Tag:

Wierzytelności

Powiązane

Finanse w Firmie

Czy inwestor musi płacić dwa razy za roboty budowlane?

Jeśli generalny wykonawca nie zapłaci podwykonawcom, kierują oni roszczenie o zapłatę przeciwko inwestorowi, nawet gdy brak jest do tego podstaw w przepisach regulujących umowę o roboty budowlane. Sądy rozstrzygają jednak na korzyść podwykonawców, na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Budowa elektrowni atomowych. Co z gwarancjami zapłaty dla wykonawców?

Nowy rząd nie zrewidował planów poprzedników i kontynuuje przygotowania do wbicia łopaty na budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Potencjalni wykonawcy powinni jednak zwrócić uwagę na niedostrzegany szczegół, mający istotne znaczenie dla ich płynności i stabilności finansowej.

Upadłość najemcy. Jak wynajmujący może dochodzić roszczeń?

Samo ogłoszenie upadłości nie powoduje jeszcze automatycznego rozwiązania umowy najmu. Wynajmujący zostaje z umową, której najemca nie jest w stanie realizować.

Brak szkody po stronie wierzyciela. Czy członek zarządu uniknie odpowiedzialności?

W celu stwierdzenia braku szkody w rozumieniu art. 299 § 2 kodeksu spółek handlowych po stronie niezaspokojonego wierzyciela spółki konieczne jest wykazanie, iż w postępowaniu upadłościowym wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia, nawet gdyby to postępowanie wszczęto wcześniej.

Otwarcie restrukturyzacji to kłopot dla wierzyciela

Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego gwarantuje dłużnikom karencję w spłacie zobowiązań, pozwala na złapanie oddechu i przeprowadzenie działań umożliwiających kontynuowanie działalności. Wierzyciele mogą to jednak uznać za oszustwo.

Co zrobić gdy dłużnik wyprzedaje majątek

Sensem docelowym skargi pauliańskiej nie jest samo konstytutywne uznanie czynności za bezskuteczną, ale umożliwienie wierzycielom pauliańskim zaspokojenia z przedmiotu ubytku.

Kiedy ustaje ochrona dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Z punktu widzenia dłużnika postępowania o zatwierdzenie układu można podzielić na takie, w którym ma miejsce obwieszczenie o wyborze dnia układowego, oraz takie, w którym nie przewidziano środków ochrony prawnej dłużnika.

Opodatkowanie VAT opłaty za przedwczesne zerwanie umowy

W obiegu prawnym nierzadko spotyka się umowy, w których strony zobowiązują się do zapłacenia jakieś formy opłaty czy rekompensaty za przedterminowe zerwanie umowy. Należy więc rozważyć, czy podatnik VAT, wobec którego zrywana jest umowa, de facto wyświadczy usługę, w zamian za którą otrzyma wynagrodzenie np. w postaci kary umownej.

Jak zarządzać ryzykiem biznesowym, by nie narazić się na odpowiedzialność karną?

Utworzenie nowej spółki wyłącznie po to, by uniknąć egzekucji może stanowić przestępstwo z art. 301 kodeksu karnego. Kto wówczas poniesie odpowiedzialność karną i jakie przesłanki muszą zostać spełnione? Czy dotyczy to także podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy?

Umowy gwarancyjne w transakcjach M&A

W prawie angielskim zapewnienia co do przedmiotu sprzedaży składane w umowie stanowią integralną część kontraktu, a ich niezgodność z prawdą jest uznawana za naruszenie umowy. W prawie polskim sama sprzeczność stanu opisanego w umowie ze stanem rzeczywistym lub prawnym nie może zostać uznana za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.