przechowywanie w aktach osobowych pracownika notatek nieprawdziwych, szkalujących go lub niezwiązanych z jego zatrudnieniem, jest nielegalne i narusza jego dobra osobiste.

Świadectwo pracy w pandemii z informacją o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Wydając świadectwo pracy pracownikowi, który korzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19, należy podać tę informację.

Epidemia koronawirusa a obowiązek wydawania świadectw pracy

Pracownik, który otrzyma świadectwo pracy z opóźnieniem lub z błędami, może żądać odszkodowania. Musi jednak wykazać, że z tego powodu poniósł szkodę.

RPO do premiera: Luka prawna w przepisach archiwizacji dokumentacji pracowniczej

W przepisach o archiwizacji dokumentacji pracowniczej jest luka prawna - o jej usunięcie Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego.