Światowy Dzień Konkurencji organizowany jest już po raz siódmy 5 grudnia przez pozarządową organizację Consumer Unity & Trust Society (CUTS International) oraz Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym – który trwa do 30 dni - rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane postępowania, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy. Do czasu postępowania nie wlicza się oczekiwania na odpowiedź przedsiębiorcy.

- To był pracowity rok, wydaliśmy 170 decyzji dotyczących koncentracji. Mieliśmy kilka przypadków prototypowych, które były ważne z punktu widzenia naszej gospodarki. Na uwagę zasługuje przede wszystkim sprawa utworzenia spółki odpowiedzialnej za budowę gazociągu Nord Stream 2. Po zastrzeżeniach Urzędu przedsiębiorcy zrezygnowali z transakcji - mówi Prezes UOKiK Marek Niechciał.

Średni czas postępowania wyniósł 35 dni, a najkrócej trwające postępowanie trwało 10 dni. 165 postępowań zakończyło się w pierwszej fazie, natomiast w pięciu przypadkach decyzja wydana została po przedłużeniu postępowania. Rozstrzygnięcia dotyczyły najczęściej branży związanej z nieruchomościami, chemicznej oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Poza rozpatrywaniem spraw dotyczących polskiego rynku, UOKiK opiniuje także prowadzone przez Komisję Europejską postępowania pod kątem wpływu koncentracji na polski rynek. W 2016 r. do Urzędu wpłynęło od KE ponad 230 spraw.

W Światowy Dzień Konkurencji przypominamy przedsiębiorcom i ich pełnomocnikom, że na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez UOKiK postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu. Ponadto w składaniu wniosku pomocne będą Wyjaśnienia w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji. Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem, pozwoli to uniknąć sytuacji, w których wniosek jest zwracany lub przedsiębiorca jest proszony o uzupełnienie wniosku czy wyjaśnienia (co ma wpływ na wydłużenie postępowania).