Pod koniec kwietnia minister finansów zmienił rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (dalej: ,,rozporządzenie'). Jest to kolejne rozporządzenie obniżające stawkę VAT na określone towary w ramach podejmowanych przez państwo działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych (pozostałe dotyczą głównie produktów o charakterze medycznym i leczniczym).

Na mocy tych przepisów obniżona stawka zero proc. VAT może być stosowana do darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych), a także organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, organów prowadzących szkołę lub placówkę oświatową, jeśli darowizna dokonywana jest w celu dalszego, nieodpłatnego przekazania sprzętu placówkom oświatowym (w przypadku organów prowadzących – wyłącznie prowadzonym przez nie placówkom).

Na potrzeby rozporządzenia za placówkę oświatową rozumie się:

1. przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;

2. szkoły:

- podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,

- ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,

- artystyczne;

3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

4. placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

6. uczelnie wyższe;

7. placówki opiekuńczo wychowawcze.

Czytaj także: VAT od darmowych dostaw na cele walki z wirusem

Do zastosowania obniżonej stawki wymagane jest posiadanie pisemnej umowy darowizny pomiędzy dokonującym dostawy i obdarowanym podmiotem, a w przypadku, gdy darowizna nie jest dokonywana na rzecz placówki oświatowej lub organu prowadzącego szkołę lub placówkę – także kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu przez obdarowujący podmiot miejscom, gdzie odbywa się nauczanie.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 20 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DzU z 2020 r. poz. 715)

art. 43 ust. 9 i art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

Preferencja już była, teraz ją rozszerzono

Możliwość stosowania zerowej stawki VAT dla dostawy innego rodzaju sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych oraz organizacji charytatywnych, humanitarnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 83 ust. 1 pkt 26). Przepisy przewidują tego rodzaju preferencję dla odpłatnych i nieodpłatnych dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wśród nich są: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych; drukarki; skanery; urządzenia komputerowe do pism Braille'a dla osób niewidomych i niedowidzących; urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy), czyli sprzętu IT. W tym przypadku zastosowanie stawki zero proc. jest jednak dodatkowo uwarunkowane posiadaniem stosownego zamówienia na wskazane towary, a także przekazaniem dokumentów (kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową) do właściwego urzędu skarbowego. Oprócz tego, jak wynika z art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, przez placówki oświatowe dla potrzeb stosowania przepisów tej ustawy należy rozumieć szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Katalog ten jest zatem węższy niż w przypadku rozporządzenia.

Rozporządzenie, poprzez wprowadzenie preferencyjnej stawki dla podmiotów gospodarczych, które angażują się w akcję darowizn sprzętu komputerowego, ma na celu zapewnienie uczniom i nauczycielom sprawniejszego funkcjonowania i nauki w związku z działaniem szkół w sposób zdalny. Obniżona stawka wynikająca z rozporządzenia znajdzie zastosowanie do 30 czerwca 2020 r., czyli do końca roku szkolnego.

Wydaje się, że rozporządzenie jest krokiem w dobrą stronę, aby zachęcić podatników do wspierania ww. podmiotów. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie preferencyjnej stawki VAT przy przekazaniu sprzętów komputerowych placówkom oświatowym może korzystać z dwóch różnych podstaw prawnych. Preferencja stawkowa dotycząca darowizny laptopów i tabletów wynika z niedawno wydanego rozporządzenia, natomiast stawka zero proc. przy dostawie sprzętu IT - z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Między tymi dwoma sytuacjami istnieją różnice: formalne, dokumentacyjne, jak również co do katalogu placówek oświatowych, którym można dostarczyć sprzęt komputerowy, aby korzystać z zerowej stawki VAT.