fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Agencja pracy ujmie w kosztach zakwaterowanie dla pracowników - wyrok WSA

123RF
Wydatki ponoszone przez agencję pracy tymczasowej na zapewnienie miejsc zamieszkania dla personelu użyczanego innym firmom mogą być przez nią rozliczone w rachunku podatkowym.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 7 czerwca 2019 r. (III SA/Wa 2165/18).

Podatnik będący spółką z o.o. prowadzi działalność gospodarczą jako agencja pracy tymczasowej. Podatnik świadczy usługi użyczenia personelu na rzecz podmiotów trzecich i w tym celu zatrudnia pracowników na podstawie umów o świadczenie usług. Pracownicy tymczasowi pochodzą przede wszystkim z krajów Europy Wschodniej (m.in. z Ukrainy). Podatnik zapewnia pracownikom tymczasowym możliwość zakwaterowania w miejscu świadczenia przez nich pracy/usług lub w pobliżu tych miejsc. Wskazał, że nie jest możliwe ustalenie z góry precyzyjnej liczby pracowników i w związku z tym poszukuje, a następnie wynajmuje miejsca noclegowe na podstawie szacunków. Miejsca noclegowe są zazwyczaj wynajmowane na okres dłuższy niż czas, na który zawarte są umowy z pracownikami, jako że umowa najmu jest zawierana w momencie, gdy znany jest tylko przybliżony czas świadczenia pracy. Duża rotacja pracowników, wynikającą ze specyfiki pracy tymczasowej sprawia, że podatnik ustala czynsz niezależnie od liczby pracowników korzystających z danego zakwaterowania oraz bez względu na to, czy miejsca noclegowe będą faktycznie użytkowane.

Czytaj też:

Podatnik zadał pytanie o możliwość zaliczenia wydatków związanych z zakwaterowaniem pracowników do kosztów uzyskania przychodu. Jego zdaniem, tego rodzaju koszty będą stanowić koszt uzyskania przychodu, a brak zapewnienia zakwaterowania będzie skutkować odmową nawiązania z nim współpracy, jako że ekonomicznie nieopłacalne dla pracownika byłoby zapewnienie sobie lokum i pokrywanie go w całości z własnego wynagrodzenia. Z tym stanowiskiem nie zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że skoro podatnik nie dysponuje wiedzą ani nie jest w stanie zweryfikować, którzy pracownicy skorzystają z organizowanego przez niego zakwaterowania i w jakim zakresie, to wydatki jakie ponosi nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

WSA przyznał rację podatnikowi i wskazał, że interpretacja indywidualna nie może być oderwana od warunków rynkowych i nakazywać przedsiębiorcy prowadzącemu agencję pracy tymczasowej skupiania swojej działalności na poszukiwaniu odpowiedniej liczby mieszkań, z odpowiednią liczbą łóżek dla pracowników tymczasowych. WSA wskazał, że podatnik nie dyktuje warunków najmu takich mieszkań sam. Sąd uznał, że działanie podatnika jest zarówno celowe, jak i racjonalne w  tych warunkach rynkowych i w tej działalności gospodarczej, którą prowadzi.

Autor jest współpracownikiem zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Cyprian Bartoń, konsultant w dziale doradztwa podatkowego Deloitte zespołu FSI/Business Tax

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem tych wskazanych w ustawie. Oznacza to, że koszty, które nie podlegają wyłączeniu, mogą zostać rozliczone tylko jeśli podatnik wykaże ich bezpośredni lub pośredni związek z osiągniętym przychodem lub jego utrzymaniem.

Agencja pracy tymczasowej to przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników, którzy świadczą pracę na rzecz podmiotów trzecich, i wypłacające im z tego tytułu wynagrodzenia. Obejmuje ich także ochroną i pakietem świadczeń społecznych. Duża część takich pracowników to cudzoziemcy, w związku z czym wiele agencji działających na polskim rynku oferuje tym osobom w ramach swoich usług zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy i ponosi jego koszt w części lub całości.

Koszty takiego zakwaterowania nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT jako wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. Ponadto, są one niezbędne do zachowania rynkowości oferty agencji pracy tymczasowej. Wydaje się zatem, że są to koszty celowe, racjonalne i niezbędne dla utrzymania konkurencyjności, a więc pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze źródłem przychodów.

Do tej pory organy w interpretacjach podatkowych w podobnych sprawach (np. z 22 stycznia 2019 r., 0114-KDIP3-3.4011.517.2017.1.AK) negowały możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków na zakwaterowanie pracowników. Argumentowały to określeniem czynszu za zakwaterowanie w stałej wysokości i niezależnie od liczby osób korzystających, a także brakiem ewidencji osób faktycznie korzystających z zakwaterowania. Tym samym, zdaniem organów, niemożliwe było ustalenie związku przyczynowo – skutkowego poniesionych wydatków z przychodem.

Gdy się jednak weźmie pod uwagę uwarunkowania rynkowe, nie można negować racjonalności działania agencji, która oferuje swoim pracownikom zakwaterowanie, aby pozostać konkurencyjną na rynku. Inna sytuacja zakończy się bowiem odpływem pracowników i prawdopodobnie koniecznością zakończenia lub ograniczenia działalności. Nie powinna także być kwestionowana możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych w opłacie stałej czy też za niezasiedlone kwatery, ponieważ są one ekonomicznie uzasadnione i stanowią konsekwencję realiów gospodarczych.

Podsumowując, agencja pracy tymczasowej, ponosząc wydatki na zakwaterowanie swoich pracowników, powinna mieć prawo uznania ich za koszty uzyskania przychodów i zmniejszenia w związku z tym podstawy opodatkowania. Jej działanie jest bowiem uzasadnione, celowe, racjonalne i niezbędne dla utrzymania źródła przychodu. Powinno tak być również w sytuacji, w której nie jest w stanie ewidencjonować pobytu pracowników w kwaterach i w okresie, w którym kwatery pozostają puste. Stanowisko WSA należy więc uznać za słuszne.

Komentowany wyrok jest już kolejnym rozstrzygnięciem na korzyść podatnika, które przełamuje negatywne stanowisko prezentowane przez organy podatkowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł w wyroku z 6 września 2018 r. (I SA/Kr 501/18) wydanym w podobnej sprawie, że wydatki ponoszone na zakwaterowanie pracowników mogą stanowić koszt uzyskania przychodów dla agencji pracy tymczasowej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA