Sebastian Kryczka

Dane świadka wypadku w pracy można przetwarzać za zgodą

Gdy zespół powypadkowy musi przesłuchać postronną osobę, powinien uzyskać jej zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tego postępowania.

Który szef jest właściwy do wydawania poleceń służbowych

Jeśli pracownik ma kilku przełożonych różnego szczebla, do wydawania mu poleceń służbowych właściwy jest bezpośredni szef. To do niego powinna się zwracać reszta kierowników, aby zlecić dodatkowe zadania.

Koronawirus: praca zdalna to nie telepraca

W czasie epidemii pracownik może wykonywać poza firmą nie tylko te zadania, których efekty da się przesłać drogą elektroniczną. Polecenie takiej pracy nie może być bezterminowe.

Jaka część akt, takie grupowanie

W częściach A, B i C akt osobowych można grupować dokumenty powiązane tematycznie. W części D trzeba odrębnie wydzielić dokumentację związaną z każdą karą.

Praca tymczasowa a prawo do odzieży i obuwia roboczego

Pracodawca użytkownik może ustalić z osobą skierowaną z agencji, że będzie ona korzystać z własnej odzieży i obuwia. W zamian wypłacać jej musi taki sam ekwiwalent, jak „zwykłemu" pracownikowi.

Zgoda pracownika nie zniesie lekarskich przeciwwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku

Jeśli pracodawca nie ma obiektywnej możliwości przesunięcia pracownika do innej pracy niż dotychczasowa, której zabronił mu lekarz, musi rozwiązać z nim umowę.

Badania lekarskie pracowników tymczasowych

Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik powinni uregulować na piśmie kwestię zapewnienia profilaktycznych badań lekarskich pracownikom tymczasowym.

Kto nie może być objętych układem zbiorowym pracy

Wielu pracowników administracji państwowej i samorządowej nie może być objętych układem zbiorowym pracy.

Pozorne umowy cywilne wymuszą powołanie komisji bhp w zakładzie pracy

Komisja bhp powinna działać w firmie zatrudniającej więcej niż 250 pracowników. W tej liczbie należy uwzględniać wykonawców umów cywilnoprawnych, którzy pracują w warunkach właściwych dla etatu.

Służbowy komputer pod ścisłym nadzorem pracodawcy

Monitoring komputerów można wprowadzić, aby zapewnić pełne wykorzystanie czasu pracy i właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Ewentualny sprzeciw zatrudnionych nie wiąże pracodawcy.