Na działce przeznaczonej pod budowę znajdowało się złoże surowców ilastych, podstawowych surowców do produkcji ceramiki budowlanej. Zasoby surowca w 1984 r. oszacowani na przeszło 8 mln m sześć., a jego granice przedstawia ogólnodostępny internetowy System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych „MIDAS".

Budowa na tym terenie domu jednorodzinnego okazała się niemożliwa. Marszałek województwa odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla działki, na której znajduje się złoże, a minister klimatu i środowiska utrzymał to postanowienie w mocy. W ocenie obu organów słuszny interes inwestorów koliduje z interesem społecznym, jakim jest ochrona złoża surowców. Budowa domu jednorodzinnego uniemożliwiłaby bowiem eksploatację tego złoża w przyszłości.

Czytaj więcej

Od poniedziałku można będzie budować domy bez pozwolenia

W skardze do WSA w Warszawie inwestorzy wytoczyli kontrargumenty. Zdaniem skarżących szczególny interes społeczny nie może być podstawą prawną do odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Nie ma też przepisu, zakazującego zabudowy terenów, na których występują złoża kopalin. Takiego zakazu nie przewidują ani przepisy prawa ochrony środowiska, ani prawa geologicznego i górniczego. Dokumentacja geologiczna nie potwierdza też w sposób bezpośredni występowania złoża kopaliny na terenie działek, na których miałby powstać budynek jednorodzinny. Nie ma też żadnych planów eksploatacji iłów.

Sąd dał jednak pierwszeństwo interesowi społecznemu. Uzasadniając wyrok oddalający skargę inwestorów, zwrócił uwagę, że zamierzana zabudowa naruszyłaby zasadę ochrony złóż kopalin. Przepisy prawa ochrony środowiska oraz prawa geologicznego i górniczego przewidują, że kopaliny, należące do nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego, podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu tymi zasobami. Trwała zabudowa działki uniemożliwiłaby wydobycie surowców w przyszłości, naruszając tym samym zasadę racjonalnego gospodarowania kopalinami. Byłaby więc sprzeczna z interesem społecznym – stwierdził sąd, oddalając skargę.

– Zabudowanie obszaru, na którym znajduje się złoże surowców mineralnych, uniemożliwiałoby dostęp do ewentualnej eksploatacji tego złoża w przyszłości. Jest to sprzeczne z zasadą ochrony nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego, w tym kopalin. Słuszny interes prywatny koliduje zatem w tym przypadku z interesem społecznym, któremu należy dać pierwszeństwo – uzasadniała WSA sędzia sprawozdawca Izabela Ostrowska.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: VII SA/Wa 1427/21