fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Tarcza antykryzysowa: Pożyczka, a także zwolnienie ze składek ZUS

AdobeStock
Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą liczyć na rządowe wsparcie. By je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku.

Czy mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników może ubiegać się o wsparcie z tarczy antykryzysowej, a jeśli tak, to jakie?

Mikroprzedsiębiorca może się ubiegać o wsparcie w postaci:

- 100-proc. zwolnienia ze składek ZUS oraz

- pożyczki w kwocie do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności z możliwością jej umorzenia.

Pożyczka może być udzielona przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., by pokrył bieżące koszty działalności (m.in. podatki, opłata za wynajem lokalu). Oprocentowanie pożyczki jest stałe.

Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, po ogłoszeniu przez dyrektora urzędu. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Zarówno wniosek o udzielenie pożyczki, jak i wniosek o jej umorzenie można złożyć w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy. Umorzona pożyczka wraz z odsetkami nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o PIT.

Mikroprzedsiębiorca może też liczyć na zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. Przysługuje ono temu, kto opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne (np. wspólnicy spółki jawnej niezatrudniający pracowników). Warunkiem uzyskania zwolnienia jest prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. Jednocześnie przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Wynosi ono 5227 zł.

Uzyskanie zwolnienia możliwe jest na podstawie wniosku (ZUS-RDZ), który płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r. w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Zakład zwalnia z obowiązku opłacania należności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie. Odmowa zwolnienia następuje w drodze decyzji, która podlega zaskarżeniu w postaci wniosku wysłanego do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Przychody ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustaw o PIT oraz o CIT.

Łukasz Piwowarczyk jest dyrektorem w dziale doradztwa podatkowego w KPMG, zaś Bartłomiej Borsuk ekspertem w tym dziale

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA