Tag: WSA

Nie można nadużywać prawa, aby zdobyć dane potrzebne w sporze

Jeśli wniosek o udzielenie informacji publicznej służy realizacji interesu prywatnego, nie może być skutecznie rozpatrzony.

Dotacja nie na każdy cel przedszkola

Koszt związany z korzystaniem z zajęć został pokryty przez rodziców, tym samym nie mógł być rozliczony z pieniędzy otrzymanych z jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała musi określać, co będzie finansowane

Program opieki nad zwierzętami musi określać dokładnie, jak będą wydawane pieniądze.

Niesolidnych rodziców nie należy premiować

Dziecko uczące się za granicą może otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Fiskus musi wyjaśniać zawiłości ulgi IP Box

Ustalenie czy dany wytwór pracy tj. oprogramowanie lub jego część, spełnia definicję autorskiego prawa komputerowego ma zasadnicze znaczenie dla prawa do zastosowania 5 proc. stawki dla dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Niezbędny jest związek z konkretną usługą czy towarem

Dla uznania dotacji za zwiększającą podstawę opodatkowania należy wykazać, że jest dokonywana w celu sfinansowania danej czynności opodatkowanej i odpowiada całości lub części wynagrodzenia.

Życie pacjentów zagrożone przez bakterie. Zapadł wyrok sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę jednego ze szpitali z województwa warmińsko-mazurskiego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. Szpital nie zapewnił pacjentom odpowiedniej jakości wody.

Wspólnik może zlecić zapłatę podatku dochodowego z konta spółki

Należy dopuścić sytuację, w której inna osoba wpłacająca podatek dokonuje tego ze środków powierzonych jej przez podatnika. Wykonuje ona wówczas czynność techniczną i działa jako wyręczyciel czy też posłaniec.

Rezerwowe zasilanie gazem ziemnym jest świadczeniem kompleksowym

Na usługę rezerwowego zasilania gazem ziemnym składa się wiele czynności i elementów, które układając się w jedną funkcjonalną całość, podlegają jednolitemu opodatkowaniu.

Fiskus nie dostanie grosza od wyrównania kosztów

Spółka, która realizuje zadania własne gminy w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie działa jako podatnik VAT. W konsekwencji wypłacana jej rekompensata nie podlega opodatkowaniu.