Małżonka, który pozostaje we wspólności majątkowej z zadłużonym biznesmenem, nie uratuje brak wiedzy. Odpowie za niezapłacone podatki i składki ZUS. Ministerstwo Finansów przedstawiło jednoznaczne stanowisko w tej sprawie w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8992.

Posłanka Małgorzata Wassermann zwróciła uwagę, że kwestia odpowiedzialności za długi małżonka została uregulowana w ordynacji podatkowej zdecydowanie szerzej niż w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i obejmuje również majątek wspólny. Tymczasem żona lub mąż często nie wie o szczegółach działalności gospodarczej prowadzonej przez współmałżonka ani o jego zaległościach wobec urzędu skarbowego czy ZUS.

Według wiceministra Pawła Gruzy rygorystyczne regulacje podatkowe mają jednak służyć ochronie interesów Skarbu Państwa. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym decydujące znaczenie ma okoliczność, czy np. żona wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez męża. Jeśli zaś mąż zaciągnął zobowiązanie bez jej zgody, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika.

Z kolei na gruncie ordynacji podatkowej powstanie zobowiązanie podatkowe jednego z małżonków nie zależy od zachowania drugiego. Nie ma więc znaczenia, czy żona wiedziała o długach męża i czy wyraziła zgodę na jego działania. W myśl art. 29 § 1 ordynacji podatkowej egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego.

Intercyza do rozważenia

„Odpowiedzialność z majątku wspólnego podatnika i jego małżonka wynika z samego faktu pozostawania w związku małżeńskim oraz istnienia majątkowej wspólności małżeńskiej" – napisał wiceminister Gruza.

Co więc może zrobić małżonek biznesmena, by nie spłacać jego długów? Ministerstwo wskazuje na możliwość „zawarcia stosownej umowy dotyczącej małżeńskiego ustroju majątkowego". Ale uwaga, intercyza nie działa wstecz. Podpisanie umowy nie uwolni od długów powstałych wcześniej. Zgodnie z art. 29 § 2 ordynacji skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej ani przed dniem zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zaświadczenie z urzędu

Ministerstwo podpowiada też, że małżonkowie mogą wystąpić do urzędu skarbowego o zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych współmałżonka powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej (art. 306h § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej).

„Uzyskanie takiego zaświadczenia przez małżonka pozostającego z podatnikiem we wspólności majątkowej nie wymaga uzyskania jego zgody" – czytamy w piśmie.

Opinia dla "Rz"

Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg Tomczykowski

W przypadku zawarcia małżeństwa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą rekomendowanym rozwiązaniem jest podpisanie umowy wyłączającej lub ograniczającej wspólność majątkową małżeńską (intercyza). Pozwala zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za długi podatkowe małżonka powstałe w trakcie związku małżeńskiego. Należy pamiętać, że podatnik odpowiada za podatki całym swoim majątkiem – zarówno odrębnym, jak i wspólnym. Jeżeli umowa intercyzy wprowadzająca pełną rozdzielność majątkową zostanie zawarta przed ślubem, to w ogóle nie dochodzi do powstania wspólności ustawowej. Wszystkie składniki majątkowe, zarówno te nabyte przed, jak i po ślubie, są majątkiem osobistym każdego z małżonków.