Praca, emerytury, renty

500 plus: przyrodnia siostra to nie rodzina

Adobe Stock
Dziecko w pieczy zastępczej sprawowanej przez starsze rodzeństwo nie może być brane pod uwagę przy przyznawaniu 500+.

Kobieta starała się o świadczenie wychowawcze na dwóch synów. Chciała, by do składu rodziny zaliczyć jej niepełnosprawną przyrodnią siostrę, dla której z mężem stanowią rodzinę zastępczą. Spełniliby wtedy kryterium dochodowe, uprawniające do wsparcia na pierwsze dziecko.

Burmistrz, a potem samorządowe kolegium odwoławcze przyznało jej 500+ tylko na młodszego syna. Nie zaliczył siostry, dla której kobieta stanowi rodzinę zastępczą, do rodziny.

Niekorzystną decyzję uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim ze względu na błędne wyliczenie dochodu. Przyznał jednak rację burmistrzowi i SKO, że niepełnosprawna siostra nie jest członkiem rodziny. Decydujące znaczenie w tej sprawie ma art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który definiuje pojęcie rodziny. Nie przewiduje on, aby w jej skład wchodzili rodzice zastępczy i dziecko pozostające pod ich pieczą. Nie sposób też traktować skarżącej i jej męża jako opiekunów faktycznych niepełnosprawnej dziewczynki. Ustawa do składu rodziny wprawdzie zalicza opiekuna faktycznego z podopiecznym, ale takim jest jedynie osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie. A skarżąca tego nie zrobiła.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL