Tag: Dokumentacja Pracownicza

Powiązane

Kadry

Niepłatny dzień choroby to nie okres nieskładkowy

Pierwszego dnia niezdolności do pracy przypadającej w 2003 r., za który pracownik nie otrzymał wynagrodzenia chorobowego, nie należy wykazywać w świadectwie pracy wśród okresów nieskładkowych.

Czasem trzeba odmówić sprostowania świadectwa pracy

Pracownik nie może domagać się sprostowania świadectwa pracy przez wpisanie, że pracował w warunkach szczególnych, jeżeli pracodawca tej pracy tak nie kwalifikował, ocena charakteru pracy jest sporna, a wydany dokument jest zgodne z wiedzą pracodawcy.

Kosztowna zwłoka w zwrocie dokumentów

Jeżeli pracodawca nie wyda w terminie świadectwa pracy czy innej dokumentacji przechowywanej w aktach osobowych byłego pracownika, naraża się na odpowiedzialność wynikającą nie tylko z kodeksu pracy, ale i cywilnoprawną.

Firma zgubiła jedno świadectwo pracy. Zapłaci 16 tys. zł kary od UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie 16 tys. zł na spółkę Esselmann Technika Pojazdowa, która zagubiła świadectwo pracy z danymi osobowymi pracownika i nie powiadomiła o tym fakcie Urzędu.

Zaświadczenie A1 dla Ukraińców na nowych zasadach

ZUS wyda A1 cudzoziemcowi – obywatelowi państwa trzeciego, jeżeli spełni on warunek legalnego zamieszkania w Polsce. Od 29 marca br. nie wymaga już przedłożenia certyfikatu rezydencji podatkowej.

Zaświadczenie A-1 nie przesądza o kwalifikacji wyjazdu

Poświadczenie ZUS o kontynuacji polskich ubezpieczeń trzeba uzyskać zarówno w przypadku wysyłania pracownika w zagraniczną podróż służbową, jak i oddelegowania go do czasowego wykonywania pracy za granicą. Od kwalifikacji wyjazdu zależy natomiast podstawa składek.

Błędy w świadectwie pracy mogą być kosztowne

Gdy nieprawidłowe informacje w świadectwie pracy powodują, że były pracownik nie może zdobyć pracy albo otrzymywał zaniżone świadczenia z ZUS, może on żądać odszkodowania. O ile wnioskował o sprostowanie tego dokumentu.

Od kandydata nie wolno żądać danych do zgłoszenia w ZUS

Pracodawca ma prawo przetwarzać adres zameldowania i adres do korespondencji, które są niezbędne do wypełnienia formularza ZUS ZUA, dopiero po zawarciu stosunku pracy.

Nie każdy podpis elektroniczny jest równy własnoręcznemu

Złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego spełnia wymóg zachowania elektronicznej formy czynności prawnej, równej formie pisemnej. W ten sposób można skutecznie zawrzeć m.in. umowę o zakazie konkurencji czy umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Świadectwo pracy: co zrobić z błędnie wystawionym świadectwem

Wydając byłemu pracownikowi poprawione świadectwo pracy należy jednocześnie usunąć z akt kopię poprzedniego dokumentu. Ale pracownik nie musi zwracać świadectwa z błędem.